Per Johansson, myndighetschef för RI. Foto: Dan Sjunnesson - Studio CA
Revision

"Samhället behöver revisorer som kan ta sig an nya problemområden"

Under året har flera betydande förändringar gjorts inom Revisorsinspektionen. Bland annat har en ny strategisk inriktning antagits. "Myndigheten har tidigare haft ett tydligt fokus på tillsyn och disciplinärenden, men genom den nya strategin ska vi också jobba förebyggande" säger Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen, till Realtid. 

Uppdaterad 2018-01-23
Publicerad 2018-01-23

Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen, kommenterar: 

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Låt mig ta upp några viktiga händelser och resultat från det gånga året:

⦁ Revisorsnämnden har bytt namn till Revisorsinspektionen och en ny strategisk inriktning har antagits för myndigheten. Myndigheten har tidigare haft ett tydligt fokus på tillsyn och disciplinärenden, men genom den nya strategin utökas rollen som expertmyndighet att också vi ska vara lärande i vår tillsyn och att vi ska jobba förebyggande i syfte att stärka revisorsprofessionen i Sverige. Vi har även tagit fram en vision för myndigheten med mål och delmål och en gemensam värdegrund. Detta gör att vårt uppdrag, vår roll och de mål vi vill uppnå med verksamheten blir tydligare.

⦁ Vi har infört en ny och mer ändamålsenlig organisation med nya roller för chefer och medarbetare där målet är att skapa ett ökat fokus på omvärld och intressenter och en ökad tydlighet i roller och ansvarsfördelning internt samt möjliggöra kunskapsdelning och samverkan. Samråd har under året genomförts med revisionsföretagen, myndigheter och intresse- och branschorganisationer med koppling till vårt ansvarsområde. Syftet har varit att få en klar bild av de förväntningar som finns på Revisorsinspektionen och de utmaningar som revisionsbranschen står inför.

Utökade och renoverade lokaler som bättre stödjer det arbetssätt som myndigheten önskar. Detta innebär bland annat fler grupp- och mötesrum med bättre teknisk utrustning.

Nya effektivare arbetsformer. Tillsynsverksamheten inriktas än mer mot väsentliga riskområden. Professionaliseringen i verksamheten har förstärkts, vilket bland annat kommit till uttryck i en utökad delegering till medarbetarna och att en ny tillsynsform har införts –  riskbaserad tillsyn. Den riskbaserade tillsynen används för sådan tillsyn som inte är kvalitetskontroll eller disciplinärenden, utan som är baserad på identifierade och/eller misstänkta riskfaktorer. Dessa kan uppmärksammas i inspektionens löpande verksamhet, genom regeringsuppdrag, i det nationella eller internationella samarbetet, eller genom övrig omvärldsbevakning. Det kan också nämnas att handläggningstiderna har minskat kraftigt under året för genomförda kvalitetskontroller och för disciplinärenden. 

⦁ Vi har initierat ett samtal kring revisionens roll i samhällsstyrningen och om den framtida revisionens innehåll och inriktning. Förslag till åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionen i Sverige har lämnats till regeringen. Inom ramen för detta utvecklingsarbete har även förslag till nya utbildnings- och kompetenskrav för kvalificerade revisorer presenterats. 

⦁ Ett omfattande digitaliseringsarbete har inletts vid myndigheten. I slutet av året lanserades en ny webbplats som är mer användarvänlig, lättnavigerad och relevant för våra besökare.

Vilka har de största utmaningarna varit (och hur har ni lyckats bemästra dessa)

– Revisorsinspektionen har under 2017 prioriterat det inre arbetet med syfte att skapa en organisation som ger bästa möjliga förutsättningar för att vara regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. 

Som myndighet ska vi hantera komplexa revisors- och revisionsfrågor och samtidigt förstå hur långsiktiga tendenser påverkar branschen och dess förutsättningar. Vi verkar också internationellt för att ge perspektiv på vår egen verksamhet och stöd för verksamhetsutveckling. Mot våra tillsynsobjekt ska vi vara lyhörda och bestämda på en och samma gång.

Utmaningen är att kombinera den tillsynande/granskande rollen med att vara stödjande/rådgivande och utvecklande rollen. Samtal har förts med uppdragsgivare och intressenter över vilka förväntningar det finns på Revisorsinspektionen. Detta har varit en viktig utgångspunkt i våra myndighetsinterna diskussioner i att hitta den rätta balansen. Vi anser att vi hittat denna balans och den beskrivs i den strategiska plan som tagits fram för perioden 2017–2021.

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Övergripande är det globalisering, digitalisering, och nya synsätt på ledar- och medarbetarskap som är några av de drivkrafter som både utmanar och formar vårt löpande utvecklingsarbete. 

I utvecklingen ligger förändrade förutsättningar och förväntningar på revisorerna som innebär att den traditionella yrkesrollen håller på att förändras. Samhället behöver revisorer som kan ta sig an nya problemområden och metoder för granskning, bland annat de som digitaliseringen medför. Detta innebär också att efterfrågan på kompetenser delvis kommer att förändras och att utbildningen av revisorer behöver anpassas till nya krav och förväntningar på yrkesrollen. 

Vad händer hos er under 2018? 

– Vårt utvecklingsarbete kommer att fortsätta under 2018 med målsättningen att ständigt förbättra verksamheten utifrån uppdragsgivarens efterfrågan och revisionsbranschens behov av utveckling. Ytterst vill vi uppnå förbättrad revisionskvalité och stärkt förtroende för revisorer och revisionen i Sverige.

Samtalet kring den framtida revisionen fortgår och vi letar efter vägar där vi kan stärka den finansiella yrkesrevisionen – i den privata, statliga och kommunala sektorn. De seminarier som genomförs utgör ett viktigt underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete och de förslag som lämnas till regeringen. I april planeras för ett samtal avseende beställarnas och användarnas förväntningar på vad revisorerna ska leverera. Senare under året planeras för ett seminarium där vi diskuterar kraven för upprätthållande av auktorisationen/godkännandet och hur vi kan underlätta för återinträde i yrket.

Vilket budskap vill du skicka till branschen och era intressenter 2018?

 – Vi ses i mötet mellan kvalitetskontroller och disciplinärenden, i korsningen mellan revisorsprovet och auktorisationen, i skärningspunkten i samtalen om den framtida revisionen och i utvecklingen av god revisor- och revisionssed i Sverige.

 

 

Platsannonser