AMF Företagsobligationsfond – svagt kvartal men förbättrade utsikter

AMF Företagsobligationsfond backade med 1,5 procent under årets första kvartal, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som sjönk med 0,1 procent. Det brett stigande ränteläget och ökade kreditspreadar ledde till att fonden tappade i värde.

Året inleddes med stigande räntor till följd av den globala inflationsutvecklingen. Företagsobligationer utvecklades inledningsvis svagt till följd av ökad global riskaversion. Mot slutet av kvartalet återhämtade sig dock företagsobligationer.

”Att marknaden för risktillgångar stärktes något efter krigsutbrottet i Ukraina kan tyckas paradoxalt, men initialt fanns farhågor om att kriget skulle spridas till andra håll i Europa, vilket hittills inte skett”, skriver fondförvaltaren Johan Moeschlin.

Inflationen och inflationsförväntningarna fick ytterligare en skjuts i samband med krigsutbrottet, som väntas medföra nya utbudsstörningar och stigande priser på energi och andra råvaror. Ränteuppgången accelererade och räntorna låg i mars på historiskt höga nivåer.

”Nu riktas blickarna mot centralbankerna och hur de ska reagera. Efter invasionen av Ukraina förväntade sig många att de hökaktiga tongångarna skulle mildras för att lugna marknaden, men centralbankerna har kommunicerat att inflationsmålet fortsatt är det viktigaste”, skriver Johan Moeschlin.

Den svenska inflationen följde samma utveckling som den globala inflationen. Riksbanken har nyligen kommunicerat att de sannolikt kommer att behöva tidigarelägga sin annonserade räntehöjning jämfört med den tidigare prognosen, som var en räntehöjning under andra halvåret 2024.

”Räntemarknaden har prisat in flera höjningar av styrräntan redan i år. Vid nästa penningpolitiska möte i april bör vi få ökad klarhet i hur Riksbanken tänker tackla inflationen. Vi är positionerade för stigande räntor då vi har vi dragit ner durationen i fonden ytterligare under kvartalet”, skriver Johan Moeschlin.

När det gäller utsikterna och avkastningspotentialen för fonden ser Johan Moeschlin tecken på att marknaden stabiliserar sig och att utgångsläget är bättre än på länge, då räntenivåerna och kreditspreadarna har ökat. För att ta del av de högre längre kreditpremierna överväger han att byta ut kortare obligationer mot obligationer med längre löptid.

”Även om vi får ett högre ränteläge är konjunkturen relativt stark och räntenivåerna låga ur ett historiskt perspektiv. Företagens finansiering är därmed fortfarande relativt billig och marknadens efterfrågan på företagsobligationer fortsatt god. Fonden kommer dock att ha en fortsatt försiktig hållning till den högt belånade fastighetsbranschen”, avslutar Johan Moeschlin.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons