Latours vd Jan Svensson
Börs

Stark rapport från Latour

Latour, vars största ägare är finansmannen Gustaf Douglas, hade ett bra tredje kvartal. Substansvärdet ökade till 108 kronor per aktie jämfört med 95 kronor vid ingången av året. Årets ökning är mer än 50 procent bättre än ökningen för indexet SIXRX. 

Uppdaterad 2018-11-06
Publicerad 2018-11-06

Latours vd Jan Svensson, som slutar första september nästa år, förbereder verksamheterna för att hantera en vikande konjunktur. Latour har annars aldrig redovisat ett så bra kvartal i absoluta tal. Rörelseresultatet för de helägda industribolagen uppgick till 399 miljoner kronor (310) och rörelsemarginalen till 14 procent (13,1). Orderstocken uppgick till 1545 miljoner kronor (1234) vid kvartalets slut. Denna översteg förra årets nivå med 25 procent.

Samtliga affärsområden i den helägda industrirörelsen fortsätter att växa. Särskilt Swegon har haft ett väldigt bra kvartal med en organisk tillväxt på 13 procent. Swegon levererar produkter för inomhusklimat särskilt vid nybyggnation och renovering och växer brett över samtliga marknader. Rensat för förvärv och valuaeffekter så var tillväxten nästan tio procent i industrirörelsens fakturering och orderingång under kvartalet.

En del av förklaringen till orderstockens ökning, bland annat hos Swegon, förklarade Jan Svensson med att det finns brist på personal på många byggen i Europa och att leveranserna har behövt skjutas framåt.

Koncernens nettoomsättning för niomånader uppgick till 8 517 miljoner och resultatet efter finansiella poster till 1 952 miljoner kronor (inklusive börsportföljens resultat på 944 miljoner kronor). Resultatet har påverkats negativt med 570 miljoner kronor som en konsekvens av Assa Abloys nerskrivning av goodwill andra kvartalet. Denna gjordes till stor del på grund av de övervärderade bolag som Assa Abloy förvärvat i Kina.  Dessutom skedde en redovisningsmässig omvärdering av de börsnoterade innehaven om 230 miljoner kronor. Det berodde på att aktiekursen på bygghissbolaget Alimak sjönk under anskaffningsvärdet. Det nya bokförda värdet på Alimak är 125 kronor per aktie. Exklusive dessa poster ökade resultatet med 20 procent till 2 752 miljoner kronor (2 288). 

Jan Svensson berättade att strategiska prioriteringar för 2019 blir att fokusera på tillväxt, på produktutveckling, och att på långsiktigt hitta rätt människor till bolaget. Ett av Latours mål har varit att expandera utomlands och idag kommer 60 procent av omsättningen från andra länder än de nordiska. Jan Svensson kunde dock trots den goda tillväxten skönja att vissa marknader uppvisat en allmänt lägre aktivitet under kvartalet: Storbritannien, Tyskland, Mellanöstern och Kina och även Nordamerika.

Nord-Lock växte dock 24 procent organiskt i Asien under det tredje kvartalet. Nord-Lock säljer säkra skruvförband, som används i kritiska miljöer som är utsatta för vibrationer och som inte får brista, till exempel tåg och broar. Nord-Lock är också det företaget i gruppen med högst rörelsemarginal, drygt 30 procent. Bolaget har huvudkontor i Malmö.

Under de tre första kvartalen genomfördes sammanlagt fem förvärv till industrirörelsen om tillsammans drygt 700 miljoner kronor i omsättning.

Under tredje kvartalet förvärvades bland annat Hellberg Safety AB. Bolaget fick ett särskilt omnämnande av Jan Svensson. Det tillverkar hörselskydd och ansiktsskydd för folk som jobbar i bland annat byggnadsindustrin.

Jan Svensson sa också att han önskar se en större aktivitet vad gäller köp och försäljning av bolag men att det under 2018 inte kommit fram så många kandidater. Tillfälligtvis verkar transaktionsaktiviteten åter ha blivit större. Jan Svensson sa sig vara komfortabel med att öka nettoskulden i förhållande till marknadsvärdet på samtliga innehav från dagens sju procent till tio procent om det behövdes.  

Goodwill i koncernens balansräkning uppgår till närmare sju miljarder kronor och eget kapital till drygt 21,6 miljarder kronor i koncernen.

– Den totala goodwillen är hanterbar i förhållande till vår intjäningsnivå, säger Anders Mörck, CFO på Latour till Realtid.se.

Under första och tredje kvartalet förvärvades ytterligare aktier i bygghissbolaget Alimak till börsportföljen. Köpen gjordes på en kurs runt 125 kronor. Ägarandelen i Alimak ökade därmed till drygt 29 procent. Största ägare i Alimak är Latour, Lannebofonder, Swedbankfonder och Peder Pråhl som grundat Triton.

Latours börsportfölj har ökat i värde med 15,5 procent under niomånadersperioden justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Indexet SIXRX (också inklusive utdelningar) ökade med drygt elva procent under samma period. Substansvärdet i Latour, justerat för utdelningen, ökade under samma period med 17 procent till 108 kronor per aktie. Aktiekursen hade på förmiddagen backat med knappt en procent till 111 kronor. Samma dag som delårsrapporten presenterades var substansvärdet 106 kronor.

Latours valberedning består av dess ordförande och Latours huvudägare Gustaf Douglas, Fredrik Palmstierna, ordförande i Latour Olle Nordström, vars far grundade Sweco, och ordförande för Lannebofonder Göran Espelund. Ny vd för Latour blir Johan Hjertonsson som närmast varit vd för Fagerhult, ett av Latours portföljbolag. 

Platsannonser