Fastigheter

Sagax tar in 484 miljoner kronor

Sagax inför ny stamaktie och genomför nyemissioner.

Uppdaterad 2016-09-07
Publicerad 2016-09-07

Sagax skickar i dag ut en kallelse till extrastämma den 7 oktober. I kallelsen framgår att bolaget inför en ny stamaktie, serie D, samt genomför en företrädesemission av dessa om högst 383 miljoner kronor samt att styrelsen föreslår en riktad emission om 101 miljoner kronor.

Den nya stamaktien, serie D, ska ge rätt till högst 2 kronor i utdelning per aktie och år.

För 15 befintliga aktier får aktieägaren rätt till att teckna en stamaktie för 26,50 kronor detta motsvarar 7,55 procent avkastning vid nuvarande utdelnig, enligt kallelsen.

Sagax styrelse föreslår även en riktad emission av D-aktierna om högst 101 miljoner kronor.

Styrelsen och ledningen som tillsammans äger 30 procent av aktierna i Sagax ska teckna sin gemensamma del i företrädesemissionen.

Institutionella investerare har även åtagit sig att teckna i emissionen.

Sammantaget är företrädelseemissionen fulltecknad, enligt Sagax.

Sagax skriver att anledningen till att bolaget väljer att införa en ny stamaktie är för att det skapar bättre förutsättningar för Sagax att nå en så kallad investment grade rating. En sådan rating bedöms minska bolagets finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.

"2006 införde Sagax preferensaktier som en kompletterande kapitalkälla för att finansiera bolagets tillväxt. Det kapital som tillförts genom emissioner av preferensaktier har underlättat den expansion som medfört att bolagets förvaltningsresultat kunnat öka väsentligt. Preferensaktien har dock den begränsningen att den anses utgöra lika delar eget kapital och räntebärande skuld enligt de internationella ratinginstitutens regelverk. Detta är en nackdel som tidigare varit av mindre betydelse eftersom koncernens upplåning i huvudsak skett i bankmarknaden. En successivt ökad närvaro på obligationsmarknaden ökar dock behovet av extern rating. Mot den bakgrunden har vi valt att införa ett nytt stamaktieslag som uppfyller bolagets förändrade behov men som fortsatt ger möjlighet att nå investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning", kommenterar kommenterar David Mindus, vd, Sagax.

Sagax meddelar även förändringar av bolagets finansiella mål. Räntetäckningsgraden ska långsiktigt överstiga 200 procent från tidigare mål på 150 procent. Belåningsgraden ska långsiktigt understiga 65 procent jämfört med 70 procent. Slutligen har bolaget infört en nytt mål och det är att Nettoskuld/Ebitda ska understiga 9,5 gånger.

 

Platsannonser