Annons Annons

SelectImmune Pharma genomför erbjudande i samband med listning på Spotlight Stock Market

Uppdaterad 2019-06-03
Publicerad 2019-06-02

SelectImmune Pharma är ett innovativt biotech-bolag med fem väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning utan antibiotika. Forskargruppen bakom innovationerna har upptäckt nya molekyler som selektivt stärker det nyttiga immunförsvaret, så att patienten själv kan bekämpa sina infektioner. I en era av sviktande antibiotika-behandling bedömer Bolaget att dessa framsteg är ytterst angelägna och viktiga att föra ut till patienter som behöver nya läkemedel.

Bolagets upptäckter skyddas av fem nya patentfamiljer. Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga medicinska behov och marknaderna för infektionsbehandling är stora, nationellt och internationellt. Bolagets affärsidé är att utveckla de nya läkemedlen till kliniskt proof-of-concept innan de vidareutvecklas eller licensieras ut till aktörer inom läkemedelsindustrin. 

Forskargruppen vid Lunds universitet har under lång tid studerat kroppens immunsvar och de mekanismer som avgör om försvaret mot infektioner fungerar. Forskningen har finansierats av stora forskningsanslag (totalt cirka 150 MSEK) och upptäckterna har publicerats i ledande internationella tidskrifter. SelectImmune Pharma grundades i februari 2017 för att driva läkemedelsutvecklingen i samarbete med Lunds universitet, vilket regleras genom avtal.

Läkemedelskandidater

Forskargruppen SelectImmune Pharma nya läkemedelskandidater är lovande alternativ till antibiotika, med tydliga behandlingseffekter i relevanta djurmodeller. Den gemensamma nämnaren för dessa nya substanser är att de hämmar överdriven immunitet orsakad av infektioner. De oönskade effekterna kan verkligen vara påtagliga vid infektion. De värsta symptomen och de svåraste skadorna på olika vävnader orsakas av obalans i immunsystemet. För mycket av det goda leder till akuta och kroniska inflammationsprocesser, som galopperar iväg med patientens hälsa. De fem substanserna bildar tre grupper (Grupp I-III).

Grupp I.

Nya indikationer för etablerade läkemedel inom infektionsområdet.

 • Klinisk studie av IL-1 receptor hämmare inleds 2019.
 • En väl etablerad organisation för kliniska studier, med integrerad forskning och ett nätverk av kliniska samarbeten.
 • Första indikationerna är akut och kronisk cystit.
 • Bolaget för diskussioner med ledande producenter och avser att snarast sluta avtal med ledande producent (er) av Interleukin 1 hämmare.
 • Bolaget avser att vidareutveckla NK1R hämmare i djurmodell, mot Fas II studier.
 • Bolaget kommer att inleda diskussioner kring användning av anti-inflammatoriska terapier i den patientgrupp med akut ock kronisk cystit med svår smärta i nedre urinvägarna

Grupp II.

Skyddande molekyler från ”snälla bakterier” förbättrar balansen i immunsvaret.

 • Bakterieproteiner ska renframställas, tillverkas i större skala, testas för toxicitet och effekt samt utvecklas för kliniska prövningar.
 • Genom att förstå hur de “snälla” bakteriernas proteiner kan vara till nytta, planerar SelectImmune att utveckla läkemedel för framtida infektionsbehandling.
 • Specifika hämmare av bakterieproteiner från “farliga” bakterier och av deras effekter på infekterad vävnad, kan bromsa sjukdomsprocesser medan patienten själv läker ut infektionen. SelectImmune ska driva denna utveckling framåt under perioden.
 • Dessa molekyler har också potential som generella inflammationshämmare. Detta ska undersökas i sjukdomsmodeller för t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom och astma.

Grupp III.

Hämmare av IRF7 – en ny immunoterapi skyddar mot njurinflmammation och uro-sepsis.

 • Bolaget avser att utveckla denna siRNA-baserade behandling av svåra bakterieinfektioner i njurarna med spridning till blodet.
 • Med Bolagets erfarenhet av utveckling från upptäckter till klinik, och våra nätverk av exporter är detta möjligt.
 • Bolaget kommer att söka samarbeten med stora läkemedelsföretag, som utvecklar samma teknologi för andra kliniska indikationer.
   

Prospekt

Teckna via Nordnet

SelectImmune Pharmas hemsida

Arctic Securities hemsida
 

Emissionsbelopp: 30 MSEK före emissionskostnader. 
Unit: varje unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020 (TO 1 B)
Erbjudandepris: 15 SEK, motsvarande 7,5 SEK per ny B-aktie. 
Bolagets marknadsvärde före erbjudandet (pre money): 87,5 MSEK
Anmälningsperiod: 27 maj - 11 juni 2019.
Aktien: Ticker ”SELECT” med ISIN-kod SE0012622785
Anmälningsperiod: 20 november - 4 december
Preliminär likviddag: 17 juni
Planerad handelsstart: 26 juni
Finansiell rådgivare: Arctic Securities
Teckningsoption av serie 2019/2020
(TO 1 B):
En  (1) TO 1 B ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie till teckningskursen 8,00 SEK per ny B-aktie under perioden 3 -17 september 2020.
Teckningsåtaganden: Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om cirka 18,8 MSEK, motsvarande 62,5 procent av erbjudandet.
Lock-up: Sammantaget omfattas 76 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet och 56 procent av aktierna efter Erbjudandet av lock-up om 16 månader.

 

Utvecklingsplan

SelectImmune Pharmas substanser identifierar nya behandlingsstrategier, som selektivt stärker det nyttiga och hämmar det destruktiva immunförsvaret. I en era av sviktande antibiotika-behandling är dessa framsteg ytterst angelägna och viktiga att föra ut till patienter som behöver nya läkemedel. Återkommande infektioner är ett stort kliniskt problem som tidigare kunnat behandlas med antibiotika. Forskargruppens studier föreslår en ny princip för infektionsbehandling, genom att selektivt stärka försvaret och samtidigt hämma det destruktiva immunförsvaret. Strategierna för utvecklingen av de fem läkemedelskandidaterna sammanfattas nedan:

Emissionslikvid

Bolagets generella rörelsekapitalbehov sammanhänger framförallt av genomförande av fas II-studier av befintliga läkemedel (Grupp I)under 2019 och 2020 samt att utveckla de nya substanserna (GruppII) till klinisk proof-of-concept. För att tillgodose sitt kapitalbehov bjuder SelectImmune Pharma in allmänheten att teckna aktier och teckningsoptioner i den nyemission av units vars teckningsperiod löper under perioden 27 maj – 11 juni 2019.

Nyemissionen genomförs inför listning av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Tillförd nettolikvid från Erbjudandet vid full teckning om 27,5 MSEK kommer att användas för att under 2019 och 2020 genomföra fas II-studier rörande befintliga läkemedel där SelectImmune Pharma har sökt patent för användning inom nya indikationsområden (se Grupp I ovan) samt till att under samma period utveckla nya substanser som kan användas som alternativ till antibiotika till klinisk proof-of-concept (se Grupp II ovan).

Uppskattningsvis kommer hälften av emissionslikviden (13,8 MSEK) att användas för nämnda fas II-studier vilket även prioriteras. Resterande hälft (13,8 MSEK)kommer att användas för utveckling av andra substanser till klinisk proof-of-concept. Då Bolagets fokus är på forskning och utveckling har Bolaget utvecklat en virtuell organisation med relativt låga operationella kostnader genom att kostnader främst aktiveras när arbete påbörjas.

Platsannonser