Bank

Swedbanktoppen vill rikta blicken framåt

"Det gångna kvartalet har handlat om att sätta punkt för en för Swedbank smärtsam process", skriver Jens Henriksson i kvartalsrapporten.

Uppdaterad 2020-04-23
Publicerad 2020-04-23

Swedbanks vd Jens Henriksson markerar i dagens rapport att banken nu vill sätta punkt för penningtvättsfrågan som stått överst på dagordningen det senaste året för att istället fokusera mer på den framtida verksamheten:

"Med utredningarna bakom oss kan vi nu rikta blicken framåt. Fokus flyttas från 2007 till 2025."

Vid den efterföljande telefonkonferensen satte Jens Henriksson rubriken "Moving on" på ett av avsnitten där han samtidigt förklarade att den historiska verksamheten med misstänkta penningtvättstransaktioner i Baltikum var "one of the worst deals in Swedbanks history".

Men i rapporten framgår att stort jobb också återstår när det gäller bankens åtgärdsprogram mot finansiell brottslighet. Projektet har vuxit till 217 olika initiativ till förändringar och förbättringar. Hittills är endast 87 slutförda. Till detta kommer pågående brottsutredningar i Sverige och Estland samt de amerikanska myndigheternas granskning, vilka enligt rapporten kan "pågå under flera år".

Ett flertal konsulter och rådgivare är fortsatt inkopplade för att bistå banken och kostnaderna är höga. Jens Henriksson pekar på att banken inte sparat på krutet för att komma till botten med problemen.

Fokus för utredningarna har legat på kvalitet och tid snarare än kostnader, skriver han i sitt vd-ord.

Bankens resultat för först kvartalet blir kraftigt negativt med en förlust på hela 1,68 miljarder kronor. Främst beror detta på att banken tar kostnaden för Finansinspektionens sanktionsböter på 4 miljarder direkt i kvartalet.

Men effekterna av det nya coronavirusets spridning syns också i resultatet och får stort utrymme i rapporten. Det handlar främst om en större reservering för kreditförluster. Totalt uppgick denna till 2,1 miljarder kronor.

Av denna summa ligger 1,6 miljarder inom affärssegmentet stora företag och institutioner. 

"Huvuddelen av reserveringarna är kopplade till effekterna av Covid-19 och oljeprisfallet", skriver banken i rapporten och preciserar:

"Reserveringar för enskilda engagemang relaterade till oljesektorn har därför gjorts på motsvarande 801 mkr. Uppdaterade makroekonomiska prognoser och expertjusteringar av kreditreserveringarna på portföljnivå ledde till ytterligare reserveringar på 1 010 mkr under kvartalet."

Banken påpekar samtidigt att exponeringen mot oljesektorn är relativt liten och ska minskas.

Jens Henriksson målar upp en mörk bild av den globala ekonomiska utvecklingen i närtid.

En rad penning- och finanspolitiska åtgärder har vidtagits för att stötta ekonomin och säkra funktionen på de finansiella marknaderna. Det kommer inte att räcka. Vi står inför en global recession, skriver han i rapporten och tillägger:

Det är fortfarande för tidigt att överblicka pandemins omfattning och konsekvenser. Det är dock säkert att mer kommer att krävas, av oss alla."

Han pekar samtidigt på att banken har en stark ställning:

Swedbank har ett stark finansiellt utgångsläge med kapital- och likviditetsbuffertar som möjliggör att vi kan stödja våra privat- och företagskunder, och därmed på bästa möjliga vis hantera den uppkomna krisen. Våra kunder har stått upp för oss under en turbulent tid, nu är det vår tid att stå upp för dem.

Swedbanktoppen går inte in på den känsliga frågan om utdelning till aktieägarna. Styrelsen meddelade på tisdagskvällen att den kommande stämman i slutet av maj inte ska ta något beslut om utdelning för 2019. Denna fråga skjuts fram till en senare extrastämma.

"När Covid-19 pandemins konsekvenser bättre kan överblickas, avser styrelsen, om förutsättningar så föreligger, kalla till en extra bolagsstämma för att aktieägarna på denna ska kunna ta ställning till frågan om utdelning", heter det i ett separat meddelande.

Banken understryker dock att utdelningspolicyn ligger fast och att det finns utrymme att klara av en eventuell utdelning med tillgängliga medel.

Swedbank rapporterar om flera osäkerheter som påverkar olika delar av verksamheten i spåren av coronavirusets spridning. Kortsiktigt har dock räntenettot stärkts som ett följd av högre räntor och lägre resolutionsavgift. Under första kvartalet uppgick räntenettot till 6,68 miljarder kronor, en ökning med 4 procent både jämfört med första och fjärde kvartalet 2019.

Även om banken ser minskade intäkter i corp-verksamheten rapporterar man om en stärkt position gentemot konkurrenterna. Swedbank låg under kvartalet på plats tre när det gäller rådgivning vid kapitalanskaffningar i svenska kronor enligt analysföretaget Dealogic. I rapporten nämns medverkan vid de riktade emissionerna i Storytel och Stillfront.

Platsannonser