FinansNyhet

Rodgers försvar i Contender-svindeln

Stockholms tingsrättStockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Publicerad

Nu når utredningen kring Contender-obligationerna domstolens rättssal där affärsmannen Fredrik Rodger bland annat står åtalad för grovt svindleri och grov trolöshet mot huvudman. Han nekar till brott och pekar istället på sin tidigare affärspartner Johan Ulander.

Sara Johansson

Fredrik Rodger, som var vd på Contender Kapital Holding och var företrädare för Contender Management Ltd samt agent för obligationsinnehavarna, ska möta Ekobrottsmyndigheten och åklagare Stig Åström under drygt tre månader i Stockholms tingsrätt med start den 29 januari 2018.

Förundersökningen har pågått under en mycket lång tid hos Ekobrottsmyndigheten. I mars 2015 anhölls Fredrik Rodger först misstänkt för grovt Försvårande av skattekontroll och oredligt förfarande.

Åtalspunkterna har blivit betydligt fler när Fredrik Rodger nu ska möta Ekobrottsmyndigheten i Stockholms tingsrätt. Han står åtalad för två punkter försvårande av skattekontroll, en punkt oredligt förfarande, fyra punkter grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott, trolöshet mot huvudman och tre punkter grovt svindleri.

Annons

Grovt skattebrott

Han åtalas för fyra punkter grovt skattebrott då han inte lämnat korrekt uppgifter om erhållen lön under 2010, 2011 och 2012 från Contender Kapital. Av åtalet framgår det att han på detta sätt undandragit sig skatt om 3.937.000 kronor. 

I förhör med Fredrik Rodger och Contender Kapitals försäljare Fredrik Rönnberg framgår det att Fredrik Rodger hade omfattande sysslor utanför Contender Kapitals verksamhet som var knutet till sitt värv för Contender Management. Arbetsuppgifterna innebar en stor mängd resande och arbetsuppgifterna kom att bli allt tyngre med tiden ”för att till slut innebära en omänsklig belastning då låntagarna inte skötte informationsgivningen till obligationsinnehavarna på ett tillfredställande vis vilket renderade i oroliga kunder”. det framgår att utbetalda summor till Fredrik Rodger baserades på muntliga avtal mellan honom och Johan Ulander i väntan på slutlig överenskommelse. Under denna tid kom Fredrik Rodgers lägenhet i Stockholm att säljas av Kronofogden då han inte kunde betala den slutliga skatten eftersom han och Johan Ulander aldrig nådde en överenskommelse.

Grovt bokföringsbrott

Fredrik Rodger åtalas även för grovt bokföringsbrott såsom företrädare för Contender Kapital. Detta ska, enligt åklagaren, ”uppsåtligen” dels underlåtit att ange som skuld och lämna information om ställda panter och säkerheter i bolagets årsredovisningar för 2009-2013. Som mest under räkenskapsåret 2009 uppgick de ställda panterna och säkerheterna till cirka 53,4 miljoner kronor. Skulderna året efter uppgick till drygt 8 miljoner kronor och panterna och säkerheterna till drygt 15,3 miljoner kronor.

Annons

För räkenskapsåren 2008 och 2009 bokfördes inte heller fordringar och intäkter. För räkenskapsåren 2010 och 2011 bokfördes inte löner och sociala kostnader. Under räkenskapsåret 2012 bokfördes inte upplupna intäkter och kostnader och för räkenskapsåret 2013 bokfördes inte en betalning av en fordran och betalning av en skuld tillsammans uppgående till cirka 8 miljoner kronor.

”Brotten är att anse som grova, då bokföringsskyldigheten systematiskt åsidosatts för att främja utbetalningen av svarta löner och intjäningen av provisioner samt då gärningen varit av särskilt farlig art för fordringsägare som förlitat sig på ekonomisk information om bolaget under den tid då borgensförbindelser lämnats till bolagets kunder samt då bokföringen utvisat felaktigheter på betydande belopp”, skriver åklagaren i åtalet och skriver även att det i vart fall görs gällande att gärningen skett av oaktsamhet.

Bland vittnesförhören finns en tidigare anställd assistent på Contender Kapital som ska vittna om att Fredrik Rodger gett henne uppdraget att sammanställa ett brygglån på 2,5 miljoner euro och utfärda garantier för brygglånet. Bolagets revisor ska å sin sida vittna om att han inte fått utfärdade garantiutfästelser för granskning och att dessa inte upptagits i compliancerapporter eller styrelseprotokoll och att samtliga väsentliga dokument undanhållits honom samt att han lämnat sitt uppdrag i förtid när han fått kännedom om dessa.

Annons

Trolöshet mot huvudman

Fredrik Rodger ställs även inför rätta för trolöshet mot huvudman såsom företrädare för Contender Management då han, enligt åklagaren, missbrukat sin förtroendeställning genom att ha använt influtna obligationslikvider, 450 miljoner kronor, till att bland annat betala Dabah Tradings (Johan Ulanders bolags) aktieägartillskott med 97 miljoner kronor till Lars Guldstrands GKL, Growth Capital AB, under 2009-januari 2011. Enligt åtalet har Fredrik Rodger varit den som meddelat låntagarna av obligationslikviderna, Conventus Commodities Mineral & Mining och Ducom DMCC, att lånen från HY-HY3 kunde lyftas under perioden november 2009 – december 2011 innan full säkerhet för lånen ställts av Dabah Trading. Säkerheten bestod av 150.000 aktier i GKL som, enligt åtalet, och var värda 19 miljoner euro samt en säkerhet av Ducom med 80 procent av mottagna lånebelopp för respektive obligationsserie. 

Fredrik Rodger ska även ha använt obligationslikviderna till att betala andra bolags skulder och finansiera andra lånebehov.

Bland åklagarens bevisning finns handlingar som visar på inbetalda belopp från Dabah Trading till GKL. Det finns även ett brev med i bevisningen som visar att Fredrik Rodger redan vid mottagandet av obligationslikviderna varit införstådd med att panten som säkerhet för obligationslånen inte varit fullbetald och att de influtna likviderna skulle användas för detta ändamål.

Åklagaren vill även peka på Fredrik Rodgers och Johan Ulanders relation och menar att det pågått förhandlingar mellan dem ”om hur mycket av Ulanders koncern Rodger ska erhålla för att han samlar in kapital till Ulander”. Enligt åklagarens bevisning ska Rodger ha ”bedömt att 20% är rimligt med hänsyn till det kapital han kommer att kunna bidra med framöver”.

Fredrik Rodger ska själv förhöras liksom Contenders försäljare Fredrik Rönnberg om att Fredrik Rodgers ”hade en begränsad roll i framtagandet av obligationsstrukturen med tillhörande material och saknat insyn i de i strukturen ingående verksamheterna och deras sinsemellan inbördes förhållanden”. Han ska även vittna om att ”betalningar skett efter instruktion och kontroll av Johan Ulander, att lånen inte kunde lyftas utan att full säkerhet för lånen ställts av tredje man, att Fredrik Rodger saknat insyn i strukturen och att han inte kan hållas ansvarig för skada på sina huvudmän. Det styrker även att han inte systematiskt missbrukat sin behörighet att göra utbetalningar av influtna obligationslikvider”. Detta enligt handlingar som skickats in av Fredrik Rodgers advokater Börje Leidhammar och Simon Bergström till Stockholms tingsrätt.

Det framgår även att förhöret med Fredrik Rönnberg ska styrka att ”betalningar har skett efter instruktion och kontroll av Johan Ulander, att lånen inte kunde lyftas utan att full säkerhet för lånen ställts av tredje man, att Fredrik Rodger saknat insyn i strukturen och att han inte kan hållas ansvarig för skada på sina huvudmän”. Det framgår även att förhöret ska styrka att Fredrik Rodger inte ”missbrukat sin behörighet att göra utbetalningar av influtna obligationslikvider”.

Fredrik Rönnberg ska även vittna om att det var Johan Ulander och Kai Kartunnen som kontaktade Rodger med frågan vem de ”skulle vända sig till när de avsåg att sätta ihop en obligation för att utveckla en platinafyndighet i Alaska”. Rodgers roll var inledningsvis att vägleda Ulander och Kartunnen för att komma igång med den planerade obligationen, enligt de kommande vittnesuppgifterna. Det framgår även att ”Varken Rodger eller övriga personal på Contender Kapital har någon insyn i Ulanders och GKL:s förehavanden eller affärsöverenskommelser”.

Grovt svindleri

Fredrik Rodger är även åtalad för tre punkter grovt svindleri då han, enligt åtalet, ”uppsåtligen”, i och med att han medverkande vid bildandet av obligationerna, varit managing director och skött samtliga ekonomiska angelägenheter, spridit vilseledande uppgifter till allmänheten under 1 november 2009- 31 december 2010. De vilseledande uppgifterna rörde bland annat lånet om 31,5 miljoner euro till CCMM som enligt uppgifterna ägde aktier i en platinagruva i Alaska. Uppgifterna var vilseledande då CCMM inte ägde aktier i bolaget som drev gruvan. Pengarna användes istället för att Johan Ulanders bolag Dabah Trading skulle göra aktieägartillskott till GKL Growth Capital AB. Som pant för obligationslånet erhölls 150.000 aktier i GKL som var värderade till 19 miljoner euro. Uppgifterna var vilseledande, enligt åklagaren, dels då endast 1 krona per aktie betalats för aktierna. I övrigt användes lånet till att betala skulder i andra koncernbolag. Bland annat lånades även 13,5 miljoner euro ut till Johan Ulanders bolag i Dubai, som enligt uppgift, bedrev handelsverksamhet Ducom, DMCC. Uppgiften var vilseledande då bolaget var ett vilande lagerbolag som inte behövde kapital.

Fredrik Rodgers vittnesförhör liksom Fredrik Rönnbergs vittnesförhör ska styrka att ”Fredrik Rodger hade en begränsad roll vid bildandet av High Yield-bolagen och att han saknade insyn i obligationsstrukturen”. I dessa förhör liksom i de ovanstående ska det komma fram att Fredrik Rodger skjuter över ansvaret främst till Johan Ulander. Fredrik Rodgers roll var inledningsvis som koordinator, vilket sedan övergick till rollen som managing director för Contender Management. De kommande vittnesuppgifterna ska visa att han bistod advokatfirman som utformade investeringsmemorandumet med brödtext baserat på Johan Ulanders Bruce Butchers och GKL:s uppgifter.

Vittnesuppgifterna ska säga att ”det inte fanns anledning för Rodger och Rönnberg att tro annat än att obligationen sattes ihop enligt gällande rätt och att de båda utgick från att Ulander, Butcher och GKL talade sanning i frågor som hade samband med obligationsstrukturen”.

Det framgår även att Johan Ulander dagbligen gav Rodger instruktioner om vart pengar från obligationsbolagen, SP1B samt Contender Management skulle skickas och att Rodger inte hade möjlighet att ifrågasätta dessa instruktioner utifrån kontoavtalen”.

Försvårande av skattekontroll

Fredrik Rodger åtalas för försvårande av skattekontroll då han i egenskap av företrädare för Stella Polaris Management i Dubai bedrivit bolagets filial i Stockholm utan att bokföra uppkomna affärshändelser och betryggande bevara räkenskapsinformation. Under 2008 har bolaget intjänat en provision på 5 procent på förmedlat kapital från investerare på cirka 232 miljoner kronor, enligt åtalet. Han åtalas även för att åsidosatt bokföringsskyldigheten för filialen till Contender Management som administrerade de bolag i Dubai som är utfärdare av Contender-obligationerna. Bolaget har intjänat provisioner om 54,6 miljoner kronor år 2009-2011.

Försvarets muntliga bevisning ska styrka att det inte skett någon aktiv näringsverksamhet för Stella Polaris Management i Sverige och bland annat att Fredrik Rodger därmed utfört sitt uppdrag som managing director i bolaget främst på plats i Dubai. Den ska även visa att Contender Management aldrig var ett bolag som bedrev näringsverksamhet samt att Contender Kapital aldrig direkt eller indirekt varit ägare av bolaget.

Oredligt förfarande

Under åtalspunkten som rör oredligt förfarande har Fredrik Rodger, enligt åklagaren, i egenskap av styrelseledamot och vd i Contender Capital förfarit oredligt när han utfärdat en garanti till Global Gold i New York att Contender Kapital har tillräckliga medel och garanterar betalning av 1 miljon dollar senast den 20 april 2012 om Amarant Mining inte betalar sin skuld till Global Gold. Beloppet har inte kunnat betalats av Contender Kapital då Amarant inte lyckades betala sin skuld i tid. Genom att Contender gick in och lämnade en garanti underlät Global Gold att häva ett avtal om försäljning av gruvrättigheter i Chile.

Ett förhör med Fredrik Rodger ska redogöra för att Fredrik Rodger hanterade frågan kring Amarant och Global Gold självständigt och att han uppfattade affären om 100 miljoner kronor som klar för utbetalning i samband med avtalets undertecknande. Han hade vid tidpunkten en intensiv kontakt med Ulander Van Krikorian, William Rosenstadt och sedemera Jan Dulman. Fredrik Rodger uppger därefetr att Johan Ulander ringde honom och meddelade att Amarant Mining var sena med betalningen och riskerade att tappa fyndigheten men att han hade 1 miljon dollar redo för utbetalning kommande vecka. Skrivelsen utfärdades för att vinna tid till Ulanders kommande utbetalning.

Johan Ulander

Johan Ulander väntar på ett eventuellt åtal i Stockholms tingsrätt för grova bedrägerier daterade vid samma tid då obligationsserien Contender High Yield 1-4  gavs ut.

Realtid.se söker Johan Ulanders försvarare Hans Strandberg för en kommentar kring Fredrik Rodgers vittnesuppgifter.

Åklagare Stig Åström driver även målet mot GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh som nu pågår i Svea hovrätt.

Contender Kapital bytte senare ägare och drivs i dag under namnet Intacta Kapital som sedemera i november 2016 gick i konkurs efter flertalet miljonkrav efter Contender-härvan.

Contender-obligationerna

Obligationsserien Contender High Yield 1-4 gavs ut under åren 2010-2012 när Johan Ulander hade finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities MInerals & Mining, CCMM.

Totalt 590 miljoner kronor togs in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum).

Under 2012 och 2013 blev kapitalbristen i sfären akut med följande att räntebetalningar och senare återbetalningar av lånen fick skjutas på framtiden. Förutom Contender-obligationerna har sfären även tagit in finansiering genom andra former av värdepapper och fonder, alla med koppling till samma gruvverksamhet.

Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor.

Amarant Mining försöker nu komma igång med produktion från gruvan i Surinam.

Annons