Bank

SBAB allt större på bolån

Det statliga bolåneinstitutet SBAB ökade sina marknadsandelar på bolånemarknaden under fjärde kvartalet 2018.

Publicerad 2019-02-15

Räntenettot ökade till 848 miljoner kronor under kvartalet, jämfört med 801 miljoner kronor motsvarande period året före. Rörelseresultatet minskade dock, till 576 miljoner kronor, jämfört med 603 miljoner kronor fjärde kvartalet 2017.

Bankens utlåning till allmänheten ökade 1,7 procent till 364 miljarder kronor, medan inlåningen ökade med 3,7 procent till 125 miljarder kronor.

"För helåret 2018 blev vår marknadsandel av nyutlåningen för bolån hela 17 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som vår totala marknadsandel. En fantastisk utveckling", skriver Klas Danielsson, vd för SBAB i rapporten.

SBAB hamnade 2018 på en förstaplats vad gäller fastighetslån till företag och bostadsrättsföreningar och på en fjärdeplats vad gäller bolån till privatpersoner i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga mätning av kundnöjdheten inom bank- och finansbranschen

Styrelsen föreslår att utdelningen ska uppgå till 40 procent av årets resultat efter skatt, motsvarande 690 miljoner kronor.

”De marknader vi verkar på visar tydliga tecken på avmattning.  Vi förutspår att bostadspriserna kan komma att gå ned ytterligare under de kommande åren i takt med Riksbankens förväntade reporäntehöjningar,” skriver Klas Danielsson och fortsätter:

”Den affärsmässiga konsekvensen av de försvagade kredit- och bostadsmarknaderna blir att konkurrensen mellan bankerna om tillväxt inom bolån och bostadsfinansiering tilltar, med bättre villkor för kunderna som förväntad effekt, vilket ger försämrade marginaler och lägre lönsamhet för bankerna.”

Efter fjärde kvartalets slut, i januari 2019, emitterade SBAB Sveriges första gröna säkerställda obligation med bolån som säkerhet. Emissionen uppgick till 6 miljarder vilket också gjorde den till Sveriges största gröna obligationsemission hittills. Emissionen övertecknades kraftigt och prissattes med ett ”Greenium”, en grön rabatt, om 3 punkter.

 

Platsannonser