I panelen: Erik Wernberg (Cederquist), Kristina Einarsson (Settervalls) och Per Storbacka (PWC). Foto: Respektive byrå.
I panelen: Erik Wernberg (Cederquist), Kristina Einarsson (Settervalls) och Per Storbacka (PWC). Foto: Respektive byrå.
Debatt

"Riskerna med att driva affärsverksamhet har ökat"

Veckans panel svarar på om affärsjurister behöver bredda sitt utbud med egna avdelningar för företagsbrott och regelefterlevad. Flera ser det som en klar och tydlig trend, men inte alla.

Uppdaterad 2019-11-08
Publicerad 2019-11-08

Advokatbyrån Vinge satsar stort på sin avdelning för företagsbrott och regelefterlevnad, med både en före detta ekobrottspolis och en åklagare. Är det här en trend? Det svarar veckans panel på. 

Arbetet med att förebygga korruption är en av de största utmaningar som företagen idag ställs inför.

Erik Wernberg, partner och ansvarig för Cederquists tvistlösningsgrupp:

Är det här en trend?
– Jag skulle inte säga att det är en trend. Cederquist har arbetat länge med företagsrelaterade brott och regelefterlevnad. På senare år har emellertid regelverken blivit mer komplicerade och riskerna med att driva affärsverksamhet har ökat. Följs inte reglerna riskerar företagen att drabbas av negativ publicitet och stränga påföljder. Det är därför viktigt för alla näringsidkare att känna till de krav som ställs på företagen, vad som gäller och hur de bör agera för att förebygga och motverka oegentligheter.

Är det intressant för fler affärsjurister?
– Ekonomisk brottslighet, och i synnerhet korruption och arbetet med att förebygga korruption är en av de största utmaningar som företagen idag ställs inför. Det gäller särskilt när företag ger sig in på okända och riskutsatta marknader. Den internationella utvecklingen ställer allt högre krav på en väl genomtänkt strategi hos företagen, något som affärsjurister i stor utsträckning redan idag arbetar aktivt med.

Finns det intresse av att utöka till fler närliggande områden?
– Vi utvärderar årligen potentiella tillväxtområden, men har inte för avsikt att konkurrera med brottmålsbyråer i detta avseende. Den rådgivning vi tillhandahåller är riktad mot företag och avser framförallt förebyggande åtgärder och interna utredningar.

Ökningen har dock varit dramatisk först de senaste åren.

Kristina Einarsson, vd och executive partner, Settervalls:

Är det en trend? 
– Ja, vi ser en tydlig trend med ökat fokus på interna utredningar, regelefterlevnad och företagsbrott. Vi startade en avdelning för compliance och utredningar redan år 2009 och har sen dess sett en tydlig ökning av antalen ärenden. Ökningen har dock varit dramatisk först de senaste åren. Istället för att anställa personer med erfarenhet från åklagarmyndigheten och polis har vi etablerat samarbeten med privata specialister på brottmål och polisiära undersökningar, exempelvis brottmålsadvokater och forensic-experter.

Är det intressant för fler affärsjurister?
– Ja, som nämnts i förra frågan jobbar vi otroligt mycket med detta. Eftersom området inte bara innefattar brottsligt agerande utan även jävsfrågor, arbetsmiljö, brott mot upphandlingsregler, personuppgiftshantering, karteller med mera finns stor möjlighet för affärsjurister att jobba med frågorna. Vi ser även ett stort intresse från myndigheter för att få hjälp med exempelvis utredningar och då uppkommer särskilda frågor med koppling till TF/OSL och förvaltnings- och kommunallagen.

Finns det intresse av att utöka till fler näraliggande områden? 
Ja, vi har redan idag i vår grupp personer med erfarenhet från bland annat Konkurrensverket, Finansinspektionen och svenska storbolag och jobbar brett med frågor om regelefterlevnad i olika former.

Fokuset på regelefterlevnad har också ökat inom flera olika branscher

Per Storbacka,  Partner Forensic Services PWC:

Är det här en trend?
– Ja, det är det absolut, och trenden beror på flera bakomliggande orsaker. Antalet fall där konsulter och rådgivare ombeds hjälpa bolag och organisationer med utredningar av oegentligheter ökar hela tiden. En drivande faktor är att rättsvårdande myndigheter ibland inte har möjlighet att utreda alla misstankar om brott medan företagen i sin tur känner att de behöver agera. Fokuset på regelefterlevnad har också ökat inom flera olika branscher vilket ytterligare öppnar upp för rådgivare som kan bistå med såväl utredningar som upprättande av complianceprogram.

– Sen har det också blivit allt viktigare att utvärdera affärsrelationer vid företagsöverlåtelser under de senaste åren. Trenden drivs alltså av de underliggande behoven hos bolag och organisationer. Andra aktörer som tidigare har funnits på den här marknaden är rådgivare hos revisionsbyråer och fristående konsulter som ofta har samarbetat med advokatbyråer.

Är det intressant för fler affärsjurister?
– Ja, det känns rimligt. Det finns exempel på fler advokatbyråer som bygger upp liknande verksamheter och internationellt ser vi samma trend som i Sverige.

Finns det intresse av att utöka till fler närliggande områden? Vilka?
– Jag tror att det här är en trend som bara kommer att öka för advokatbyråerna. Tänkbara områden är anti-trust, som kartellutredningar, olika typer av krishantering och cybersecurityfrågor. Det senare både i form av utredningar och som stöd vid etablering av robusta system och strukturer.

Platsannonser