I panelen: Helena Kaiser de Carolis (PwC), Johan Dyrefors (KPMG), Joachim Linder (Grant Thornton) och Malin Nilsson (BDO).
Panel

Så kommer revisionsbranschen förändras

Revisionsverksamheten utgör en allt mindre del av revisionsfirmorna. Här svarar fyra experter hur de tror att revisionsbranschen kommer att utvecklas. 

Uppdaterad 2019-11-15
Publicerad 2019-11-15

Dagens panel ser stora förändringar inom revisionsbranschen. Ett tydligt exempel är att rådgivningsdelen inom byråerna ökar allt mer och där nämner många särskilt strategirådgivning, digitalisering, digital transformation, cybersäkerhet och hållbarhet.

Revisionsverksamhet utgör ungefär halva vår verksamhet idag.

Johan Dyrefors, vice vd och chef över Audit & Assurance på KPMG:

Hur stor andel utgör revision hos er?
– Vår revisionsverksamhet utgör ungefär halva vår verksamhet idag. Även om vi har tillväxt inom revisionsverksamheten förväntar vi oss ännu högre tillväxt inom rådgivning. Det medför att revisionsverksamhetens andel av totalen sannolikt kommer att minska något över tiden.

Vilka nya områden kommer ni att bredda er mot?
– Vi kommer i ännu större utsträckning hjälpa våra kunder att konkretisera sin digitala strategi genom att bygga och visa praktiska exempel på möjliga digitala lösningar för deras verksamheter. Vi investerar i att integrera juridiska tjänster i våra erbjudanden avseende bland annat omorganisationer och omstruktureringar, gränsöverskridande transaktioner och due diligence. Ett annat hett område är tjänster relaterade till information som företag bör rapportera i syfte att de finansiella marknaderna ska få en korrekt och mer heltäckande bild av de klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter som företagen är exponerade för.

Har lönsamheten minskat inom revision och vad beror det på i så fall?
– Nej, tvärtom. Vi  avyttrade vår verksamhet inom redovisning och löneadministration förra året och har i samband med det investerat i att renodla och modernisera vår revisionsverksamhet med nya digitala verktyg som ger oss helt nya möjligheter. Tack vare nya arbetsmetoder har vi förbättrat vår lönsamhet väsentligt för jämförbar verksamhet. Dessutom kan vi nu erbjuda en revisionstjänst som både är av högre kvalitet och mer värdeskapande för våra kunder.

Blir det fler nischbyråer?
– Det är möjligt att sådana kommer att uppstå i större utsträckning inom alla våra tjänsteområden som en effekt av att vi "big 4" måste ha rutiner för att utvärdera våra tjänster och säkerställa vårt oberoende som ett nödvändigt inslag när vi erbjuder både revision- och rådgivningstjänster. Vi tycker inte riktigt att vi och nischbyråerna konkurrerar om samma typ av uppdrag, generellt sett. Med utgångspunkt från vår globala närvaro och vårt breda tjänsteutbud kan vi skräddarsy en tjänst inom både revisions- och rådgivningsområdet som passar den unika kundens behov vad gäller länder som omfattas, kompetenser som behövs i genomförandet av uppdraget med mera. Av förklarliga skäl kan nischbyråerna aldrig erbjuda en sådan tjänst.

Vi ökar nu takten i vår digitala utveckling.

Helena Kaiser de Carolis, revisor och delat ansvar för affärsområde Assurance på PwC

Hur stor andel utgör revision hos er?
– Cirka 50 procent av vår omsättning kommer från revision och cirka 50 procent från rådgivningstjänster. 

Vilka nya områden kommer ni att bredda er mot?
– Revision är fortsatt PwC:s största delverksamhet, men vi ser att våra rådgivningstjänster kommer att växa mer. Idag finns ett ständigt behov att förändras och anpassa sig. Med vår bredd, vårt djup och samarbetet i vårt globala nätverk kan vi följa med våra kunder från formuleringen av en ny strategi hela vägen till dess genomförande. 

– Särskilt prioriterade områden blir fortsatta satsningar på vår konsultverksamhet, cyber security samt revision och rådgivning för små och medelstora företag. För att fortsatt vara relevanta på marknaden och en av branschens mest attraktiva arbetsgivare ökar vi nu takten i vår digitala utveckling genom omfattande utbildningsprogram som “digital upskilling”. När det gäller små och medelstora kunder arbetar vi med att utveckla våra rådgivningstjänster för detta segment. Vi har sett att dessa kunder delvis har andra och nya behov jämfört med de större företagen och därför har vi under året lanserat en rad tjänster som särskilt riktar sig till dem.  

Har lönsamheten minskat inom revision och vad beror det på i så fall?
– PwC har under de senaste åren investerat en hel del i ny teknik för att på så sätt kunna förbättra kundupplevelsen och leverera revisionen mer effektivt och med hög kvalitet. Vi har samtidigt omstrukturerat våra kontor för att skapa rätt förutsättningar för lönsam tillväxt och rätt erbjudande till kunderna. Standardisering och automatisering av våra tjänster gör att vi kan lägga mer tid på att ge råd till våra kunder och på så sätt skapa mervärde för dem.

Blir det fler nischbyråer?
– För revision tror jag det kommer att gå väldigt snabbt och att vi kommer att se olika former av ”disruption” på relativt kort tid. Digitaliseringen innebär, även i vår bransch, att mindre aktörer som startups, med hjälp av ny teknik, kan leverera delar av de tjänster som tidigare bara utfördes av revisionsföretagen. Bolag i reglerade branscher lever ofta med en falsk trygghet, men när mindre uppstickare blir tillräckligt bra luckras marknaden upp. Taxibranschen och Uber är bra exempel.

Inga planer på att bredda oss mot nya områden.

Joachim Linder, affärsområdeschef Revision på Grant Thornton

Hur stor andel utgör revision hos er?
– Cirka 40 procent, sett till antalet medarbetare.

Vilka nya områden kommer ni att bredda er mot?
– Vi är en fullservicebyrå med tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Vi fokuserar på ägarledda bolag – entreprenörsdrivna tillväxtföretag – i första hand, och har för närvarande inga planer på att bredda oss mot nya områden. Ett exempel på ett konkret område som växer är våra hållbarhetstjänster där vi stöttar allt fler bolag både i det strategiska och med framtagande och granskning av hållbarhetsrapporter som exempel. Det är inget nytt område för oss, utan en breddning och utveckling vi välkomnar.

Har lönsamheten minskat inom revision och vad beror det på i så fall?
– Behovet av revision skulle jag säga är konstant samtidigt som revisionen fortsatt är mycket konkurrensutsatt. Dock ser vi inte att lönsamheten minskat. Vi fokuserar dock alltid i första hand på att leverera en hög kvalitet och avstår hellre kunduppdrag om vi bedömer att arvodet omöjliggör en bra leverans.

Blir det fler nischbyråer?
– Den regulatoriska omvärlden för revisionsbyråer ställer allt högre krav på central övervakning och kontroll. Min bedömning är att detta gör det svårare för mindre revisionsbyråer, eftersom det kräver stora resurser att få till bra processer.

Växande områden är rådgivning drivet av digitalisering och hållbarhet.

Malin Nilsson, vd på BDO

Hur stor andel utgör revision hos er?
– Revision utgör ungefär hälften av vår verksamhet och vi präglas starkt av att vi är en revisionsbyrå och den kvalitetsstämpel som det innebär för alla våra tjänster.

Vilka nya områden kommer ni att bredda er mot?
– För oss är det viktigt att fortsätta att leverera en högkvalitativ revision med ett modernt anslag och vi har en ambition att fortsätta växa inom revision. Andra växande områden är rådgivning drivet av digitalisering och hållbarhet. Tjänster inom digital services och säkerhetsfrågor blir allt mer aktuella liksom områden som påverkas av digital transformering med en hög grad av automatisering – allt fler väljer att outsourca i stället för att själva digitalisera sin redovisning till exempel.

– Vi har mycket kompetenta skatte- och transaktionsrådgivare och där ser vi en fortsatt utveckling i takt med att regelverk blir allt mer komplexa. Fler bolag har också insett att det finns skäl att se över oberoendet hos sina leverantörer. Det innebär att större företag som vill säkerställa sitt oberoende kan gör det genom att lägga ut rådgivningsuppdrag inom till exempel IFRS och skatt till andra leverantörer än sin valda revisionsbyrå och där är vi en relevant aktör.

Har lönsamheten minskat inom revision och vad beror det på isåfall?
– Våra tjänster, liksom resten av näringslivets, påverkas i hög grad av teknikutveckling. Vi ligger långt fram i utvecklingen och det moderna anslaget är viktigt för oss, vilket förstås kräver investeringar i nya tekniker. Vi lägger även stor vikt vid att behålla duktiga medarbetare och det faktum att både vi själva och våra tillsynsmyndigheter under en lång tid kontinuerligt har höjt kvalitetskraven är faktorer som på kort sikt utmanar lönsamheten. Samtidigt så betraktar vi det arbete som vi lägger ned på höjd kvalitet, teknikutveckling och medarbetarengagemang som just investeringar som ger oss en starkare position.

Blir det fler nischbyråer?
– Vi går mot ökad specialisering som gör det allt viktigare att välja sin målgrupp. Risken att hamna i en otydlig position är stor om en byrå inte tillräckligt riktar sina tjänster eller är tydligt specialiserad så alla aktörer blir förmodligen mer nischade. Det kan vi se redan idag.

  

 

Platsannonser