Högsta förvaltningsdomstolen.
Skatter

Riskkapitalister förlorar skattemål i HFD

På måndagen avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, slutgiltigt Skatteverkets process mot den tidigare EQT-medarbetaren Stefan Holmér. Frågan har handlat om de så kallade 3:12-reglerna för fåmansföretag är tillämpliga när det kommer till carried interest, och berör flera tunga riskkapitalister.

Uppdaterad 2018-06-04
Publicerad 2018-06-04

Skattemålet har rört flera tunga riskkapitalister och handlat om frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Målet gällde den tidigare EQT-medarbetaren Stefan Holmér, managing director på EQT fund Management s.a.r.l, som ägde andelar i bolag som i sin tur indirekt ägde andelar i förvaltningsbolag som förvaltade riskkapitalfonder. Han var anställd i ett bolag som tillhandahöll förvaltningsbolagen rådgivningstjänster, och han fick utdelning, vilken härrörde från så kallad carried interest i förvaltningsbolagen. I sina deklarationer för de aktuella åren tog han upp utdelningen som utdelning på icke kvalificerade andelar i onoterade företag i inkomstslaget kapital.

I domen har Högsta förvaltningsdomstolen förklarat att en person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag vid tillämpningen av 57 kap.4 § första stycket 2 inkomstskattelagen, även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Enligt fåmansföretagsreglerna i 57 kap. inkomstskattelagen ska utdelning på så kallade kvalificerade andelar i fåmansföretag tas upp till beskattning delvis i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. En andel är kvalificerad om andelsägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett av detta direkt eller indirekt ägt fåmansföretag. Med fåmansföretag avses bland annat aktiebolag där fyra eller färre delägare innehar mer än hälften av rösterna och vid prövningen ska flera delägare som varit verksamma i betydande omfattning anses som en enda delägare.

“Fråga uppkom om personen genom sin anställning hos rådgivningsbolaget kunde anses ha varit verksam i betydande omfattning i förvaltningsbolagen. Högsta förvaltningsdomstolen fann att en person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag vid tillämpningen av 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget”, skriver HFD i domen.

Domstolen gick därmed på Skatteverkets linje i den utdragna skatteprocessen, vilket även kammarrätten gjorde i sin prövning av målet. Det innebär alltså att carried interest i huvudsak ska beskattas som lön och inte som ren kapitalinkomst.

HFD konstaterar således att det inte krävs att en person är anställd i fåmansföretaget för att dennes arbetsinsatser ska kunna beaktas.

I samband med domen mot Stefan Holmér har Högsta förvaltningsdomstolen på måndagen även meddelat beslut i fem andra ärenden, som gäller personer på andra riskkapitalbolag, som tidigare varit vilande. Dessa ärenden gäller chefer och anställda på riskkapitalbolagen Segulah, Altor, Triton och Nordic Capital.

– De målen meddelas inte prövningstillstånd, säger Per Classon, justitieråd på HFD, till Dagens Industri.

Det innebär att alla tunga riskkapitalbolag nu har nått vägs ände i rättskedjan angående den här frågan. Skatteverket tolkar beslutet som att HFD i praktiken har avgjort frågan för samtliga 57 personer i dessa riskkapitalbolag som har överklagat sina domar i kammarrätten.

När det gäller dessa 57 personer har Skatteverket krävt 1,3 miljarder kronor i skatt och skattetillägg, uppger Tomas Algotsson, enhetschef Skatteverkets rättsavdelning, till DI.

Carried Interest vs 3:12-reglerna

Carried interest är en i förväg avtalad vinstandel och ett incitament för god förvaltning av en riskkapitalfond. Den särskilda vinstandelen utgår till de personer som aktivt har arbetat med portföljbolagens värdetillväxt. Skatteverket ansåg tidigare att detta var ett förvaltningsarvode som ska beskattas hos rådgivningsbolaget, medan rådgivningsbolaget ansett att det är en kapitalinkomst avseende en näringsbetingad andel och därmed skattefri inkomst hos bolaget. Kammarrätten gav rådgivningsbolagen rätt i ett beslut från 2014 (Nordic Capital-Målet).

När detta beslut kom beslutade Skatteverket att istället låta domstolarna pröva om delägarna ska beskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna för de belopp som de fått ut. Reglerna är endast tillämpliga på fåmansbolag och med detta menas ett aktiebolag där fyra eller färre personer, direkt eller indirekt, äger mer än hälften av rösterna i bolaget.

Inkomstskattelagen skiljer mellan kvalificerade aktier i fåmansföretag och aktier som inte är kvalificerade, så kallade okvalificerade aktier. Avgörande för om ett aktieinnehav är kvalificerat är huruvida delägaren varit "verksam i betydande omfattning" i företaget under inkomståret eller något av de fem föregående inkomståren. Med detta menas att personens arbetsinsatser har varit av stor betydelse för bolagets vinstgenerering/resultat.

Platsannonser