Rättstvist

Setterwalls vinner skadeståndsmål

Setterwalls krävdes på 75 miljoner kronor för att ha lämnat felaktig skatterådgivning till HSB. Nu meddelar Högsta domstolen att advokatbyråns rådgivning inte var oaktsam.

Publicerad 2019-11-08

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i målet där HSB Malmö under våren 2015 stämde Setterwalls Advokatbyrå på 75 miljoner kronor i skadestånd för felaktig skatterådgivning i samband med försäljningen av ett större fastighetsbestånd 2004. 

Högsta Domstolen meddelar i domen att ”vid en samlad bedömning är omständigheterna i målet inte sådana att xx vid sin rådgivning kan anses ha varit oaktsam”, där xx avser advokaten på Setterwalls.

– Vi är besvikna då vi hela tiden har handlat i god tro enligt de råd vi fick av våra skattejurister, säger Michael Carlsson, vd på HSB Malmö i ett pressmeddelande.

Högsta domstolen skriver att det framgår av bevisningen att Setterwalls hade ett mycket begränsat uppdrag där advokatbyrån endast tagit del av Deloittes utlåtande samt deklarationerna och den första komplettering som gjordes innan advokatens uppdrag.

”Aktsamhetsbedömningen ska därför utgå från att xx hade det mer begränsade uppdrag som Setterwalls angett”.

Högsta domstolen skriver även att det måste vägas in i bedömningen att advokaten ”blev inkopplad på ärendet i ett skede när det redan var klart att de lämnade deklarationerna innehöll oriktiga uppgifter och att en utgångspunkt för rådgivningen var att risken för skattetillägg skulle minimeras utan att HSB och fastighetsbolagen behövde yrka att bli beskattade för vinsten av fastighetsförsäljningarna”

HSB Malmö meddelar samtidigt att utfallet inte påverkar resultatet i år eftersom skatten reglerades redan vid årsskiftet 2013/2014.

Den slutliga skatten landade på cirka 164 miljoner kronor och skattetillägg med cirka 65 miljoner kronor.

HSB Malmö tvingas tillsammans med Sundsfastigheter i och med domen betala Setterwalls rättegångskostnader med 2,5 miljoner kronor.

Detta har hänt:

HSB sålde 2004 ett antal hyresfastigheter genom tre fastighetsbolag i HSB-sfären, vilka senare fusionerades i Sundsfastigheter. Försäljningarna skedde till underpris till tre nybildade svenska kommanditbolag. 

Varje kommanditbolag ägdes till 99,9 procent av ett nederländskt bolag som komplementär och i övrigt av bolag i HSB-sfären. Efter de inledande försäljningarna överläts samtliga andelar i kommanditbolagen till en extern köpare till marknadspris. 

Transaktionsstrukturen skulle möjliggöra ett högre externt försäljningspris genom att köparen undgick ansvar för en latent skatteskuld. 

Efter förhandsbeskedet i mars 2006 i det så kallade Cypernmålet, som avhandlade skatteflyktslagen, beslutade HSB att man ville undersöka vad detta innebar för dess fastighetstransaktioner under 2004.

HSB anlitade i april 2006 en av Setterwalls advokater som hjälpte bolaget att skicka in en komplettering till Skatteverket.

Samtidigt pågick en utveckling i Cypernmålet där beslutet överklagades. Regeringsrätten ansåg att Skattenämnden inte hade utformat förhandsbeskedet med tillräcklig tydlighet och undanröjde därför nämndens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen instämde att skatteflyktslagen var tillämplig och fastställde Skattenämndens besked.

I juni 2007 underkände Skatteverket HSB:s transaktioner med hänvisning till Cypernmålet.

Med Setterwalls advokat som ombud överklagade fastighetsbolagen besluten till förvaltningsrätten som dock avslog överklagandet. Efter prövning i kammarrätten, som tillämpade skatteflyktslagen, påfördes fastighetsbolagen slutligen skatt med cirka 164 miljoner kronor och skattetillägg med cirka 65 miljoner kronor.

HSB valde då att stämma Setterwalls. Bostadsbolaget ansåg att advokatbyrån och dess advokat hade fått i uppdrag att lämna råd i syftet att så långt som möjligt undvika risken för skattetillägg. De pekar bland annat på att advokaten uppgett att de skrivelser som hade lämnats in till Skatteverket var tillräckliga för att fastighetsbolaget skulle anses ha lämnat en frivillig rättelse.

Setterwalls vann tvisten i tingsrätten liksom i hovrätten. Däremot förlorade Setterwalls tvisten mot Sundsfastigheter som också stod bakom en stämning om vårdslös rådgivning. En dom som överklagades av Setterwalls advokatbyrå där advokatbyrån nu också vann.

Platsannonser

Logga in