Fastigheter

Söderport säljer fastigheter för 2,3 miljarder kronor

Söderport Holding säljer fastigheter i Torslanda för 2,3 miljarder kronor och lägger grunden för ett nytt fastighetsbolag.

Sara Johansson
Publicerad 2019-07-10

Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har idag sålt fastigheter i Torslanda till det noterade enfastighetsbolaget Torslanda Property Investment AB. 

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2 338 miljoner kronor vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde, framgår det av pressmeddelandet.

Torslanda Property Investment betalar 965 miljoner kronor av köpeskillingen i form av nyemitterade aktier i bolaget. Emissionskursen uppgår till 195,46 kronor per aktie vilket motsvarar bolagets substansvärde. 

Genom emissionen kommer Söderports ägarandel i Torslanda Property Investment att öka från 28,6 procent till 78,4 procent. 

Söderport har ansökt om och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.

De fastigheter som säljs till Torslanda Property Investment utgörs huvudsakligen av kontorsfastigheter och omfattar en uthyrningsbar area om 145 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 170 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i anslutning till bolagets befintliga fastighet och har samma huvudsakliga hyresgäst, framgår det av pressmeddelandet.

”Genom transaktionen skapas förutsättningar för effektiv förvaltning och hög kundservice samtidigt som TPI kan utvecklas till ett aktivt fastighetsbolag med fokus på liknande kontorsfastigheter”, framgår det.

Söderport skriver att målsättningen är att Torslanda Property Investment ”ska bygga upp en egen förvaltningsorganisation för att kunna utvecklas till ett självständigt fastighetsbolag”. Söderport avser att helt eller delvis successivt överlåta sitt aktieinnehav i Torslanda Property Investment till sina aktieägare alternativt till dessas aktieägare.

Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i Torslanda Property Investment. 

Styrelsen och aktieägare som representerar cirka 21 procent av de röstberättigade aktierna i Torslanda Property Investment har aviserat att de är positiva till transaktionen. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 22 augusti 2019. Förutsatt att bolagsstämman tillstyrker transaktionen beräknas tillträde ske den 1 oktober 2019.

Platsannonser