Finans

Svag inledning för Ratos

Förlusten uppgick till 125 miljoner kronor under första kvartalet, visar investmentbolagets delårsrapport. Bolagsportföljen uppvisade ett betydligt sämre resultat än den gjorde under fjolårets inledning. “Utvecklingen i Ratos fortsätter att vara otillfredsställande”, kommenterar vd:n Jonas Wiström.

Publicerad 2018-05-03

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet 2018 uppgick till 4 911 miljoner kronor. Det kan jämföras med en omsättning på 5 561 miljoner kronor under samma period i fjol.

Resultatet före skatt uppgick till -147 miljoner kronor, jämfört med -32 miljoner kronor för samma period i fjol. Resultatet per aktie uppgick till -0,47 kronor jämfört med -0,38 kronor.

“Resultatförsämringen beror på det låga resultatet i bolagsportföljen framför allt hänförligt till Plantasjen och Bisnode. Bisnode har påverkats av negativa valutaförändringar i finansnettot”, skriver bolaget i rapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till -125 miljoner kronor för det första kvartalet, vilket kan jämföras med -67 miljoner kronor under fjolåret.

Försäljning av Jøtul till Opengate Capital tecknades och slutfördes under första kvartalet, realisationsresultatet uppgår till cirka 26 miljoner kronor.

“Fokus de senaste åren har varit att effektivisera verksamheten för att förbättra lönsamheten, vilket givit resultat under 2017. Ratos har ägt Jøtul sedan 2006 och tidpunkten var lämplig för bolaget att utvecklas vidare med en ny ägare”, kommenterar Jonas Wiström försäljningen i sitt vd-ord till rapporten.

Likvida medel i moderbolaget uppgår till 2 174 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 3 386 miljoner kronor ett år tidigare.

Totalavkastningen på B-aktien uppgick under första kvartalet till -9 procent, jämfört med utvecklingen för SIX Return Index som var -1 procent.

“För det första kvartalet, som på grund av säsongsvariation är Ratos resultatmässigt minsta kvartal historiskt sett, uppvisade bolagsportföljen ett betydligt sämre resultat än motsvarande period föregående år. Plantasjen, som påverkades av en ovanligt kall mars och omstruktureringskostnader, och Diab, utgjorde en stor del av det försämrade resultatet men även flera andra bolag hade en negativ resultatutveckling. Utvecklingen i Ratos fortsätter således att vara otillfredsställande”, skriver Jonas Wiström och fortsätter:

“Vi fortsätter att se över våra bolag med fokus på stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Ett flertal viktiga förändringar vad gäller Ratos organisation har genomförts och ett förändrat incitamentssystem som är bättre förenligt med aktieägarnas avkastning har implementerats. En fortsatt genomgång av vår bolagsstyrning pågår för att skapa en mer stabil bas för framtiden. Ratos är fortsatt finansiellt starkt och vår bedömning är att vi har alla förutsättningar att vända resultattrenden i portföljbolagen.”

I mars genomförde Ratos förändringar i ledningsgruppen samt investeringsorganisation för att anpassa bolaget till nästa fas i utvecklingen. Förändringarna innebar att totalt fem personer lämnade sina anställningar på Ratos.

Platsannonser

Logga in