Juridik

Storbråk mellan EBM och Allra-koncernens advokater

Hårda ordväxlingar mellan Allra-sidans advokater och EBM:s åklagare. Allra-koncernens advokater anser att fondbolaget inte behandlas lika vid uthämtande av allmän handling.

Uppdaterad 2020-11-23
Publicerad 2018-08-09

Det blev ett stopp när Allra-koncernens advokater begärde att ta del av samma handlingar som Pensionsmyndigheten tagit del av från Ekobrottsmyndigheten. Nu överklagar Allra-koncernens advokater EBM:s beslut hos Kammarrätten.

I mitten av juni kontaktar Allra-koncernens advokater åklagare Thomas Hertz vid Ekobrottsmyndigheten. Allra vill ta del av vissa handlingar som Pensionsmyndigheten tagit del av från Ekobrottsmyndigheten. Handlingarna ska EBM ursprungligen erhållit från Allra, framgår det av en överklagan till Kammarrätten.

EBM svarar att Pensionsmyndigheten fått låna så kallat IT-beslag, mejlfiler som finns på en hårddisk och att det inte endast rör sig om handlingar som getts in av bolagen i Allrakoncernen och menar att vissa handlingar därmed kan vara sekretessbelagda.

Allras advokater går vidare i skriftväxlingen och begär bland annat att ta del av all skriftlig och elektronisk korrespondens mellan åklagare Thomas Hertz och/eller annan medarbetare på EBM, å ena sidan, och Pensionsmyndigheten och/eller medarbetare på myndighetens advokatbyråer, å andra sidan.

”Vi ber också att få låna IT-beslaget på exakt samma sätt och i samma omfattning som Pensionsmyndigheten”, skriver advokaten Daniel Waerme och juristen Maja Adler från Gernandt & Danielsson.

Svaret från EBM :s åklagare Thomas Hertz kom i ett mejl den 22 juni 2018: ”Jag kan börja med att ge dig följande beslut: 1. Inga hårddiskar eller liknande kommer i nuläget lånas ut till dig eller dina huvudmän. 2. Inga elektroniska handlingar i form av mailfiler kommer lämnas ut till dig eller dina huvudmän. Dessa beslut kan inte överklagas. Vissa av mina förundersökningsbeslut kan överprövas av överåklagare eller riksåklagaren, men sannolikt inte dessa.”

Åklagare Thomas Hertz hänvisar istället till tryckfrihetsförordningen där advokaterna, mot en avgift, kan ta del av papperskopior av allmänna handlingar i den mån sekretess inte hindrar detta. Åklagaren skriver dock att hans uppskattning är att det rör sig om miljontals mail, vilka var och en kan omfattas av hundratalet sidor, med bilagor.

”Varje sida kostar - fortfarande enligt avgiftsförordningen - två kronor. Om det vid sekretessprövning skulle visa sig att alla dessa handlingar kan lämnas ut (nu eller vid senare tidpunkt) så skulle jag uppskatta att det rör sig om cirka 10 Mkr och 25 ton papper. det är naturligtvis en utmaning att skriva ut den mängden handlingar, och jag skulle gissa att EBM behöver upphandla den tjänsten hos ett tryckeri. Det är också fullt möjligt att myndigheten behöver kräva betalt i förskott”.

Allra-advokaterna skriver till åklagaren att ”din redogörelse för utlämning och avgifterna för detta är uppseendeväckande” och poängterar att de inte begärt att ta del av utskrifter utan begäran bestod i att få låna IT-beslaget.

Åklagaren står dock fast vid att inte lämna ut IT-beslaget elektroniskt.

Allra-advokaterna begär en motivering till att åklagaren vägrar att lämna ut handlingarna och hänvisar till förvaltningslagen. 

Under ordväxlingarna har Allra-ombuden även begärt att ta del av de framställningar som Pensionsmyndigheten har gjort för att få ut mejlfilerna på de utlånade hårddiskarna. Av ett av mejlen från åklagaren framgår det att några sådana framställningar inte finns utan att dessa handlingar kan ha begärts ut muntligen.

Ekobrottsmyndigheten avslår Allras begäran om allmänna handlingar i ett beslut taget den 2 juli. Som skäl skriver Ekobrottsmyndigheten att "det saknas förutsättningar att bereda Allra-bolagen möjlighet att med användande av myndighetens IT-forensiska verktyg ta del av innehållet i PST-filerna, då de därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten, då det finns risk för förvanskning eller förstöring samt då delar av e-postmeddelandena skyddas av sekretess och skulle hindra arbetets behöriga gång”.

Allras advokater konstaterar i sitt överklagande till kammarrätten att EBM har fattat sitt beslut på fel beskrivning av Allras begäran om allmänna handlingar. Allras ombud pekar bland annat på att man inte har begärt att ta del av PST-filerna utan att man begärt att ta del av särskilt utpekade mejl, de mejl som även Pensionsmyndigheten tagit del av.

Allra begärde omprövning av EBM:s beslut den 12 juli 2018 och pekade bland annat på att EBM:s hantering av Allras begäran strider mot den grundlagsfästa likabehandlingsprincipen. 

EBM meddelade dagen efter att beslutet inte ska ändras. Skälet är att beslutet inte är ”uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende”. EBM hänvisar till att det är svårt att, med befintlig teknik, presentera ett e-postmeddelande i taget och att EBM är av uppfattningen att man redan lämnat ut framställningarna från Pensionsmyndigheten, dokumenterade genom tjänsteanteckningar. 

Allras ombud svarar att man inte taghit del av några tjänsteanteckningar om framställan samt att EBM saknar fog för argumenten att det skulle finns en risk för förvanskning och förstöring om Allra skulle få tillgång till handlingarna.

"Att det finns risk för förvanskning eller förstöring av materialet är inte skäl för att vägra lämna ut handlingarna. Tryckfrihetsförordningen förskriver inte något sådant undantag till rätten att få ta del av allmänna handlingar. Redan av det skälet ska Allra inte vägras tillgång till handlingarna på denna grund", skriver Allras ombud som även pekar på att det inte går att utläsa på vilken grund Ekobrottsmyndigheten avslagit begäran om omprövning.

Allra begär att Kammarrätten upphäver Ekobrottsmyndighetens beslut och återförvisar målet till Ekobrottsmyndigheten för förnyad prövning.

"Ekobrottsmyndigheten är skyldig att låta Allra ta del av handlingarna med undantag för eventuella uppgifter som skyddas av sekretess", avslutar Daniel Waerme och Maja Adler från Gernandt & Danielsson överklagandeskriften.

I skrivande stund har inget yttrande från EBM inkommit till Kammarrätten i frågan.

Platsannonser

Logga in