Annons

Annons

SBB: Starka kassaflöden ger utdelning

”Jag ser med stolthet tillbaka på bolagets första hela verksamhetsår”, kommenterar SBB:s vd och grundare Ilija Batljan.

I dag presenterar Samhällsbyggnadsbolaget bokslutet för 2017. Det är ett starkt bokslut som ger aktieägarna en utdelning om 0,10 kronor per stamaktie samt 35 kronor per preferensaktie.

Hyresintäkterna ökade till 1.339 miljoner kronor jämfört med 187 miljoner kronor. Värt att notera är att detta är bolagets första hela verksamhetsår.

Driftöverskottet ökade till 877 miljoner kronor jämfört med 91 miljoner kronor året innan. 

Annons

Annons

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade till 360 miljoner kronor jämfört med 28 miljoner kronor året innan. 

Resultat före skatt blev 3.131 miljoner kronor jämfört med 1.224 miljoner kronor året innan, varav förvaltningsresultatet ingår för helåret 2017 med 338 miljoner kronor jämfört med 6 miljoner kronor.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 2.011 miljoner kronor jämfört med 591 miljoner kronor året innan.

Periodens resultat ökade till 2.429 miljoner kronor, jämfört med 1.007 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om -662 miljoner kronor -217 miljoner kronor och aktuell skatt om -40 miljoner kronor, motsvarande ett resultat per aktie om 3,60 kronor före utspädning.

 Fastighetsportföljens värde ökade till 23 miljarder kronor jämfört med 8 miljarder kronor året innan.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 7.120 miljoner kronor jämfört med 1.993 miljoner kronor, motsvarande 9,65 kr per aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 kronor per stamaktie och utdelning om 35,00 kronor per preferensaktie.

- Jag ser med stolthet tillbaka på bolagets första hela verksamhetsår, ett år då vi åstadkommit snabb tillväxt och skapat en attraktiv och stabil fastighetsportfölj, som möjliggör säkra kassaflöden med låg volatilitet. Stigande driftnetto, förstärkt finansiell ställning och reducerad finansieringskostnad möjliggör fortsatt starka kassaflöden vilket föranleder att vi föreslår en utdelning om 0,10 kronor per aktie, säger Ilija Batljan i en kommentar.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons