De fyra största långivarna har tillsammans 75 procent av den svenska bolånemarknaden, visar Bankföreningens rapport.
Bank

Svenska bolånemarknaden mattas av

Utlåningen till bostäder i Sverige uppgick till drygt 4 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Samtidigt sjunker bostadspriserna och tillväxttakten i bolånen mattas av, visar Bankföreningens nya bolånerapport.

Uppdaterad 2018-09-27
Publicerad 2018-09-25

I Bankföreningens rapport Bolånemarknaden i Sverige 2018 beskrivs utvecklingen av bolån och bostadsbyggande, både i närtid och längre tillbaka i tiden.

Den visar att det skett en betydande ökning av byggandet de senaste åren och att antalet påbörjade bostäder nu är i nivå med rekordåren runt 1990. Men byggandet mattas av framöver.

År 2017 uppgick antalet påbörjade bostäder till 63 600. Byggtakten har dock börjat plana ut och ökningen av påbörjade bostäder uppgick till 6 procent 2017, vilket kan jämföras med 26 procent 2016.

Boverket räknar i sina prognoser med att byggandet uppgår till 53 000 påbörjade bostäder under 2018. En kraftigt minskad försäljning av nya bostadsrätter och minskade bygglov anges som viktiga orsaker till nedgången.

En betydande del av nybyggnationen sker i storstadsregionerna. Under 2017 stod de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö för 50 procent av byggstarterna för bostäder i Sverige.

Där stod Storstockholm ensamt för 30 procent av de påbörjade bostäderna i Sverige. Förändringen är betydande om man går tillbaka till 1990 då 25 procent av de påbörjade bostäderna fanns i storstadsområdena.

En annan förändring som skett är att nybyggnationen till stor del sker i form av lägenheter i flerbostadshus.

Bostadspriserna har också stigit under en lång rad år, men det senaste året har prisutvecklingen för bostäder mattats av. Småhuspriserna hade vid halvårsskiftet 2018 minskat med -2,4 procent i årstakt och priserna för bostadsrätter hade minskat med -6,7 procent.

I Sverige äger drygt 65 procent av hushållen sin bostad. Av dessa hushåll har 84 procent ett bostadslån, visar rapporten.

Utlåning till bostäder uppgick till 4 085 miljarder kronor i juni 2018. Tillväxttakten var 6,6 procent i årstakt, vilket är en avmattning jämfört med samma period förra året då ökningstakten uppgick till 7,0 procent.

Utlåningstakten för lån till småhus var samtidigt 5,4 procent i årstakt i juni 2018, vilket är oförändrat jämfört med förra året.

Utlåningstakten för lån till bostadsrätter har sjunkit det senaste året och uppgick i juni 2018 till 9,3 procent i årstakt. Motsvarande siffra i juni 2017 var 11,3 procent.

Bostadslånens ökningstakt låg relativt stabilt runt 5 procent några år fram till slutet av 2014 då utlåningstakten började stiga. Från halvårsskiftet 2016 avtog ökningstakten och planade ut kring en nivå kring 7 procent i årstakt. Avmattningen i låneökningstakten under 2016 sammanföll med införandet av Finansinspektionens amorteringsregler för nya bolån i juni 2016, och som varit en viktig förklaring till den lägre ökningstakten.

De tre största bostadsinstituten på den svenska bolånemarknaden ägs av Swedbank (Swedbank Hypotek), Handelsbanken (Stadshypotek) och Nordea (Nordea Hypotek). SEB äger inget eget bostadsinstitut och bostadsutlåningen sker direkt genom banken.

De fyra största aktörerna har tillsammans 75 procent av den svenska bolånemarknaden.

Bolån erbjuds även av Länsförsäkringar Hypotek samt av banker som Danske Bank och Skandiabanken. De mindre instituten kan i vissa fall vara betydande aktörer på bolånemarknaden genom relativt stora marknadsandelar på nya bostadslån, konstaterar rapporten.

Bostadsräntorna har sjunkit generellt under de senaste sex åren och räntorna befinner sig på historiskt låga nivåer. Under det första halvåret 2018 har 72 procent av hushållens nya bostadslån tagits med rörlig ränta.

Fakta: Den svenska bolånemarknaden

Utlåning till svenska hushåll med säkerhet i bostad i juni 2018, fördelat på de olika bolånegivarna.

Swedbank 24 procent
Handelsbanken 23 procent 
SEB 14 procent
Nordea 14 procent
SBAB 8 procent
Länsförsäkringar 7 procent
Övriga 10 procent

I gruppen övriga ingår bland andra Danske Bank och Skandiabanken.

Källa: Bolånemarknaden i Sverige.

Platsannonser

Logga in