Riksbanksdirektionens sex ledamöter vill byta inflationsmål, men det innebär inte någon förändring i den förda penningpolitiken.
Bank

Riksbanken byter inflationsmål

Riksbanksdirektionen med Stefan Ingves i spetsen vill byta inflationsmål. Nytt inflationsmått från KPI till KPIF och inflationsmålet 2 procent mjukas upp med ett toleransintervall mellan 1 och 3 procents inflation. De förändringarna vill direktionen införa i höst.

Uppdaterad 2017-05-16
Publicerad 2017-05-16

Riksbanken överväger att byta målvariabel för inflationsmålet till KPIF. Eftersom inflationen alltid kommer att variera runt 2 procent övervägs också ett variationsband på +/- 1 procentenhet som illustrerar denna osäkerhet.

KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, har sedan en tid tillbaka redan varit Riksbankens operativa målvariabel. Riksbanken kommer fortsatt att sträva mot 2 procents inflation oavsett om utfallet ligger innanför eller utanför variationsbandet. Det övervägda variationsbandet är alltså inte ett så kallat målintervall.

“Alltsedan inflationsmålet infördes har det definierats som den årliga förändringen i konsumentprisindex, KPI. KPI har dock under senare år blivit allt svårare att använda som vägledning för penningpolitiken eftersom KPI påverkas direkt av styrränteförändringar”, skriver Riksbanken i pressmeddelandet.

Dessa förändringar får stora och direkta effekter på KPI som inte har med det underliggande inflationstrycket att göra. Under senare år, med stora ändringar i styrräntan, har detta lett till problem i den penningpolitiska kommunikationen.

“De förändringar som nu övervägs innebär inte någon förändring i den förda penningpolitiken”, skriver Riksbanken vidare.

Riksbankens överväganden går nu ut på remiss. Om Riksbanken beslutar om ny målvariabel och variationsband, förväntas dessa ändringar kunna tillämpas första gången vid det penningpolitiska mötet i september 2017.

I en remissrunda ska nu ett 50-tal svenska myndigheter, universitet och intresseorganisationer tillfrågas hur de ser på den nya målformulering och det variationsband som Riksbanken föreslår.

Bland remissinstanserna återfinns Fondbolagens förening, Handelsbanken, Nordea, Pensionsmyndigheten, SEB, Sparbankernas Riksförbund, Swedbank, Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen.

Platsannonser