FinansNyhet

RI varnar för tilltagande koncentration

Per Johansson, chef för Revisorsinspektionen, hoppas att det ökade intresset för att bli auktoriserad revisor kommer att hålla i sig.
Publicerad

Mindre revisionsbyråer har svårt att konkurrera om revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse, dit börsbolag och finansiella företag hör. Det varnar Revisorsinspektion för i sin årsredovisning 2017.

Rakel Lennartsson

Den 17 juni 2016 började EU:s gemensamma regelverk för företag av allmänt intresse och deras revisorer att gälla i Sverige. Ett av syftena med regleringen var att stärka konkurrensen på revisionsmarknaden. Nu konstaterar Revisorsinspektionen (RI) att utvecklingen tycks gå i motsatt riktning.

“I Sverige har dock antalet revisionsbyråer som reviderar företag av allmänt intresse minskat från 13 stycken år 2016 till 10 stycken år 2017. RI har konstaterat att marknadskoncentrationen är hög och att det är svårt för mindre revisionsbyråer att upprätthålla kompetensen för att revidera företag av allmänt intresse”, skriver tillsynsmyndigheten i sin årsredovisning.

– På bara ett år har tre revisionsbyråer försvunnit från den här marknaden. Om det är mycket eller lite kan diskuteras, men det motsvarar drygt 20 procent av byråerna. Sett till marknadsandelar handlar det naturligtvis om betydligt mindre. Det är typisk sett små revisionsbyråer som av tradition kanske haft en lokal Sparbank i sin kundkrets, säger Per Johansson, chef för Revisorsinspektionen, till Realtid.se.

Annons

Det är mindre aktörer som försvinner från marknaden eftersom de har svårt att klara de högre krav som i dag ställs på revisorerna och revisionsbyråerna för att få revidera företag av allmänt intresse, dit börsbolag och finansiella företag hör.

Det så kallade revisionspaketet med strängare regler för revisorer och revisionsbyråer, särskilt för dem som reviderar företag av allmänt intresse, kom till efter finanskrisen. Syftet var att öka öppenhet och kvalitet i revisorernas rapportering samt att stärka revisorernas opartiskhet och självständighet. EU-kommissionens övergripande syfte var att förebygga framtida kriser och stärka Europas konkurrenskraft på revisionsmarknaden.

– Regelverket började gälla sommaren 2016 så det är fortfarande tidigt, men vi ser redan nu en tendens som vi tycker är viktig att lyfta upp, kopplat till den målsättning som EU-kommissionen hade, som ju var att öka konkurrensen. Tendensen vi ser i Sverige är tvärtom ökad marknadskoncentration, säger Per Johansson.

Annons

 

Företag av allmänt intresse (Public Interest Entities, PIE)

Ett företag av allmänt intresse definieras i revisorslagen som ett svenskt företag som uppfyller minst ett av följande fyra kriterier:

1. Företaget har sina överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad. Detta innebär att företaget har aktier, motsvarande andelsrätter i andra typer av företag, obligationer eller andra skuldförbindelser eller depåbevis för sådana värdepapper upptagna på en reglerad marknad.

2. Företaget har tillstånd att driva rörelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse.

3. Företaget är ett värdepappersbolag som har tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden.

4. Företaget har tillstånd att driva rörelse enligt försäkringsrörelselagen, utom sådana företag som har beviljats undantag enligt samma lag.

(Källa: Finansinspektionen)

Annons