Grant Thorntons fasad. Foto: Grant Thornton
Grant Thorntons fasad. Foto: Grant Thornton
Revision

Sparkade revisorer kräver upprättelse från Grant Thornton

Grant Thornton sparkade tre anställda delägare, en av dem vice vd, efter konspirationsmisstankar. Nu kräver revisorerna, som hävdar sin oskuld, skadestånd från revisionsbyrån medan revisionsbyrån å sin sida lägger fram bevis för att revisorerna agerat illojalt.

Uppdaterad 2017-01-24
Publicerad 2017-01-24

Det är en infekterad strid som äger rum just nu i Stockholms tingsrätt. Lars Lejdborg, Göran Jonsson och Peter Gustafsson är tre tidigare anställda revisorer och delägare av Grant Thornton. De strider just nu i rättsalen där de försöker få upprättelse efter att de blev avskedade hösten 2015. Grant Thornton å sin sida anser att de hade rätt att avskeda trion och hänvisar bland annat till illojala beteenden.

Av handlingarna som inkommit till Stockholms tingsrätt framgår det att Göran Jonsson som tidigare var vice vd i Grant Thornton kräver ett skadestånd om 1.262.332 kronor. Utöver detta kräver han en ränta som tickar på från och med 31 oktober 2015 fram till dess att full betalning sker.

Lars Lejdborg, som var konsult tillika affärsområdeschef och adjungerad till företagsledningen hos Grant Thornton, kräver ett skadestånd om 746.861 kronor samt en tickande ränta på detta från den 31 oktober 2015 fram till dess att full betalning sker.

Peter Gustafsson, som var partner och anställd vid Nyköpingskontoret, kräver ett skadestånd om 623.711 kronor samt en tickande ränta på detta med samma datum som föregånde anställda.

Skadestånden rör bland annat inkomstförlust för perioden de var utan arbete under 2015 i anslutning till avskedandena men även deras månatliga skada eftersom de får lägre lön per månad från BDO. Skadeståndsanspråken fortsätter därmed att ticka. För varje månad tillkommer ränta till dess att full betalning sker. Enligt LAS får revisorerna som varit anställda i mer än tio år max kräva skadestånd motsvarande 32 månadslöner. Trion skriver att de förbehåller sig rätten att senare rikta ytterligare krav mot Grant Thornton då tvisten sannolikt hinner avgöras innan dessa månader löpt ut.

Revisorerna företräds av Filip Rydin från Kriström Advokatbyrå.

Frivilligt förvärv eller starta upp nytt?

Revisorerna var vid tiden för avskedandena delägare i Lindebergs Intressenter som är moderbolag till Grant Thornton.

Av stämningsansökan framgår det att trion fick lämna Grant Thornton med omedelbar verkan den 4 september 2015. Av den skriftliga redogörelsen som trion därefter begärde att få från revisionsbolaget framgår det att de avskedats på grund av att de agerat "tillsammans och i samråd" i långtgående planer på att starta upp och bedriva en med Grant Thornton konkurrerande verksamhet.

Trion bekräftar i stämningsansökan att det förekommit ett möte i juli 2015 med två andra anställda på kontoret men att Grant Thornton fått felaktiga uppgifter om vad mötet handlat om.

Flera ämnen togs upp på mötet bland annat en resumé över ett nationellt partnermöte i Lindebergs då tre av de anställda inte varit med på stormötet. Därefter diskuterades en rättsprocess där Grant Thornton var svarande i en skadeståndstvist om 1,8 miljarder kronor och vidare diskuterades de nya så kallade 3:12-reglerna. Men det som däremot är centralt för tvisten var att det diskuterades om det var möjligt för delägarna vid Nyköpingskontoret att förvärva den lokala rörelsen från Grant Thornton efter förfrågan om detta hos Grant Thorntons styrelse.

"Det var således aldrig fråga om att starta upp en ny – med Grant Thornton konkurrerande verksamhet utan Grant Thorntons medgivande eller kännedom. Det som diskuterades var ett förslag om att delägarna skulle väcka frågan om en frivillig överenskommelse om förvärv av rörelsen i Nyköping".

Till bevisningen att det faktiskt handlade om ett frivilligt förvärv hänvisar trion till en kalkyl som diskuterades på mötet. Där framgår det inte att man räknat med ett skadestånd från Grant Thornton, vilket skulle ha funnits med om trion brutit mot det partneravtal som fanns inom Lindebergs. Det framgår även att man räknat med att förvärva inventarier från Grant Thornton, vilket skulle ha krävt revisionsbyråns samtycke. Det framgår även en uppskattad köpeskilling om 10,1 miljoner kronor, vilket enligt Lars Lejdborg, Göran Jonsson och Peter Gustafsson "är ett mycket tydligt tecken på att fråga var om en kalkyl avseende just ett förvärv av Nyköpingskontorets rörelse".

Bevisbördan

Trion har inhämtat expertutlåtanden från en corp-firma samt från en före detta chefsjurist på FAR som båda uppger att kalkylen avser ett tänkt förvärv av en pågående verksamhet och inte en kalkyl avseende en ny, fristående verksamhet.

Lars Lejdborg, Göran Jonsson och Peter Gustafsson anser att bevisbördan ligger hos Grant Thornton att bevisa att det förelegat omständigheter som räckt för en giltig uppsägning.

I ett svaromål skriver Grant Thornton först och främst att byrån inte går med på att trion ska kunna kräva ytterligare skadestånd efter det att tingsrätten fattat sitt beslut i frågan.

Grant Thornton, som anlitat advokat Tom Johansson på advokatfirman Hamilton, beskriver sin version av händelseförloppet.

Den inleds med att den tidigare vice vd Göran Jonsson kommit på ”kollisionskurs” med Grant Thorntons ledning, inte bara med vd utan även med styrelsens ledamöter. Han var kritisk till hur verksamheten i Grant Thornton bedrevs bland annat till den affärsplan som framtagits.

”Han uttalade sig också kritiskt om ledningen och nedsättande om vissa personer inom denna. Han misskötte också sina sysslor som vice verkställande direktör”.

Detta ledde till att förtroendet för Göran Jonsson gått förlorad och byrån beslutade att avskeda honom. Man bestämde möte med honom för att diskutera ett avgångsavtal men innan detta hunnit tagits fram fick ledningen reda på att Göran Jonsson varit i kontakt med Nyköpings-kontoret där ett lokalt möte ägt rum med byråns delägare.

Vid mötet, som ägde rum i Jonssons sommarstuga, framgick det att trio ”tänkte hoppa av och starta en egen och med Grant Thornton konkurrerande verksamhet”. De ville dessutom att de två övriga delägarna på kontoret skulle ansluta sig till deras planer, vilket Grant Thornton inte är helt oväsentligt då dessa två är ansvariga för en stor del av omsättningen vid kontoret i Nyköping. Alla skulle vara delägare i nya firman med en månadslön på 75.000 kronor jämte en utdelning i storleken en miljon kronor. Verksamheten skulle starta den 1 januari 2016.

Grant Thornton delar inte uppfattningen att trion inte agerat illojalt utan menar att den enda slutsatsen man kan dra av deras planer var att ”de skulle ställa Grant Thornton inför ett fait accompli, nämligen att hela kontoret, framförallt de fem partners, ville lämna Grant Thornton”.

Grant Thornton hänvisar även till att den köpeskilling trion presenterat ”inte tillnärmelsevis motsvarade ett pris som kunnat diskuterats under normala affärsmässiga villkor”.

Trion fullföljde inte sina planer utan har istället anställts av revisions- och rådgivningsbyrån BDO som startade upp ett kontor i Nyköping. De har även rekryterat medarbetare till denna verksamhet från Grant Thornton, skriver revisionsbyrån i svaromålet.

Grant Thornton uppger även att Jonsson, Gustafsson och Lejdborg har skrivit en promemoria där de lämnat en lång redogörelse för sin syn på vad som förevarit i deras ärenden och lämnat till samtliga partners i Lindebergs intressenter.

”Innehållet i denna promemoria är av sådant slag att avsikten med denna måste ha varit att kraftigt misstänkliggöra Grant Thorntons ledning och åsamka splittring bland partners”.

Även denna promemoria och avsikten med den utgör ett skäl till avskedandet, menar Grant Thornton.

Företagshemligheter

I ett senare yttrande lämnar Grant Thornton bevis som ska visa att revisionsbyrån gjort rätt vid avskedandet av Göran Jonsson.

De förklarar att Göran Jonsson efter avskedandet åkt till kontoret i Nyköping där han "påbörjade en genomgång av dokument lagrade i Grant Thorntons server och han laddade dessutom ner ett antal dokument dels samma dag, dels dagen därpå".

Enligt Grant Thornton, som även lämnar en analysrapport till tingsrätten av dokumenten som laddades ned, innehöll flera av handlingarna företagshemligheter, "varav några kvalificerats som extremt hemliga och riskerar att allvarligt exponera Grant Thornton för risker om de kommer i fel händer, t.ex. BDO:s".

Enligt Grant Thornton har Göran Jonsson redan utnyttjat en del av handlingarna när BDO uppvaktat och rekryterat/försökt rekrytera partners hos Grant Thornton som bedöms vara missnöjda med sina nedgraderingar av antalet aktier i moderbolaget.

Bland handlingarna fanns även en promemoria upprättad av Hamilton Advokatbyrå där olika perspektiv behandlats gällande omstrukturering av "Grant Thorntons verksamhet i ett tänkt fall där Grant Thornton skulle förlora ett mål vid tingsrätten i vilket det framställts ett mycket omfattande skadeståndskrav mot bolaget". Enligt revisionsbyrån är innehållet i denna promemoria "extremt känsligt" och kan utnyttjas mot Grant Thornton på ett "mycket skadligt sätt".

Förhör med vd och ordförande

Grant Thornton  åberopar förhör med styrelseordförande Lena Möllerström Nording samt med den tidigare vd:n Peter Bodin som båda ska berätta om iakttagelserna och samtalen med Göran Jonsson under tiden inför avskedandet. Förhör är även åberopat med styrelseledamoten Pär Ekengren som ska berätta om Jonssons kritik mot ledningen, vd:n och styrelsen innan avskedandet. Förhör är även åberopat med de två delägarna i Nyköping som deltog i mötet i Göran Jonssons sommarstuga men som valde att inte "nappa" på erbjudandet att starta upp en ny verksamhet.

Göran Jonsson svarar senare i ett yttrande på anklagelserna om att han skulle ha laddat ned dokument från datorn i Nyköping. Han bestrider uppgifterna och menar att han inte haft tillgång till datorn under den nämnda tiden. Han pekar även på kortköp som gjordes på en restaurang i Stockholm under den nämnda tiden samt att han under den tiden som analysrapporten säger att en viss nedladdning skedde var under den tiden han hade möte med styrelseordförande och vd.

Som bevisuppgifter åberopas förhör under sanningsförsäkran med Göran Jonsson själv samt med Peter Gustafsson som ska styrka att de befann sig på restaurang under den nämnda tiden samt skriftlig bevisning från SEB som styrker inköp vid den tiden.

Grant Thornton svarar att "det kan mycket väl vara Jonsson som öppnat eller hanterat dokumenten från kl. 20:29. Att Jonsson verkligen lämnade restaurangen först kl. 20.00 kan inte vitsordas. Däremot förefaller det vara rimligt att Jonsson lämnade restaurangen direkt efter det att han betalat för sig".

Första hanteringen av dokumenten den dagen var 19:57 och sista gången var 21:11, enligt Grant Thornton.

Enligt Göran Jonsson gjorde han ett inköp på restaurangen i söder i Stockholm klockan 19:11.

Göran Jonsson svarar med att inge ett utdrag från hitta.se som visar att körsträckan är 101,7 kilometer med en körtid på 1 timme och 14 minuter mellan Stockholmskontoret och Nyköpingskontoret.

Sista förhandlingsdagen i målet är planerat till den 7 februari 2017.

Platsannonser