Annons

Annons

Swedbank sänker utdelningen

Storbanken ändrar sin utdelningspolicy från 75 till 50 procent av vinsten. Syftet anges vara att “stärka bankens kapitalposition”. Det framgår av Swedbanks delårsrapport. 

Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bankens kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt på hemmamarknaderna. Nu är det bestämt att Swedbanks utdelning ska motsvara 50 procent av årets vinst hänförligt till aktieägarna och inte som innan 75 procent.

Förändringen sker mot bakgrund av den höjda kontracykliska bufferten i Sverige, de långa marknadsräntornas påverkan på de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, fortsatt utlåningstillväxt och den osäkerhet som uppstått kring bankens arbete för att förhindra penningtvätt. Banken har även valt att introducera ett kapitalmål som innebär att kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga Finansinspektionens krav med 1–3 procentenheter. Vid utgången av andra kvartalet uppgick Swedbanks kärnprimärkapitalrelation till 16,1 procent, vilket är 1,5 procentenheter högre än Finansinspektionens krav.

Målen om en marknadsledande kostnadseffektivitet och en räntabilitet på eget kapital på minst 15 procent kvarstår. “Genom dessa åtgärder säkerställer vi att Swedbank förblir en av de finansiellt starkaste bankerna i Europa samtidigt som vi kan fortsätta stödja våra kunders tillväxt” säger Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef, i Swedbanks delårsrapport som avser andra kvartalet 2019.  

Annons

Annons

Av rapporten framgår vidare att resultat jämfört med resultatet januari-juni 2018 minskade med 4 procent till 10 606 miljoner kronor (11 047). Minskningen förklaras framförallt av att motsvarande period 2018 påverkades positivt av försäljningen av UC samt ökade kostnader. 

Nettoresultat finansiella poster ökade till 1 954 miljoner kronor (1 194). Orsaken var främst ett högre resultat från räntehandeln inom Stora företag och Institutioner. Även inom Group Treasury ökade nettoresultat finansiella poster, bland annat då värdeutvecklingen på innehaven i Visa och Asiakastieto varit positiv under perioden. 

Kostnaderna ökade till 9 271 miljoner kronor (8 431). Personalkostnaderna ökade till följd av årliga löneökningar samt avgångsvederlag för Swedbanks tidigare vd. Även konsultkostnaderna ökade, till följd av de penningtvättsrelaterade utredningar som pågår. 

Om de penningtvättsrelaterade utredningarna som pågår skriver banken att de fortskrider enligt plan och att banken förser myndigheterna löpande med det material som efterfrågas. I utredningen ingår kunder, transaktioner och aktiviteter från 2007 till mars 2019. Det konstateras att brister har påvisats och att slutsatserna från de pågående utredningarna kommer att vara vägledande i bankens fortsatta arbete. Swedbanks styrelse beslutatade om att etablera en enhet för att bekämpa ekonomisk brottslighet (AFC). Det gemensamma initiativet med andra nordiska banker att utveckla en plattform för hantering av kundkännedom (KYC) anges också vara ett viktigt steg för att bekämpa penningtvätt. 

Under våren har det även skett flera ledarskapsförändringar inom banken. Bland annat meddelade Lars Idermark, valberedningens ordförande, att han med omedelbar verkan lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande i Swedbank. Ulrika Francke, tidigare vice ordförande, blev därmed styrelseordförande. På Swedbanks extra bolagsstämma den 19 juni valdes Göran Persson till ny styrelseordförande. Stämman beslutade också att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara nio. Dessutom valdes Bo Magnusson och Josefin Lindstrand som nya styrelseledamöter.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons