FinansNyhet

Starkt första kvartal för Handelsbanken

Handelsbankens vd Anders Bouvin presenterar en stark första delårsrapport 2017.
Publicerad

Handelsbankens rörelseresultat steg något mer än väntat med 8 procent till 5,3 miljarder kronor under första kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Dessutom återupptar banken utdelningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen.

Realtid.se

Rörelseresultatet steg med 8 procent till 5,3 miljarder kronor för första kvartalet 2017 jämfört med samma period i fjol  (4,96 miljarder kronor). Det låg något över marknadens förväntningar på 4,9 miljarder kronor enligt SME Direkt.

Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 2 procent till 4,1 miljarder kronor (4,0).

Resultatet per aktie för total verksamhet uppgick till 2,11 kr (2,12). Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,4 procent (13,1).

Annons

Intäkterna sjönk med 2 procent till 10,0 miljarder kronor (10,2), men steg med 7 procent justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden.

 Räntenettot steg med 4 procent till 7,1 miljarder kronor under första kvartalet 2017 jämfört med 6,8 under första kvartalet 2016. Det låg helt i linje med marknadens förväntningar.

Kreditförlustnivån var oförändrad och uppgick till 0,04 procent.

Annons

Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 23,8 procent (22,7) och den totala kapitalrelationen uppgick till 29,7 procent (28,8). 

“Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotekminskade till -8 miljoner kronor (35) och den dubblerade avgiften till Resolutionsfonden uppgick till -438 miljoner (-255). Inklusive avgifter till olika insättningsgarantier ökade statliga avgifter med 191 miljoner till -527 miljoner (-336).

Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 5 procent till 1,99 miljarder kronor (1,89). Utlåningen till hushållssektorn steg med 7  till 1,04 miljarder kronor (0,98) och företagsutlåningen ökade med 3 procent till 948 miljarder kronor (925)”, skriver banken vidare i delårsrapporten.(Samtliga siffror jämför Q1 2017 med Q1 2016).

Annons

Provisionsnettot ökade med 8 procent till 2,35 miljarder kronor (2,17), huvudsakligen till följd av högre fondförvaltningsprovisioner och ökade betalningsprovisioner.

Fondförvaltningsprovisionerna ökade med 22 procent till 849 miljoner kronor (695) och övriga depå- och kapitalförvaltningsprovisioner ökade med 12 procent. Courtageintäkterna steg
med 12 procent till 261 mkr (233) och betalningsprovisionerna ökade netto med 3 procent till 429 mkr (418).

Avsättningen till personalens vinstandelsstiftelse Oktogonen återupptogs som väntat i det första kvartalet och uppgick till 243 miljoner kronor, efter fjolårets utdelningsstopp.

“I slutet av mars godkände Finansinspektionen bankens nya PD-modeller för företagsexponeringar och beräknat enligt dessa uppgick bankens kärnprimärkapitalrelation vid utgången av det första kvartalet till 23,8 procent.

Baserat på de nya modellerna samt på den i mars höjda kontracykliska buffertnivån i Sverige, bedömer banken att Finansinspektionens kärnprimärkapitalkrav vid utgången av det första kvartalet uppgick till 20,3 procent.

Bankens kärnprimärkapitalrelation låg därmed 0,5 procentenheter över styrelsens målintervall. Banken ser fortsatt god tillväxtpotential, inte minst i hemmamarknaderna utanför Sverige”, skriver SHB vidare i delårsrapporten.

Annons