Annons Annons

STYRELSERUMMET 2020 - 5 viktiga trender som bolagsstyrelser bör hantera detta decennium

Publicerad 2020-02-01

Under de senaste åren har det blivit allmänt accepterat att det traditionella styrelsearbetet behöver förändras. Affärslandskapet genomgår en dramatisk omvandling, drivet av nya tekniska, politiska, samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som snabbt förändrar förutsättningarna. Men vad exakt borde styrelser förändra, och i vilken omfattning? Problemet är att styrelserna inte förändras i samma takt som företagen de leder, eller som världen runt omkring. Utifrån från våra undersökningar är följande ett urval av de viktigaste trenderna som bolagsstyrelser bör bekanta sig med för att inte halka efter när vi kliver in i ett nytt decennium. 

TREND 1 och frågeställningar för styrelsen 

Tekniska innovationer bör hanteras med större försiktighet än någonsin 

Under de senaste 30 åren har internet och mobiltekniker helt förändrat vårt sätt att arbeta. Nu är det dags för teknologier som AI (artificiell intelligens) och RPA (robotic process automation). Effekten skulle kunna bli mycket större denna gång. AI är ett exempel på teknik som kan användas för att uppnå en rad olika positiva fördelar. Det kan handla om allt från att spara in personaltid till att minska förekomsten av omedveten snedvridning i affärsprocesser. Ändå finns det fortfarande många potentiella fallgropar kring användningen av AI om man inte behåller kontrollen. I ett aktuellt exempel fann Amazon att ett AI-baserat rekryteringsverktyg som företaget utvecklat hade lärt sig att gynna män när det gällde tillsättningen av tekniska befattningar. 

Frågor som styrelsen bör fundera över: 

1. Förstår vi riskerna med ny teknik? 2. Har vi tillräckliga kontroller på plats för att säkerställa att maskiner inte styr viktiga frågor 

eller beslut utan mänskligt inflytande? 3. Satsar vi tillräckligt på att testa och utvärdera ny teknik? 4. Har vi personal med rätt kunskaper om teknik och förändringsarbete för att behålla vår 

konkurrenskraft? 5. Agerar vi helt enkelt reaktivt på den teknik som introduceras för oss, eller har vi kapacitet att 

planera för teknikinitiativ? 

TREND 2 och frågeställningar för styrelsen 

Miljöfrågorna kommer stå i centrum utifrån ESG-diskussionen 

EU har ett bindande mål att minska utsläppen med minst 40 % under 1990 års nivåer fram till 2030, och trycket från samhället ökar. Företag kommer att förväntas hjälpa regeringarna att nå dessa mål. Globala investeringar i hållbarhetsfrågor ökar kraftigt och investerare kommer ställa högre krav på företag att ha fastställda principer och strategier för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG). Styrelsen behöver vara ledande och initiera nya och innovativa arbetssätt som kan tillgodose stränga miljömål och miljöbestämmelser. 

Frågor som styrelsen bör fundera över: 

1. Är vi redo, både tekniskt och organisatoriskt, för en potentiellt snabb ökning av nya krav när 

det gäller hållbarhetsfrågor? 2. Har vi överblick över alla våra miljö- och hållbarhetsåtgärder? 3. Reagerar vi proaktivt på snabbt föränderliga ESG-krav, eller är vi reaktiva? 4. Har vi utvärderat alla miljörisker (inklusive risker i samband med miljökatastrofer) inom 

ramen för vår ESG-strategi? 5. Kan vi visa hur vi som styrelse tar ESG-frågorna på allvar som en del av vår strategi? 

TREND 3 och frågeställningar för styrelsen 

Mångfald och jämställdhet i styrelser fortsatt en viktig fråga 

Mångfald och jämställdhet i styrelserna är ännu en het ESG-relaterad fråga kommande decennium. Totalt sett har stödet för jämställdhetsinitiativ ökat från 41% 2018 till dagens 50%, och frågan drivs av en mängd olika intressegrupper. Redan 2010 hade den amerikanska intressegruppen ”2020 Women on Boards” satt upp målet att kvinnor skulle inneha 20% av styrelseplatserna år 2020 och 2019 nådde amerikanska företag det målet. I Norge ska ledamöterna i bolagsstyrelser enligt lag bestå av 40 % av kvinnor. Budskapet är tydligt: mångfald och jämställdhet blir en stor ESG-fråga under 2020, kanske i högre grad än vi någonsin sett tidigare. Styrelserna bör både noggrant och proaktivt överväga hur de kan möta dessa förväntningar. 

Frågor som styrelsen bör fundera över: 

1. Ser vi bortom de traditionella leden när vi letar nya styrelseledamöter? 2. Bör tidigare styrelseerfarenhet fortfarande vara ett krav när man rekryterar nya 

styrelseledamöter? 3. Fångar vi upp kandidater under 50, där sannolikheten är större att de är kvinnor och/eller av 

annat etniskt ursprung? 4. Har vi ett tillräckligt brett socialt perspektiv för att möta dagens affärs- och ESG-relaterade 

utmaningar? 5. Ställer sig den nuvarande styrelsen bakom en strävan mot jämställdhet? 

TREND 4 och frågeställningar för styrelsen 

Ökat fokus på etiskt beteende 

Under 2020 kommer vi också att få se ett ökat och fortsatt fokus på etiskt beteende som omvärlden förväntar sig av styrelser. Enligt forskning från InterSearch och Danish Professional Directors Association tror ca 25% av bolagsstyrelser att den här trenden får störst inverkan på bolagsstyrningen under det kommande året. Den här förändringen är kopplad till flera aktuella fall av oegentligheter inom den finansiella sektorn och ledande tech-företag som misslyckats med att skydda sina användares intresse. Följaktligen måste styrelseledamöter inse att de numera inte bara bedöms, eller rekryteras, utifrån sin förmåga att hantera styrning och regelefterlevnad, eller vilket mervärde de tillför företaget, utan också utifrån deras karaktär. 

Frågor som styrelsen bör fundera över: 

1. Har vi förståelse vad som förväntas av oss som styrelseledamöter? 2. Kan vi implementera dessa förhållningssätt i hela organisationen som en kultur? 

3. Behöver vi omvärdera våra metoder för nyrekrytering av styrelseledamöter? 4. Är vi medvetna om hur den nuvarande styrelsen uppfattas av omvärlden och investerare? 5. Behöver vi göra faktiska förändringar för att tillgodose nya förväntningar? 

TREND 5 och frågeställningar för styrelsen 

De mest effektiva styrelserna kommer också att genomgå en egen omvandling 

Den traditionella styrelsen överlät driften fullt ut till den operativa verksamheten och fokuserade på företagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad. Den moderna bolagsstyrelsen tenderar att bli mer ett strategiskt och värdeskapande organ. Vi förväntar oss att denna trend tar fart på allvar under 2020 när styrelser antar nya utmaningar i takt med den snabba utvecklingen. För att detta ska bli möjligt ser vi också att styrelser genomgår en egen transformation och börjar arbeta effektivare för att utföra sina uppdrag. I praktiken kommer detta att innebära att man ersätter traditionella arbetssätt till förmån för digital teknik som erbjuder högre säkerhet, enklare samarbete och bättre kontroll över arbetsflöden. Styrelsernas införlivande av nya digitala system ger också möjlighet att förbättra och påskynda beslutsfattandet genom att möjliggöra djupare och snabbare analyser, och i slutändan underlätta för aktieägare och andra intressenter att engagera sig. 

Frågor som styrelsen bör fundera över: 

1. Arbetar vi fortfarande på föråldrade sätt som sinkar beslutsfattandet? 2. Kan vi ta till oss smartare arbetssätt som passar yngre styrelseledamöter med mer 

varierande bakgrund? 3. Har vi tillräcklig kunskap om företagens affärsmodell, bransch, utmaningar och möjligheter 

på styrelsenivå? 4. Kan vi göra det möjligt för styrelseledamöter att arbeta och få tillgång till beslutsunderlag 

oberoende av tid och plats? 5. Kan vi frigöra tid åt företagsadministrationen genom att effektivisera uppgifter som tidigare 

genomfördes manuellt? 

Avslutande tankar 

Under det kommande årtiondet kommer vi att se hur den traditionella styrelsen fortsätter att utvecklas till den flexibla, proaktiva och dynamiska resurs som moderna företag kräver. Admincontrol erbjuder digitala styrelselösningar som hjälper styrelser att anpassa sig till den nya verkligheten och anamma samarbetsorienterade och effektivare arbetssätt som passar 2000-talet. 

Admincontrols uppdrag är att tillhandahålla den ultimata plattformen som ger styrelsen underlag snabbt och säkert för att fatta kvalitativa beslut. Företaget erbjuder en marknadsledande styrelseportal där styrelser, ledningsgrupper och andra intressenter kan komma åt, dela, diskutera och bearbeta information effektivt. Admincontrol är en del av den framgångsrika Visma-koncernen, ett ledande europeiskt programvaruföretag. 

David Norell-Hussein,
Country Manager, Admincontrol Sweden
admincontrol.com

Platsannonser