Foto: Google Maps
Pension

Så här mycket förvaltar Alecta

1007 miljarder kronor – så mycket förvaltade Alecta vid tredje kvartalets utgång, jämfört med 928 miljarder kronor motsvarande period förra året.

Uppdaterad 2020-10-22
Publicerad 2020-10-22

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 7,3 procent (7,6) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 5,5 procent (5,9) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Solvensgrad för koncernen var 162 procent (159).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,022 procent (0,020).

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 2,4 procent under de tre första kvartalen 2020. Under femårsperioden fram till sista september 2020 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,3 procent i genomsnitt per år.  Det framgår av ett pressmeddelande.

I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning på kapitalet.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 158 miljarder kronor (131) vid periodens utgång.

Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 2,1 procent under de tre första kvartalen 2020. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 5,5 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 144 procent den 30 september 2020.

I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. 

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 849 miljarder kronor (797) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 162 procent den 30 september 2020.

 

Platsannonser