Fredagspanelen: Mats Kinnwall (Teknikföretagen), Lena Sellgren (Business Sweden), Annika Winsth (Nordea), samt Jan Olsson (Deutsche Bank).
Fredagspanelen: Mats Kinnwall (Teknikföretagen), Lena Sellgren (Business Sweden), Annika Winsth (Nordea), samt Jan Olsson (Deutsche Bank).
Panel

”​​​​​​​Storbritannien får en rejäl käftsmäll”

Experterna i fredagens panel lutar åt att det kommer bli ett avtal med EU men senare än den 31 oktober. Brexit kommer inte att få någon stor påverkan på världskonjunkturen, men det blir kännbart för Storbritannien.

Uppdaterad 2019-10-11
Publicerad 2019-10-11

Fredagspanelen denna vecka behandlar brexit och dess påverkan för konjunkturen och svenska företag. Svarar på frågor gör Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen, Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, samt Jan Olsson, Nordenchef för Deutsche Bank och ordförande för Svenska Handelskammaren i Storbritannien.

Säker många, särskilt mindre företag, som inte förberett sig tillräcklig.

Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen:

Vad ser du som troligt utfall för brexit?
– Förr eller senare blir det brexit, jag tror förnuftet vinner till slut med ett avtal. Men knappast innan den 31 oktober. 

Påverkan för svenska företag? 
– Det är knappast risk för allvarliga finansiella konsekvenser, dock kan det bli massor med trassel och kostnader i samband med tullklarering etcetera, så visst kommer det att svida en hel del.

Påverkan för konjunkturen i Europa och Sverige?
– Jag tror det blir rätt små effekter på världskonjunkturen och Sveriges konjunktur även om vissa branscher kan drabbas hårdare än andra. Storbritannien är största exportmarknaden för exempelvis sågverksindustrin. 

– Storbritannien står bara för 3,5 procent av global BNP och världen har haft  gott om tid att ställa om, det har gått mer än tre år har gått sedan omröstningen. Det blir snarare Storbritannien som får sig en rejäl käftsmäll. 

– Historiskt har det varit sällsynt med djupa globala kriser som inte haft inslag av finansiella kriser. Eftersom jag inte ser några tecken på det denna gång kopplat till brexit tror jag inte på en allvarlig global kris.

Har svenska företag förberett sig färdigt inför olika potentiella utfall? 
– Det finns säkert många företag, särskilt mindre, som inte förberett sig ordentligt. Men flertalet har nog rätt bra koll.

Svårigheter på kort sikt.

Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden:

Vad ser du som troligt utfall för brexit?
– Det mest troliga är nog att det blir en deal trots allt, möjligen redan innan nuvarande datum för utträdet 31 oktober men mer sannolikt under en förlängd tidsfrist för utträdet som de flesta räknar med. Boris Johnson får svårt att på egen hand ta landet med sig och krascha ut ur EU och EU vill ha ett avtal. Sannolikt kommer man tvingas till en uppgörelse i den tvistiga gränsfrågan kring Nordirland som idag är det enda som hindrar ett avtal.   

Vilken blir påverkan för svenska företag? 
– Svenska företag som är exponerade mot Storbritannien kommer förstås att få anpassa sig till det nya läget där landet står utanför EU, med eller utan ett avtal. I händelse av ”no deal” den 31 oktober kommer det att bli svårigheter på kort sikt, främst med mer administration och krångel och ökade kostnader. Vissa företag kommer att få jobba mycket med detta, andra inte så mycket. Störst förändringar blir det för företag som inte har försäljning utanför EU idag. Relativt sett slår det hårdare mot små och medelstora företag. 

Vilken blir påverkan för konjunkturen i Europa och Sverige?
– Vi ser en tydlig avmattning i konjunkturen i Europa och Sverige som inte har med brexit att göra. En ”no deal” har en begränsad påverkan, men kan förstås förstärka nedgången ytterligare.  

Har svenska företag förberett sig färdigt inför olika potentiella utfall? 
– Ja, mitt intryck är att svenska företag utifrån förutsättningarna – att man vet väldigt lite om vad som ska komma – har gjort detta ganska bra. Många har vänt och vridit på hur brexit i olika former kan påverka deras handel med Storbritannien liksom deras verksamhet i landet. Svenska företag har ju ofta verksamhet även på marknader utanför EU och erfarenhet av hur man agerar där. 

Det är anmärkningsvärt ovisst.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea:

Vad ser du som troligt utfall för brexit?
– Nordeas bedömning är att deadline skjuts fram ytterligare till början av nästa år. Min personliga syn är att det inte är uteslutet att man får till ett avtal till den 31 oktober. I så fall blir det avtalet i stort i linje med det som Theresa May slöt men med någon liten, liten korrigering från EU för att få till avtalet.

– De senaste dagarna har det igen låtit kärvt från EU och därmed har risken för en senareläggning ökat något. Det är anmärkningsvärt ovisst med tanke på hur få dagar det är kvar. Jag tror dock inte på en hård brexit. 

Vilken blir påverkan för svenska företag? 
– För Storbritannien och närområdet, vilket vi tillhör, har utfallet stor betydelse. Om vi får ett avtal i linje med det som ligger på bordet, borde det ge en viss lättnad då en osäkerhet är borta. Vid en hård brexit är min bedömning att många svenska företag inte är förberedda och framför allt inte de små företagen.

Vilken blir påverkan för konjunkturen i Europa och Sverige?
– Vid en hård brexit kommer Storbritannien få stora bekymmer under många år och det kommer smitta oss. Blir det istället ett utträde med avtal bör det ge positiv stimulans med minskad osäkerhet. Ett utträde med avtal är allt annat lika mycket bättre för konjunkturen. 

Har svenska företag förberett sig färdigt inför olika potentiella utfall? 
– Det är väldigt stor skillnad mellan företagen. Vissa av de stora har gjort i stort vad de kan. Men många av de små är inte förberedda och det är klart att småföretagare inte har de resurserna, man försöker sköta det dagliga arbetet och det är svårt att lägga mycket tid på något som är så osäkert. Jag har respekt för det. Men om det skulle bli en hård brexit kommer det bli väldigt omtumlande för dem.  

Helt säkert inte ett katastrofscenario.

Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank och ordförande i Svenska Handelskammaren i Storbritannien:

Vad ser du som troligt utfall för brexit?
– Den som det visste, men det blir helt säkert inte ett katastrofscenario som många förutspår. Storbritannien har alltid varit en mycket viktig och stark ekonomisk och politisk enhet. Detta kommer att fortsätta i all framtid oavsett brexit. 

– Politiskt har det redan haft enorma utfall och dessa fortsätter. Ekonomiskt har det varit mindre utfall än ursprungligt väntat. Pundet föll kraftigt efter omröstningen och har nu hållit sig på en relativt stabil intervall. Aktiemarknaden har också handlats i linje med andra stora Europeiska börser. De stora förändringarna i City of London har uteblivit och London kommer med all säkerhet att fortsätta som en global och ledande finans metropol.

– Utåt sett har EUs mottagning av britternas senaste bud varit svalt eller kyligt. Den största dispyten rör tulluppgörelsen mot den irländska gränsen. EU avvisade Storbritanniens bud att skjuta på tullfrågan till efter brexit för att skydda Europas inre marknad. Med tanke på tidshorisonten, EU-toppmötet, brexit-datumet den 31 oktober och matematiken i parlamentet, ter sig en förlängning mer och mer trolig. En förlängning lär involvera ett parlamentsval eller eventuellt en ny folkomröstning.

Vilken blir påverkan för svenska företag? 
– På kortare sikt är frågor kring regelverk, logistik och personalförsörjning fortsatta osäkerhetsfaktorer, särskilt med tanke på den oklara scenarioplaneringen mellan avtal, avtalslöst utträde eller ”remain” – väldigt olika utslag. 

– Jag vill dock förtydliga att Sverige och Storbritannien har en lång historia av handel och svenska företag sysselsätter tiotusentals människor över hela landet. Handeln mellan Sverige och Storbritannien kommer att fortsätta – oavsett utkomsten av brexit – och i dagsläget känner vi inte heller till några exempel på företag som lämnar landet. Däremot är det viktigt att förstå den nya relationen och de eventuellt nya processer som kan bli verklighet. Svenska Handelskammaren i London finns behjälplig.

– En annan dynamik är den enorma osäkerheten vilket brexit har skapat och denna osäkerhet pågår nu i mer än tre år. Det är helt klart att denna utveckling utlöser enorma kostnader för både svenska och engelska företag som verkar i Storbritannien.  

Vilken blir påverkan för konjunkturen i Europa och Sverige?
– Den kortfristiga påverkan ska man inte underskatta. Deutsche Bank räknar med en svagare konjunktur pga riskerna och brexit är en av de stora osäkerhetsfaktorerna. Men man ska inte underskatta andra risker som handelskriget vilket kommer att ha en enorm påverkan på konjunkturläget. 

– Medan riskerna är stora och geopolitiska osäkerhetsfaktorer dominerar, så ser vi på Deutsche Bank möjligheterna för en recession som mycket små eftersom räntorna kommer att vara låga inom den närmaste framtiden, statliga stimulanser kommer att fortsätta långt framöver, och arbetsmarknaden är enormt stark. 

– I USA ser vi just nu den lägsta arbetslösheten sedan mätningarna började. Allt detta kommer att leda till en relativt positiv utveckling under resten av 2019 och 2020. Man ska inte heller underskatta dynamiken med många nya bolag och affärsideer som kommer att dominera i framtiden.

Har svenska företag förberett sig färdigt inför olika potentiella utfall? 
– Svenska Handelskammaren i Storbritannien har uppmanat medlemmar att hålla sig uppdaterade på händelseförloppet och utföra scenarioplanering för tänkbara utfall. Vi känner att de stora företagen är förhållandevis väl förberedda, och har varit så mer eller mindre sedan den 29 mars. Däremot finns det större oro bland små- och medelstora bolag som kanske inte har resurser till att förbereda sig på samma satt. Handelskammaren, svenska och brittiska myndigheter har ökat sitt stöd till små- och medelstora företag, inte minst sedan sommaren. 

Platsannonser