FinansNyhet

”Små och medelstora bolag med lokal förankring drabbas”

Fredagspanelen: Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank, Fredrik Palm, delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Carl Johan Deuschl, delägare på  Advokatfirman Cederquist.Fredagspanelen: Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank, Fredrik Palm, delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Carl Johan Deuschl, delägare på  Advokatfirman Cederquist.
Fredagspanelen: Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank, Fredrik Palm, delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Carl Johan Deuschl, delägare på  Advokatfirman Cederquist.
Publicerad

M&A-aktiviteten i Sverige har under lång tid varit mycket hög. Frågan om hur transaktionerna påverkas av den svagare kronan och vad man kan förvänta sig framöver, svarar dagens fredagspanel på.

Miriam Istner-Byman

Företag kan i dagsläget finansiera uppköp med relativt billigt kapital.

Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank:

Hur märker du att kronan har försvagats under de senaste åren?
– Svenska bolag opererar globalt med en allt större andel av produktionen i andra länder, vilket gör effekten av en kronförsvagning mindre än förr. Vi kan dock se en betydande imageförlust för Sverige. Vidare kan vi också se att vid investeringar i svenska bolag krävs det ytterligare riskhantering, men även när svenska bolag förvärvar utomlands. Att kunna hantera valutakursrisker samt bilda sig en syn kring kronans framtida utveckling har blivit allt viktigare under senare år.

Annons

Har antalet M&A-affärer ändrats under de senaste åren?
– Vi har sett en väldigt god volym transaktioner under de senaste åren, framförallt eftersom den globala Private Equity-sektorn har tagit in mycket nytt kapital och ser Sverige som en väldigt attraktiv marknad med starka företag. Företag kan i dagsläget även finansiera uppköp med relativt billigt kapital och de flesta makroanalytiker förutser att den låga räntemiljön kommer att hålla under en längre tid. Svenska bolag med betydande internationell exponering kan också refinansiera sig på den internationella marknaden i olika valutor. Allt detta leder till slutsatsen att kronans utveckling har haft mindre inflytande på M&A volymer än man tror.

Har värdet av transaktionerna ändrats under de senaste åren?
– De flesta större svenska bolag är så pass globala att majoriteten av deras inkomster genereras utanför Sverige. En investerare som då är intresserad av att sälja ett sådant bolag kommer därför att få en högre värdering i svenska kronor då utländska inkomster kommer att värderas högre.

Är svenska företag billigare att köpa nu?
– Större bolag borde vara det, men då majoriteten av deras inkomster genereras utomlands kommer deras värdering i svenska kronor att öka. Man kan även argumentera för att den svaga kronan gör svenska bolag mer attraktiva ur ett M&A perspektiv, vilket kan leda till en ökad efterfrågan som resulterar i högre värderingar.

Annons

Vilka andra länder kommer företag från som är mest aktiva inom M&A i Sverige?
– Vi ser allt större volymer från finansiella investerare som private Equity fonder och infrastrukturfonder. Dessa representerar ofta inte ett specifikt land utan arbetar i en transnationell kultur. Men det är också sant att USA, Kina, Tyskland och en del andra europeiska länder ligger högt på listan om man ska nämna några länder.

Har den svagare kronan haft inverkan på svenska företags M&A-aktivitet utanför Sverige?
– M&A är fortfarande en prioritet för större svenska företag, men valutakursrisker har definitivt blivit ett hett samtalsämne innanför styrelserummen. Dock kommer små och medelstora bolag med stor lokal förankring som letar nya geografiska marknader genom M&A att drabbas. Jag är mycket medveten om vikten av kronan som ger en känsla av autonomi och identitet, men man kan verkligen fråga sig om det lönar sig i längden att ha kvar kronan som självständig valuta eftersom det medför en hel del extra kostnader för de svenska bolagen som i slutändan måste rapportera i denna valuta. Detta är en stor fråga som nu återkommer allt oftare, framförallt när vi ser dessa svängningar som nu förekommer.

Hur värderar du kronans roll framöver för M&A-transaktioner där svenska bolag är inblandade?
– Svenska bolag är så pass internationella, det har nog mindre betydelse än vad man tror. En utländsk investerare måste dock känna sig bekväm med fluktuationerna i svenska kronan, men rent generellt förblir Sverige ett väldigt attraktivt land att investera i.

Annons

En svag krona kommer medföra fortsatt utländskt intresse av svenska företag.

 

Fredrik Palm, delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå:

Hur märker du att kronan har försvagats under de senaste åren?
– Det är en trend sedan länge med ett stort internationellt intresse för svenska företag, vilka ofta är välskötta, har skickliga ledningar och god governance samt är internationellt orienterade. Denna trend har stärkts av den svaga kronan och gjort det än lättare för utländska köpare att ”räkna hem” förvärv av svenska företag. G&D har och har haft en stor ström av ärenden som relaterar till denna trend, till exempel företrädde vi Geely vid dess köp av aktier i Volvo, iZettle och dess aktieägare när det förvärvades av PayPal, Ramsay Générale de Santés vid dess förvärv av Capio, Radisson i samband med budet från Jin Jiang och GE i samband med dess förvärv av Arcam.

Har antalet M&A-affärer ändrats under de senaste åren?
– Jag tycker inte man kan se en tydlig sådan trend, vi fortsätter se inflöde av en stort antal potentiella publika och privata transaktioner, möjligen en marginell avmattning där vissa processer skjuts upp och där skälen sannolikt är hänförliga till oro i omvärlden, till exempel handelskrig, Brexit och annan politisk osäkerhet.

Har värdet av transaktionerna ändrats under de senaste åren?
– Nej, det bedömer jag inte. Från de utländska förvärvarnas perspektiv kan transaktionsvärdena naturligtvis ha varit lägre på grund av den svagare kronan. För många svenska företag med intäkter i annan valuta än kronor har dock kronförsvagningen medfört att bolagets vinst och därmed pris matchat växelkursjusteringen. Det är inga enkla samband.

Är svenska företag billigare att köpa nu?
– Det är klart att en svag krona medför att det blir billigare för utländska köpare från länder vars valutor har stärkts mot kronan. Det motverkas dock i viss mån av att svenska företag med stor internationell försäljning och utgifter i svenska kronor gynnas av en svagare krona vilket i sin tur kan medföra högre värderingar.

Vilka andra länder kommer företag från som är mest aktiva inom M&A i Sverige?
–USA fortsätter att vara väldigt aktivt,  men asiatiska länder, främst Kina, kommer starkt.

Har den svagare kronan haft inverkan på svenska företags M&A-aktivitet utanför Sverige?
– Möjligen, men endast på marginalen. De stora svenska internationella företagen har ofta intäkter i annan valuta än svenska kronor och många har varit väl hedgade (garderade) för den kronförsvagning vi sett under en längre period nu.

Hur värderar du kronans roll framöver för M&A-transaktioner där svenska bolag är inblandade?  
–  En svag krona kommer medföra fortsatt utländskt intresse av svenska företag förutsatt att konjunkturen i övrigt tillåter det. På medel- och lång sikt kan dock den svenska kronan medföra svenska företag med sämre konkurrenskraft och därmed värderingar där nödvändiga effektiviseringsprocesser och andra strukturförändringar har skjutits upp på grund av ”valutadopingen”.

På en global och välfungerande kapitalmarknad uppstår enligt min mening inte några direkta företagsreor utan omvärderingar sker löpande utifrån hur bolagens intjäning och valutor påverkas.

 

Carl Johan Deuschl, delägare på Advokatfirman Cederquist:

Hur märker du att kronan har försvagats under de senaste åren?
– Det är inte någon avgörande skillnad annat än att det är tydligt att det fortsatt finns ett stort utländskt intresse för att göra förvärv i Sverige, inte minst inom tech. I vilken utsträckning det beror på den försvagade svenska kronan eller andra skäl låter jag nog vara osagt, särskilt som flertalet av de bolag som är intressanta för utländska investerare är aktiva på en global marknad och därmed har betydande del av sin intjäning i andra valutor och därmed sannolikt inte värderas primärt utifrån den svenska kronkursen.

Har antalet M&A-affärer ändrats under de senaste åren?
– Om man jämför antalet svenska affärer de första månaderna 2019 med 2018 enligt Mergermarkets statistik så är det inga stora skillnader. De första månaderna 2019 gjordes enligt Mergermarket 175 transaktioner med svenskt målbolag och året innan var samma antal 184. Men vår känsla är att det är färre breda auktionsprocesser.

Har värdet av transaktionerna ändrats under de senaste åren?
– Om man återigen tittar på statistiken från Mergermarket och jämför värdet på transaktionerna de första fyra  månaderna är det en enormt stor skillnad då värdet de första fyra månaderna 2018 var EUR 20,272 medan det 2019 bara var EUR 5,908. Men att utifrån det dra slutsatsen att det är till följd av den svagare kronan är nog inte rätt. Tvärtom fanns det första delen av 2018 ett antal stora transaktioner med i statistiken som nog stör bilden en hel del, bland annat spin-offen av Epiroc. Men generellt kan man väl säga att transaktionsvolymer i statistiken typiskt sätt mäts i andra valutor än svenska kronor och därmed bör affärer gjorda i svenska kronor värderas lägre i själva statistiken. Samtidigt är flertalet av köparna nog mindre intresserade av vad den svenska kronan står i och värderar bolagen i andra valutor, så min gissning är att det nog är lite förenklat att påstå att vi rear ut svenska bolag.

Är svenska företag billigare att köpa nu?
– Jag tror att är det ett alltför förenklat synsätt. Bolag som säljer i kronor på export har sannolikt fått ett uppsving i sin försäljning i och med kronförsvagningen och därmed bör de, allt annat lika, värderas högre i kronor. På en global och välfungerande kapitalmarknad uppstår enligt min mening inte några direkta företagsreor utan omvärderingar sker löpande utifrån hur bolagens intjäning och valutor påverkas.

Vilka andra länder kommer företag från som är mest aktiva inom M&A i Sverige?
– De flesta cross-border transaktioner i Sverige görs fortfarande av företag från Europa men det finns även ett fortsatt betydande intresse från amerikanska köpare, inte minst inom tech.

Har den svagare kronan haft inverkan på svenska företags M&A-aktivitet utanför Sverige?
– Möjligen, men endast på marginalen. De stora svenska internationella företagen har ofta intäkter i annan valuta än svenska kronor och många har varit väl hedgade för den kronförsvagning vi sett under en längre period nu.

Hur värderar du kronans roll framöver för M&A-transaktioner där svenska bolag är inblandade?  
– Generellt tror vi inte att valutan i slutänden har så stor inverkan på M&A-transaktioner då ett målbolag som till exempel prissätts i euro och har intjäning i euro förvisso blir dyrare i kronor mätt, men även tjänar mer mätt i kronor.

Annons