Riskkapital

"Storleken på investeringsrundorna har ökat"

Många bolag som anses lovande söker riskkapital i form av venturecapital. Men processerna och villkoren för venturecapital är inte alltid helt tydliga. Nu har Mikael Moreira på DLA Piper och Kim Bergman på Mannheimer Swartling utkommit med en ny bok i ämnet.

Uppdaterad 2019-05-24
Publicerad 2019-05-23

Mikael Moreira, partner på advokatbyrån DLA Piper, har tillsammans med Kim Bergman, associate på advokatbyrån Mannheimer Swartling, skrivit boken “Venture capital-investeringar: En praktisk vägledning”. Boken riktar sig till jurister, entreprenörer och investerare som vill få en större förståelse för investeringsprocessen inom venturecapital.

– I vårt arbete som rådgivare insåg vi att entreprenörer, bolagsjurister och advokater som inte arbetar med venturecapital-investeringar i sin vardag inte alltid vet vad de har att förvänta sig i termer av process och villkor. Vår ambition är att försöka ge en praktisk vägledning genom denna process, säger Kim Bergman.

De har båda har rådgett klienter i ett stort antal investeringsrundor i alla möjliga faser. De har arbetat med venturecapital i både Europa och USA. Mikael Moreira har dessutom tillbringat några år som investerare på en svensk venturecapital-firma.

Venturecapital är en form av riskkapital som investeras i unga bolag med stor potential och som är i relativt tidiga skeden av sin utveckling. Venturecapital utmärker sig genom att man investerar i minoritetsposter istället för majoritetsposter, inte sällan med fokus på bolag och branscher med väldigt hög tillväxt och expansion.

– Vidare utmärker sig venturecapital genom att själva investeringen markerar början på ett samarbetsförhållande mellan investeraren, bolaget och entreprenören, vilket gör att investeringsprocessen generellt präglas av samarbetsvilja och pragmatism mellan parterna, säger Kim Bergman.

Noterar ni någon förändring gällande venturecapital under senare år?

– På investerarsidan har det dykt upp fler svenska aktörer och för alla faser av tillväxtkapital, från så kallat “seed” till “growth”. Det kommer kanske inte som någon överraskning i en högkonjunktur att bolagsvärderingarna har ökat, men framförallt har storleken på investeringsrundorna i både tidiga och senare faser ökat, säger Mikael Moreira.

Han berättar även att de ser att allt fler advokatbyråer och corporate finance-rådgivare medvetet profilerar sig mot tech, tillväxtbolag och venturecapital, som en konsekvens av att investeringarnas storlek ökat och industrin har vuxit och fått mycket uppmärksamhet.

– Vi ser även att trender som funnits inom venturecapital i USA börjar leta sig in på den svenska marknaden. Venture debt blir långsamt mer vanligt förekommande i Sverige och nu finns även svenska venture debt-fonder, säger Kim Bergman.

Inom vilka sektorer är venturecapital vanligast?

– Alla sektorer drivs väl i dag i någon mån av teknik, men venture capital är framförallt dominerande inom bolag med stort teknikfokus och life science-bolag, säger Mikael Moreira.

Vilka är de vanligaste fallgroparna som många företag gör vid kapitalanskaffning?

– Bolagen missar ofta hur väl förberedda de måste vara och förstår ofta inte vad som lockar en institutionell investerare. Det är en utmaning att anskaffa venturecapital i senare investeringsrundor och de allra flesta bolag klarar inte av att uppfylla de höga krav på tillväxt som förväntas för att attrahera kapital från investerare i senare och större rundor, säger Mikael Moreira.

Både Kim Bergman och Mikael Moreira är överens om att Sverige har ett bra grundklimat för tillväxtbolag men att det måste skapas förutsättningar för att fler bolag ska klivet från att vara lovande till att bli “great”.

– Kanske att vi klappar oss för mycket på bröstet i Sverige mot hur det faktiskt ser ut. Risken finns att vi tappar vårt försprång, om vi nu har något fortfarande, jämfört med resten av Europa.

Tips från boken

God planering och framförhållning

En kapitalanskaffning från en venture capital-fond är mycket tidskrävande och kräver noga förberedelser. För att göra ett gott intryck på potentiella investerare bör entreprenören ha förberett en gedigen affärsplan, budget och en tydlig och genomtänkt pitch deck. Man bör även ha förberett dokument som illustrerar bolagets kapitalstruktur samt kategoriserat protokoll, avtal och andra viktiga dokument som rör bolaget och som investerarna kommer att vilja granska vid sin genomgång av bolaget.

Hitta rätt investerare och rätt typ av kapital

Venture capital-fonder vill ha god insyn i sin investering, och kommer vilja vara delaktiga i bolagets utveckling. Detta kan innebära representation i styrelsen, eller veto-rättigheter i viktiga beslut. Därför är det viktigt att entreprenören matchas med en investerare som den har förtroende för och som delar dennes syn på bolagets verksamhet. Kapitalanskaffningen kan ses som starten på ett långvarigt och tätt samarbete mellan parterna och det är inte nödvändigtvis den investerare som erbjuder högst bolagsvärdering som är den rätte investeraren för bolaget. Beroende på vilken fas som bolaget befinner sig i behöver entreprenören också överväga vilken typ av kapital som bör anskaffas. Vanligtvis erhåller investeraren nyemitterade aktier för sin investering. Men det finns även andra alternativ. I situationer då det är svårt att värdera bolaget kan konvertibellån vara ett alternativ.

Förstå bolagets kapitalstruktur

Inför en kapitalanskaffning är det mycket viktigt att entreprenören har fullständig förståelse för hur bolagets ägande- och kapitalstruktur ser ut. Ägandestrukturen illustreras i en capitalization table och delas med de potentiella investerarna. I capitalization table ska samtliga aktier i bolaget redovisas och indelas efter aktieägare och aktieklass. Det är ett centralt dokument i investeringsprocessen, då det är detta dokument som investeraren använder sig av för att räkna på hur stor andel av bolaget denne vill ha i utbyte mot sin investering.

Hitta rätt balans mellan entreprenören och investeraren

En venture capital-fond vill ofta få större inflytande än dess faktiska ägande ger dem rätt till under ABL. Man vill också kunna realisera sin investering inom ett visst antal år, vilket brukar ta sig uttryck i tvingande avyttringsklausuler i aktieägaravtalet. Dessa villkor är vanligt förekommande och entreprenörer ska således inte bli förvånade när dessa bestämmelser inkluderas i ett så kallat term sheet. Det är viktigt att entreprenören inte känner att denne tappar för mycket kontroll över bolaget men samtidigt har förståelse för att investerarens främsta drivkraft är att få god avkastning på sin investering.

Boken Venture capital-investeringar: En praktisk vägledning finns att beställa via Norstedts Juridik.

Platsannonser