Med hjälp av tre geografiska zoner och jurisdiktioner döljs spåren av marknadsmanipulationen.
Börs

Så sopar hedgefonderna igen spåren av olaglig handel

Omfattande internhandel, blankning och utfärdande av warranter kan ha lurat tusentals småsparare på börsen. Genom att använda sig av tre olika geografiska och juridiska zoner har de amerikanska hedgefonderna ostört kunnat agera i det fördolda. Det hävdas i den anmälan som föranlett Ekobrottsmyndigheten att inleda en förundersökning kring handeln i Fingerprint Cards B-aktie.

Staffan Erfors
Uppdaterad 2017-02-03
Publicerad 2017-02-03

Förundersökningen mot Johan Carlström och Lars Söderfjell i Fingerprint sker parallellt med Ekobrottsmyndighetens (EBM) förundersökning där fem amerikanska hedgefonder pekas ut.


Den förundersökningen, som leds av vice chefsåklagare Jan Tibbling, omfattar brottsmisstanke om grov otillbörlig marknadspåverkan. De bägge förundersökningarna har inget konkret samband förutom att de bägge rör Fingerprint Cards. 

Med hjälp av omfattande internhandel och falska volymorder, som makuleras innan avslut sker, ska fonderna ha påverkat kursen och handeln i Fingerprint Cards B aktie.


De fem amerikanska hedgefonderna har kunnat agera ostört på Nasdaq Stockholmsbörsen genom skapandet av tre juridiska och geografiska zoner (USA, Europa och Sverige), det hävdas i anmälan till EBM.

De fem hedgefonderna, med bas i New York, enas om att gemensamt blanka FPC aktien. Enligt anmälan har gruppen tidigare erfarenhet av samkörning på den amerikanska marknaden, från både lång och kort (blankning) sidan.

Fingerprint Cards väljs ut som lämplig blanknings-kandidat. Bland annat av följande skäl: FPC ses som ett en-produktbolag, vid tidpunkten säljer FPC endast till kinesiska distributörer, historiskt sett har FPC varit nära konkurs, företaget har ett brokigt förflutet (uppmärksammade fall av insiderhandel) och FPC hade under 2015 en uppgång på över 1.000 procent.

De fem amerikanska hedgefonderna har även sett andra fördelar med att välja just FPC för sina syften; Fingerprint Cards saknar institutionella ägare och ledningens omfattande optionsprogram innebär att de sannolikt inte köper på sig mer aktier utan snarare säljer av. Genom Sunfloro AB:s A-aktieposition motsvarande sexton procent av rösterna minskar också risken för att ett fientligt bud kommer.

Men de amerikanska hedgefonderna har inte bara gjort hemläxan avseende FPC, enligt anmälaren. Man har även konstaterat att Nasdaq Stockholmsbörsen i många avseenden är självreglerande och att man har ett ”föråldrat regelverk som inte följs upp av myndigheterna”.

Ytterligare en anledning för hedgefonderna att ge sig på Fingerprint på Nasdaq Stockholmsbörsen är det faktum att det finns en existerande derivatmarknad vilket underlättar utgivandet av warranter samt handel i dessa instrument som komplement till aktiehandeln (”knockandet” av derivat genom att vissa prisnivåer bryts).

Gruppen med de amerikanska aktörerna är miljardfonder i dollar och de clearar (bokar/sköter) sina affärer genom Morgan Stanley i New York som är deras huvudmäklare en så kallad ”Prime Broker” (PB). Gruppen har TIER1-status, vilket innebär premium kundstatus.

Prime Brokage betyder att Morgan Stanley NY som depåförande bank sköter slutavräkning av kontot och belåningsgrad. Morgan Stanley NY har ett övergripande ansvar för kundens portfölj. Portföljen består av depåer från olika banker / mäklare både nationellt och internationellt. Morgan Stanley NY fastställer bland annat vinst / förlust på portföljen och belåningsgrad på daglig basis.

För att effektivt sköta Europa-delen av portföljen, exempelvis order och effektuering (avslut) samt europeiskt aktielån (för blankning) används flertalet Europeiska Banker som erbjuder motsvarande ”prime brokerage” tjänster.

De europeiska bankerna är medlemmar av bland annat Stockholmsbörsen och kan därmed handla direkt på börsen samtidigt som de kan utge börsnoterade derivat (tillexempel warranter, minifutures etc.)

Som börsmedlem på Stockholmsbörsen kan de europeiska bankerna agera anonymt genom att använda sig av Stockholmsbörsens Anonyma tjänster.

Anonyma tjänster är ett samlingskonto skapat av Nasdaq Stockholmsbörsen där samtliga börsmedlemmar kan lägga order och därmed dölja sin identitet. Enligt Stockholmsbörsens egen statistik så är de tre största aktörerna av FPC handeln i Anonyma-benämningen Morgan Stanley Int., Deutsche Bank och Credit Suisse.

Ett alternativ för de europeiska bankerna är att de agerar genom svenska banker och på så sätt förblir anonyma och därmed kan dölja sitt orderflöde. En bidragande faktor vid val av svenska banker är access till ett datoriserat handelssystem, som exempelvis Avanza och Nordnet erbjuder sina kunder.

Svenska banker order-effektuerar europeiska bankers affärer, som därmed blir ”kunder” till de svenska bankerna. Morgan Stanley International är därmed kund på Avanza, Nordnet, SEB, Swedbank och Carnegie.

Order och avslut på stockholmsbörsen sker i svenskt banknamn och därmed är de europeiska bankerna fortsättningsvis anonyma.
Börsens Anonyma-tjänsten effektuerar order på börsen, motparter är andra börsmedlemmar där en europeisk bank kan agera anonymt på båda köp och säljsidan av en transaktion, därmed uppstår en internhandel inom gruppen vilket är illegalt.

OMX (Stockholmsbörsen) är ett helägt dotterbolag till Nasdaq USA. Bägge bolagen är vinstmaximerande och lever bland annat på volyminkomster. Genom detta upplägg kan gruppen av hedgefonder handla med sig själva och inom gruppen, i syfte att påverka FPC-kursen. Denna internhandel har satts i system och är olaglig, påpekar anmälaren.

Tre olika geografiska jurisdiktioner – USA, Sverige och Europa – skapar ett effektivt hinder som försvårar (nästintill blockerar) härledningen av slutkundsidentiteten, påpekar anmälaren.

Vice chefsåklagare Jan Tibbling berättade för Realtid.se i samband att förundersökningen inleddes att ”Det kommer säkert kräva samverkan över landsgränser.” Sannolikt hade han redan då i åtanke en ambition att få klarhet i slutkundsidentiteterna, då det är avgörande att den påvisas för att kunna bevisa den olagliga internhandeln.

I anmälan som inkommit till EBM förs även ett mer allmänt resonemang kring hedgefondernas agerande i FPC.

”Här skall det dock poängteras att NY-gruppen (hedgefonderna, reds anm) har haft rätt i sin analys att FPC var ett övervärderat bolag, grundat på alltför optimistiska framtidsvisioner. NY-gruppen har sannolikt utfört sin egen studie och vänt på alla tänkbara stenar i Kina genom intervjuer med både kunder och konkurrenter. Detta har lett till att NY-gruppen har varit mer pålästa om att FPC var övervärderat och lämpligt som blankningskandidat. Det fråntar ingalunda ansvaret att lagbrott har skett genom att NY-gruppen handlat internt för att skapa en övervikt på nedsidan av FPC aktien, dvs otillbörlig marknadspåverkan i syfte att förstärka blanknings-Caset.”

Ekobrottsmyndigheten vill inte kommentera artikeln med hänsyn till rådande förundersökningssekretess.
 

Platsannonser