FinansNyhet

Strid om ordförandeposten i Advokatsamfundet

Lena Frånstedt Lofalk och Christer Danielsson
Publicerad

Sex advokater har i en intern skrivelse till Advokatsamfundet motsatt sig förslaget av Lena Frånstedt Lofalk som ordförande i samfundet. Istället föreslås Christer Danielsson till ordförande.

Miriam Istner-Byman

Advokatsamfundets valberedning meddelade i början av året att de enhälligt föreslår Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande i samfundet efter Bengt Ivarsson. Lena Frånstedt Lofalk är nu ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd och har tidigare varit vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse. Till ny vice ordförande föreslår valberedningen Tobias Fälth.

I en skrivelse ställd till "ledamöter i Advokatsamfundet" föreslår sex tidigare ledamöter i samfundets styrelse att nuvarande vice ordföranden i styrelsen, Christer Danielsson, istället ska väljas till ny ordförande och att Eva-Maj Mühlenbock  ska väljas till vice ordförande.

Christer Danielsson är för närvarande delägare vid Danielsson & Nyberg och har tidigare varit verksam som delägare vid bland annat advokatbyrån Gernandt & Danielsson. Han har arbetat snart två år som vice ordförande.

Det anges i skrivelsen att "Christer Danielsson stod till förfogande för att föreslås som ordförande. Att han skulle föreslås antar vi också var avsikten när han först valdes in som vice ordförande".

Eva-Maj Mühlenbock är ledamot i huvudstyrelsen, delägare vid Advokatfirman Lindahl samt tidigare ledamot i Disciplinnämnden. Hon stod till förfogande för att föreslås som vice ordförande.

Advokatsamfundets nuvarande ordförande Bengt Ivarsson ställer sig bakom förslaget att gå emot valberedningen.

– Jag uppfattar Christer Danielsson som mycket engagerad och intresserad. Han har även lyckats ena styrelsen i olika frågor. Även Eva-Maj Mühlenbock är mycket kompetent. Det är en styrka för demokratin att det finns olika kandidater att välja mellan och det är positivt att det finns flera som vill lägga ner den tid och kraft som ett ordförandeskap tar i anspråk, säger Bengt Ivarsson till Realtid.se.

I skrivelsen anges bland annat att "förslaget borgar för kontinuitet på de viktiga posterna som ordförande och vice ordförande".

Man pekar på att det under de senaste åren "pågått ett kontinuerligt arbete med att modernisera styrelsearbetet bland annat genom att i ökad utsträckning effektivisera hanteringen av rutinartade ärenden och väl förbereda ärenden av mer komplicerat slag – möjliggjort av ett kansli med allt mer kvalificerad personal – samt sätta större fokus på arbete med principiellt viktiga, strategiska frågor och organisationsstyrning (däribland riktlinjer och ansvarsfördelning)".

Man framhåller också att "en annan mycket viktig och grannlaga uppgift för styrelsen kommer inom en överskådlig framtid att vara att förbereda och planera för succession på posten som generalsekreterare i Advokatsamfundet".

I ett pressmeddelande svarar valberedningens ordförande Tomas Nilsson bland annat att "utgångspunkten har varit att den som bedöms vara bäst lämpad för uppdraget givetvis ska föreslås" och att "någon automatik att vice ordföranden ska föreslås även som ordförande, i succession, finns inte och har inte heller tillämpats. Det vore inte heller den bästa ordningen".

Vidare framhåller Tomas Nilsson att samfundet har funnits i 130 år i år och endast en enda ordförande har varit kvinna, under en 2-årsperiod för snart 20 år sedan. 30 procent av ledamöterna är kvinnor liksom en klar majoritet av de biträdande juristerna.

Strävan efter en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i huvudstyrelsen är även något som beaktas genom förslaget av Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock anges det i skrivelsen.

Nästa steg är att fullmäktige utser vem som blir samfundets nästa ordförande.

Annons