Bank

Stark rapport från SBAB – varnar för regleringsdomino

SBAB:s rörelseresultat ökade till 1,1 miljarder kronor under första halvåret 2017, jämfört med 0,9 miljarder under samma period i fjol. Räntenetto steg till 1,6 miljarder kronor jämfört med 1,3 miljarder. Bankens vd Klas Danielsson varnar samtidigt för oönskade konsekvenser av ett omfattande regleringsdomino på bolåne- och bostadsmarknaden.

Uppdaterad 2017-07-19
Publicerad 2017-07-19

Bankens totala utlåning ökade till 315,6 miljarder kronor jämfört med 302,7 miljarder kronor under samma period i fjol. Den totala inlåningen steg till 102,7 miljarder kronor jämfört med 88,0 miljarder kronor.

K/I-talet uppgick till 30,6 procent jämfört med 32,0.
 
Avkastning på eget kapital steg till 12,7 procent jämfört med 11,6 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgår till 31,4 procent, jämfört med 28,4.procent.

– Vårt bolåneerbjudande tillsammans med vårt starka varumärke och goda anseende har resulterat i mycket starkt kundinflöde och volymtillväxt inom både utlåning och inlåning. Resultatutvecklingen var god med anledning av ökade volymer, bra marginaler och kostnadseffektivitet. SBAB:s andel av nettotillväxten på bolånemarknaden uppgick under de fem första månaderna till cirka 18 procent, att jämföra med vår totala marknadsandel om 7,52 procent per den 31 maj, skriver Klas Danielsson i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter.

– Ansvarsfull kreditgivning är mer än god kreditkvalitet. Ansvarsfull kreditgivning är också att leva vår mission och utföra vår roll som kreditgivare för att bidra till bättre boende och boendeekonomi i samhället. Men med den eskalerande detaljregleringen av kreditgivning blir det allt svårare för oss att uppfylla vår roll och leva efter vår mission.

– Olika delar i det nyligen implementerade bolånedirektivet, de under förra året nya tvingande amorteringsreglerna samt de under nästa år troliga nya reglerna om maximal skuldsättning och utökade amorteringskrav, är exempel på regleringar som går ner på detaljnivå i kundens privatekonomi genom generella penseldrag där små möjligheter ges till undantag eller anpassningar för kundens bästa. Konsekvensen blir att olika kunder och kundgrupper stängs ute från bostadsmarknaden, samt att fler inlåsningar på bostadsmarknaden skapas då människor med befintligt boende och bolån räds eller inte kan byta boende på grund av att man då skulle omfattas av de nya reglerna med negativ påverkan på privatekonomin. Denna omfattande, komplexa och krångliga regleringsutveckling blir allt mer bekymmersam och har tydligt börjat påverka våra förutsättningar att bedriva en ansvarsfull kreditgivning.

– Regleringsutvecklingen riskerar också att gå för fort med införande av nya regler innan de senast införda reglernas inverkan har hunnit få genomslag och kunnat analyseras. Ett regleringsdomino kan komma att orsaka oönskade konsekvenser på bostadsmarknaden, skriver Klas Danielsson.

Platsannonser