Bank

SBAB ökar utlåningen

SBAB känner av konkurrensen på bolånemarknaden men sänkta bolåneräntor gav tydliga effekter med kraftigt ökade ansökningsvolymer under första kvartalet 2019.

Uppdaterad 2019-04-30
Publicerad 2019-04-30

SBAB presenterar kvartalsrapport för första kvartalet 2019.

Den totala utlåningen ökade jämfört med både fjärde kvartalet och samma kvartal i fjol. Den totala utlåningen uppgick till 366,3 miljarder kronor jämfört med 364,2 miljarder kronor under fjärde kvartalet och första kvartalet 2018.

SBAB:s vd Klas Danielsson skriver i vd-ordet om den ökade konkurrensen på bolånemarknaden.

”Samtidigt som konkurrensen ökar mattas kredittillväxten av. Sammantaget medför detta att bolåneräntorna sätts under press och bolånemarginalerna minskar. Bolånemarknaden har också blivit mer segmenterad genom att olika kreditgivare riktar aggressiva erbjudanden till speciella kundgrupper. Under första kvartalet medförde utvecklingen på bolånemarknaden att vår tillväxt påverkades kraftigt negativt. Under 2018 uppgick vår andel av nettotillväxten på bolånemarknaden till cirka 17 procent, för att under det första kvartalet 2019 sjunka till 2 procent”, skriver Klas Danielsson.

SBAB valde att se över bolåneräntorna med anledning av den svaga utvecklingen under inledningen av 2019. I februari sänkte SBAB bolåneräntorna för alla bindningstider samt förändrade räntesättningen med ökade ränteavdrag för bolån med lägre belåningsgrader. 

”Under mars månad började vi se tydliga effekter av åtgärderna med kraftigt ökade ansökningsvolymer. Min bedömning är därmed att vår låga bolånetillväxt under första kvartalet endast var ett tillfälligt hack i den starka tillväxt vi haft under flera år och som vi avser att fortsätta med”, skriver Klas Danielsson.

Den totala inlåningen uppgick till 126,1 miljarder kronor jämfört med 124,9 miljarder kronor fjärde kvartalet och 115,3 miljarder kronor första kvartalet 2018.

Räntenettot ökade till 883 miljoner kronor jämfört med 848 miljoner kronor fjärde kvartalet och 831 miljoner kronor första kvartalet 2018.

Kostnaderna uppgick till 292 miljoner kronor jämfört med 297 miljoner kronor under fjärde kvartalet och 242 miljoner kronor första kvartalet 2018.

Rörelseresultatet uppgick till 590 miljoner kronor jämfört med 576 miljoner kronor under fjärde kvartalet och 576 miljoner kronor första kvartalet 2018.

”Vi redovisar för kvartalet återigen ett starkt räntenetto och därtill rörelseresultat. Det är också glädjande att vi under kvartalet fortsatte vår resa mot ett grönt kretslopp av pengar – att låna upp och låna ut grönt. Under första kvartalet 2019 blev vi den första aktören i Sverige att emittera en grön säkerställd obligation med bolån som säkerhet. Våra finansiella nyckeltal fortsätter att vara starka och stabila, även om vi förväntar oss att dessa kan komma att försvagas något framöver till följd av lägre bolånemarginaler, fortsatta investeringar för framtida konkurrenskraft samt en något svagare kreditmarknad”. 

Avkastning av eget kapital uppgick till 12,5 procent jämfört med 11,9 procent fjärde kvartalet och 13 procent första kvartalet 2018.

Kärnprimärkapitalrelation uppgick till 12,4 procent jämfört med 12,5 procent under fjärde kvartalet och 31,1 procent under första kvartalet 2018.

”För att uppnå långsiktig konkurrenskraft behöver vi investera i verksamheten. Dels för att förbättra vårt kunderbjudande men också för att göra oss mer effektiva. Vi befinner oss i en investeringscykel där vi bland annat byter ut hela vår tekniska infrastruktur, utvecklar kunderbjudandet, anpassar oss till nya regelverk samt stärker organisationen med teknisk och digital kompetens. Kostnaderna uppgick för kvartalet till 292 mnkr samtidigt som K/I-talet uppgick till 32,8 procent, vilket är ett lågt K/I-tal jämfört med andra svenska banker. Våra kostnader och utvecklingsprojekt fortlöper i stort enligt plan”, skriver Klas Danielsson.

Platsannonser