Revision

RI: "Gör revisorsyrket mer attraktivt"

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov. Bland annat föreslås att den sökande inte längre ska behöva ha företagsekonomi som huvudområde för utbildningen.

Uppdaterad 2018-01-17
Publicerad 2018-01-17

Revisorsinspektionen (RI) föreslår ändringar avseende de utbildningskrav som gäller för att en sökande ska få avlägga revisorsexamen.

Ändringarna är enligt myndigheten" nödvändiga för att effektivisera utbildningen, göra revisorsyrket mer attraktivt och ytterligare höja revisionskvaliteten".

RI anser att den utbildning som krävs för att bli auktoriserad som revisor är längre och mer komplicerad än för de flesta andra kvalificerade akademikeryrken i Sverige. Det tar ofta tio år av eftergymnasial utbildning innan revisorsexamen avläggs. 

För att yrket ska uppfattas som attraktivt och locka till sig studenter anser RI att  det är  viktigt att vägen genom utbildningssystemet fram till auktorisation som revisor upplevs som effektiv och framkomlig.

För att nå de uppsatta målen föreslår RI följande ändringar av behörighetskraven för att få avlägga revisorsexamen:

- Kravet att sökanden ska ha genomgått ytterligare teoretisk eller praktisk utbildning under två år tas bort.

- Även kravet att sökandens avlagda kandidatexamen ska ha företagsekonomi som huvudområde för utbildningen tas bort.

- Samtidigt förtydligas att kandidatexamen respektive treårig praktisk utbildning är den lägsta nivån på teoretisk och praktisk utbildning som sökanden ska uppnå för att få avlägga revisorsexamen.

RI föreslår även att det införs nya föreskrifter om utbildning och prov med följande huvuddrag:

- Ett flertal särskilt angivna obligatoriska ämnen ska, liksom tidigare, studeras vid universitet eller högskola, medan studier i andra obligatoriska ämnen får tillhandahållas även av andra utbildningsanordnare.

- Det anges uttryckligen att kunskaper i både obligatoriska och ickeobligatoriska ämnen prövas vid prov för revisorsexamen. Det krävs inte studier i de icke-obligatoriska ämnena för att få avlägga prov för revisorsexamen.

- Nuvarande krav om att det för att få avlägga prov för revisorsexamen krävs studier med ett visst antal högskolepoäng i företagsekonomi och juridik tas bort.

Platsannonser