M&A

SBB fullföljer förvärv av Offentliga Hus 

SBB har i dag slutfört förvärv av 54,3 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus.

Publicerad 2020-12-23

Den 18 december offentliggjorde SBB ett förvärv av 138 917 953 aktier i Offentliga Hus, motsvarande 54,3 procent av aktierna och rösterna, för en köpeskilling om
2 139 336 476 kronor. 

SBB har idag, genom sitt dotterbolag SBB i Norden, fullföljt förvärv av 113 064 967 aktier i Offentliga Hus, motsvarande 44,2 procent av aktierna och rösterna, för en köpeskilling om 1 741 200 492 kronor.

Som ett led i detta har styrelsen för SBB, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, fattat beslut om en nyemission av högst 7 860 160 stamaktier av serie D). Aktiebolaget Fastator och Offentliga Nordic Property Holding SARL har tecknat samtliga D-aktier i den riktade nyemissionen.

Fullföljande av resterande del, 25 852 986 aktier i Offentliga Hus, motsvarande 10,1 procent av aktierna och rösterna, vilket förvärvas från Nordact AB, är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och avses tillträdas när sådana godkännanden erhållits.

Enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utlöser fullföljandet av aktierna i Offentliga Hus som skett idag en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier. Erbjudandet ska enligt reglerna lämnas inom fyra veckor. 

 

Platsannonser

Logga in