Konjunktur

Stark konjunktur överraskar svenska storföretag

De svenska storföretagen är överraskade av att konjunkturen fortsätter att vara så pass stark som det är, och än så länge ser man inga tydliga tecken på att en bred nedgång skulle vara nära förestående.

Camilla Jonsson
Uppdaterad 2019-03-26
Publicerad 2019-03-26

Trots det goda läget är man däremot mindre optimistisk om konjunkturen framöver.

Det framgår av en intervjuundersökning som Riksbanken genomfört mellan den 13 februari och 1 mars. 28 företag med cirka 215 000 anställda ingår i undersökningen.

Exportindustrin drar fördel av växande marknader främst i Europa och i Nordamerika och får stöd av den förhållandevis svaga kronan.

Även i den inhemska ekonomin är efterfrågan generellt sett hög även om en del branscher och verksamheter upplever kärvare tider. Bostadsbyggandet minskar exempelvis tydligt men detta har i många fall vägts upp av en fortsatt god efterfrågan på annat byggande.

Sammantaget tyder det samlade svarsmönstret på att konjunkturläget under inledningen av året är minst lika bra som det var i november, men att företagen fortsätter att tro på en avmattning av konjunkturen på sex månaders sikt.

Riskerna för en försämrad konjunkturutveckling upplevs ha minskat i februari jämfört i november, men företagen ser flera riskfaktorer. Exportföretagen är till exempel oroliga inför brexit, och vad det kommer att innebära för utvecklingen på denna marknad men även möjliga effekter på konjunkturutvecklingen i Europa.

Det finns en oro för börsutvecklingen och hur den kan komma att påverka hushållens konsumtion framöver. Andra risker som tas upp är amorteringskravet, ränteutvecklingen och prisbildningen på den svenska bostadsmarknaden och den negativa inverkan de kan ha på de svenska hushållens köpkraft och köplust.

Under senare år har produktivitetstillväxten i Sverige och omvärlden varit svag enligt offentlig statistik. Men företagen i undersökningen ger en annan bild av utvecklingen, då de överlag snarast upplever de senaste årens produktivitetsutveckling som god.

Företagen lyfter fram ständiga förbättringar av arbetsmetoder, arbetsprocesser, logistik och verksamhetsplanering som de viktigaste faktorerna bakom högre produktivitet.

Platsannonser