FinansNyhet

Starbreeze många skulder – skyldigt Nordea 190 miljoner

Publicerad

Externa lån i Starbreeze-koncernen uppgår till en halv miljard. Nordea-lånen uppgår till 190 miljoner kronor i Starbreeze rekonstruktionen. Rekonstruktören ser positivt på framtiden.

Sara Johansson

Sent i går offentliggjordes en så kallad cirkulärskrivelse till Starbreeze borgenärer. Ett borgenärssammanträde ska äga rum den 21 december med sex hålltider, en för vardera bolag i koncernen. Vid borgenässammanträdet ska rekonstruktören från WSA Law informera borgenärerna hur rekonstruktionen fortgått och reda ut om det finns förutsättningar för att genomföra rekonstruktioner av bolagen.

Av skrivelsen framgår det att koncernen har haft externa lån  på 480 miljoner kronor i form av två konvertibellån och två lån från Nordea.

Ett konvertibellån från Smilegate Holdings Inc om nominellt 215 miljoner kronor som emitterades i januari 2016 är obetalt och detta förfaller till betalning under 2021. Räntan är fast på 2 procent. Ytterligare ränta är villkorad av att konvertering inte sker.

Annons

Det finns även ett konvertibelt förlagslån på 75 miljoner kronor från Acer som emitterades i september 2016. Detta är obetalt och förfaller till betalning i augusti 2019. Räntan löper med räntesats om 1 procent.

Vidare finns två lån från Nordea Bank om 150 miljoner kronor samt 40 miljoner kronor. 

Det första lånet upptogs i augusti 2017 av dotterbolaget Starbreeze Publishing AB och hela kapitalbetloppet utestår obetalt. I februari 2018 har banken i ett tilläggsavtal fått kompletterande säkerhet från Starbreeze studios i form av inlåningsmedel värt 75 miljoner kronor som är pantsatta till säkerhet för lånet. Det förfaller till betalning i augusti 202 och räntan löper med en räntesats motsvarande vid varje tid gällande 3 månader Stibor med tillägg av 3,5 procentenheter.

Annons

Det andra lånet om 40 miljoner kronor upptogs i augusti 2017 av Enterspace International och utestår med ett kapitalbelopp om omkring 30 miljoner kronor. Lånet ska vara helt återbetalat i augusti 2020. Räntan löper med en räntesats motsvarande vid varje tid gällande 3 månader stibor med tillägg av 4 procentenheter. Säkerheten utgörs av pantföreskrivna aktier i dotterbolagen Enterspace AB och Enterspace Internationela AB samt agarntier från moderbolaget och Enterspace AB.

Rekonstruktören Lars Söderqvist skriver att ”koncernens olika projekt bedöms ha en god potential att i framtiden generera positiva kassaflöden. detta kräver dock ytterligare extern finansiering, och enligt koncernledningens och rekonstruktörens samstämmiga bedömning bedöms även operativa och organisatoriska förändringar av koncernen vara nödvändiga för att sådan tillkommande extern finansiering ska kunna erhållas”.

Annons