Finanspolitik

"SCB riskerar att vilseleda finanspolitiken"

SCB:s statistik har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktiga grunder. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.  

Publicerad 2019-12-03

Nationalräkenskaperna innehåller statistik som bland annat ligger till grund för finanspolitiken. Felaktigheter i statistiken riskerar leda till att regering och riksdag fattar beslut utifrån en felaktig bild av ekonomin och styrkan i de offentliga finanserna. Det skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Den största bristen, enligt Riksrevisionen, är att skillnaden mellan nationalräkenskapernas preliminära och definitiva utfall är för stor, vilket är ett problem eftersom viktiga delar av finanspolitiken baseras på det preliminära utfallet. Granskningen visar också tecken på en systematisk underskattning av nivån på BNP i de preliminära utfallen.

– Granskningen visar att nationalräkenskaperna systematiskt underskattat styrkan i de offentliga finanserna under 2000-talets konjunkturuppgångar. Systematiska fel i statistiken riskerar att leda till systematiska fel i finanspolitiken, säger riksrevisor Helena Lindberg i en skriftlig kommentar.

Dessutom är statistiken enligt Riksrevisionens bedömning inte tillräckligt bearbetad när den lämnar SCB. Bearbetning och spridning av statistiken involverar i dag flera myndigheter, vilket ökar risken för förseningar, fel och dubbelarbete.

– SCB levererar statistiken på det sätt som regeringen beställt. Riksrevisionens slutsats är att regeringen bör se till att SCB levererar underlaget i ett skick som inte kräver stora bearbetningar av andra myndigheter, säger Tomas Forsfält, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att SCB behöver ta ett större ansvar för den statistik som inhämtas av andra aktörer.

Det har under hösten uppdagats att det varit felaktigheter i statistiken från arbetskraftsundersökningarna (AKU), bland annat för antalet arbetslösa.

Dessa felaktigheter förändrar inte Riksrevisionens övergripande slutsats om nationalräkenskapernas kvalitet. AKU är en av många källor till nationalräkenskaperna och felaktigheterna har därför haft ett begränsat genomslag på BNP i fasta priser.

Nationalräkenskapernas redovisning av sektorernas inkomster och utgifter, som är i fokus i Riksrevisionens granskning, bygger på BNP i löpande priser och påverkas inte alls av felaktigheterna i AKU.

Platsannonser