FinansNyhet

Setterwalls-stämning upp till hovrätten

Setterwalls Foto: SetterwallsSetterwalls Foto: Setterwalls
Setterwalls i hovrätten. Foto: Setterwalls
Publicerad

Tingsrättens beslut överklagas och Advokatbyrån Settarwalls riskerar att tvingas gå igenom målet rörande vårdslös rådgivning igen.

Sara Johansson

Advokatbyrån Setterwalls kunde pusta ut i några veckor innan deras tidigare klient valde att överklaga tingsrättens dom. Klienten kräver att målet ska återförvisas till tingsrätten då instansen inte förstått klientens talan, enligt överklagandeskriften undertecknad av SALC-advokaten Dan Engström och juristen Elin Nilsson.

Setterwalls tidigare klient, som blivit upptaxerad av Skatteverket efter råd från Setterwalls, lämnade in en ansökan om stämning mot advokatbyrån i början av september i år. Först och främst vill klienten genom en fastställelsetalan reda ut om advokatbyrån kan ställas till ansvar för den upptaxering som uppkommit i och med de råd som gavs. I samband med att klienten lämnat in denna stämningsansökan strider han mot Skatteverket om upptaxeringen i förvaltningsdomstolarna.

Tingsrätten har i sitt beslut, från 24 oktober, dels skrivit att det är ett rättsfaktum att Setterwalls klient anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige, enligt skatteprocesserna som pågår men dels även skrivit att det finns en ovisshet om huruvida Setterwalls är skadeståndsskyldig eller ej i och med att dessa processer fortfarande pågår i förvaltningsdomstolarna. Domstolen uppger att målet skulle kunna vilandeförklaras för att slutligt se vad skatteprocesserna leder fram till, men tingsrätten väljer att inte göra så för att spara "parterna onödiga rättegångskostnader".

Annons

SALC-advokaten Dan Engström och juristen Elin Nilsson uppger dock att tingsrättens resonemang och slutsats är felaktig då det framgår både från Skatteverket och förvaltningsdomstolen att Setterwalls klient bedöms vara skattskyldig. Dan Engström och Elin Nilsson menar att en lagakraftvunnen-dom inte behövs då Kammarrätten inte kan ändra på den omständigheten utan endast kan påverka storleken på skadan, uppger ombuden.

De poängterar även att "Setterwalls vårdslösa råd" även har lett till andra kostnader än den beskattning som följer av den lagakraftvunna-domen i skatteprocessen. Storleken på skadan som uppkommit ska dock inte prövas i detta mål utan endast om Setterwalls ska bedömas vara skadeståndsskyldig eller ej.

"Det vårdslösa rådet och därmed följande skadeståndsansvar i sig är vad som ska bedömas i det civilrättsliga målet som nu har anhängiggjorts genom en fastställelsetalan. Skadans omfattning, liksom faktorer som kan inverka bestämmande på skadans omfattning är f n inte föremål för prövning eftersom det ännu inte låter sig fastställas".

Annons

SALC-advokaten Dan Engström och juristen Elin Nilsson kräver att målet ska återförvisas till tingsrätten då tingsrätten tolkat deras talan felaktigt.

Setterwalls advokatbyrå företräds av Peter Danowsky som i tidigare artikel uppgett att Setterwalls bestrider att de är skadeståndsansvariga.

Annons