Skatter

Svensk skattehantering mot trenden

38 procent av 375 tillfrågade svenska bolag uppger att tidsåtgången när det gäller skattehantering har ökat under de senaste fem åren. Bara 6 procent upplever en minskning. Det visar en färsk undersökning från PWC och World Bank.

Publicerad 2019-12-11

PWC:s och World Banks årliga undersökning Paying Taxes analyserar skattesystemen i 190 länder. 

Håkan
Danmyr

– Årets resultat visar tydligt vikten av att regeringar och skattemyndigheter fortsätter investera i en modernare administration av skatt. Samtidigt är Sverigebilden något oroande. När vi ställde frågan i våras till 375 svenska bolag så svarade nämligen 38 procent att tidsåtgången när det gäller skattehantering hade ökat under de senaste fem åren. Bara 6 procent upplevde en minskning, säger Håkan Danmyr, partner och skattespecialist på PWC Sverige

Sedan 2012 har den genomsnittliga tiden för skattehantering minskat med 27 timmar och det krävs även färre inbetalningstillfällen. Båda dessa minskningar ses som en följd av teknikutveckling. Den totala skattenivån har även den minskat något under samma period - från 41,9 procent till 40,5 procent.

Det så kallade post filling-index som infördes i undersökningen 2014 och till exempel mäter återbetalning av moms och bolagsskatt, har under en femårsperiod stigit från 58,9 till 60,9.  Återbetalningar av moms har blivit möjliga i fler länder och i andra länder har processer för återbetalning av moms utvecklats.

När det gäller Sverige så är parametrarna oförändrade sedan förra året, med en total skattenivå på 49,1 procent, vilket är drygt 10 procentenheter högre än genomsnittet i EU och EFTA, en tidsåtgång på 122 timmar för skattehantering och sex inbetalningstillfällen.

Digitaliseringen anses spela en viktig roll, men sammanställningen visar också att olika synsätt på teknik skapar stora skillnader mellan olika länder. Samtidigt visar en annan aktuell undersökning från PWC att skattehanteringen har försvårats för svenska bolag under de senaste fem åren.

– Vi ser att många tillväxtekonomier har tagit fasta på digitaliseringens möjligheter. Som exempel så har tidsåtgången för att hantera skatter minskat med 23 procent på bara ett år i länder som Vietnam och Brasilien, konstaterar Håkan Danmyr.

– Hur väl skattehanteringen fungerar påverkar helt klart den bredare bilden av hur landet styrs. Om det ses som enkelt och transparent att administrera skatterna, så kommer det att öka förtroendet och synen på skatt som en förutsättning för ett väl fungerande och hållbart samhälle.

Om rapporten

I rapporten Paying Taxes från PwC och World Bank kartläggs 190 länders skattesystem. För att underlätta jämförelser så utgår sammanställningen från ett fiktivt inhemskt medelstort bolag. Undersökningen har genomförts under 15 år och syftar till att ge information för näringslivet och även skapa underlag för styrning av skattefrågor på nationell nivå.

Platsannonser

Logga in