Fastigheter

Stämma ger klartecken till Oscar Properties planer

 Dagens bolagsstämma i Oscar Properties beslutade att godkänna styrelsens förslag om det utbyteserbjudande som lämnats till innehavarna av preferensaktier samt styrelsens förslag till nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Uppdaterad 2019-11-08
Publicerad 2019-11-08

I syfte att minska aktiernas kvotvärde för att kunna genomföra den föreslagna riktade nyemissionen av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B som är en del av utbyteserbjudandena (se vidare nedan) samt den föreslagna företrädesemissionen till aktieägarna, beslutades att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet, minska bolagets aktiekapital varvid minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital och ska genomföras utan indragning av aktier samt att ändra gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i bolagets bolagsordning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutades om återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B. Syftet med återköpet är att möjliggöra genomförandet av utbyteserbjudanden, varigenom preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier i bolaget.

Den riktade nyemissionen är villkorad av att återköp genomförs av preferensaktier respektive preferensaktier av serie B motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående aktier av respektive aktieslag i bolaget anmäls för försäljning enligt förvärvserbjudande och att innehavarna av dessa preferensaktier respektive preferensaktier av serie B tecknar sig för de aktier som de är berättigade till i den riktade nyemissionen enligt nedan. Nyemissionen kan således komma att återkallas. Styrelsen har dock rätt att frånfalla villkoret.

 

Platsannonser