Finans Nyhet

Revisorsnämnden väljer bort disciplinärenden

Publicerad

Revisorsnämnden inleder allt färre disciplinärenden. Det framgår av senaste årsredovisningen. Främsta förklaringen är en ny verksamhet som kräver mer resurser.

Statliga Revisorsnämnden har de senaste åren allt mer sällan granskat hur revisorerna sköter sig i enskilda fall. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

2010 öppnade nämnden 119 disciplinärenden, jämfört med 128 ärenden 2009 och 141 ärenden 2008.

Minskningen beror inte på Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Bolagsverket och revisorernas klienter. De har alla fortsatt att anmäla. Istället är det nämnden själv som initierar färre ärenden.

Annons

Myndighetschefen Peter Strömberg menar att det beror på att man valt att ägna sig åt att bygga upp en löpande kvalitetskontroll av börsnoterade bolag istället. Sedan 2009 ska revisorer och revisionsbolag med uppdrag i noterade bolag kvalitetskontrolleras minst vart tredje år.

Detta har visserligen genererat ett par nya disciplinärenden, men har inte kompenserat för att nämndens anställda inte längre hinner ägna sig åt att hitta egna fall att granska.

– Det är för att vi har flyttat över resurser från verksamhet som är riskbaserad till den löpande kvalitetssäkrande verksamheten för börsnoterade företag. Det kräver mycket arbete av våra anställda revisorer, säger Peter Strömberg.

Annons

Av de disciplinärenden som avslutades 2010 ledde 50 till åtgärder. Också det är något färre än tidigare år.

Peter Strömberg konstaterar att Revisorsnämnden fått kritik i bland annat Svenska Dagbladet och Rapport för att en revisor som varnats kan fortsätta som om ingenting hänt.

I årsredovisningen går han till motattack mot dem som tycker att nämnden är tandlös. Juridiskt betyder nämndens ingripanden inte så mycket, men i praktiken blir det ofta slutet på revisorns karriär.

Annons

I 11 fall under 2010 avsade sig revisorn sitt godkännande eller sin auktorisation redan innan nämnden fattat sitt beslut.

Klienterna ringer till nämnden för att kolla om revisorn ”har något på sig” innan de väljer revisionsbyrå. En varning kan i praktiken innebära att revisorn inte kan jobba vidare eftersom nämndens beslut ”i revisorskretsar betraktas som en inte obetydlig chikan”, heter det i årsredovisningen.

Revisorer som ändå fortsätter att jobba kan få sämre betalt. Åtminstone hos de större revisionsföretagen, där kvalitetsbrister betyder sämre lön och bonus.

– Det här visar att en varning inte är något en revisor kan ta lätt på, säger Peter Strömberg.

Ämnet är känsligt. Å ena sidan måste Peter Strömberg visa resultat så att antydningar om att han sitter i knät på revisionsjättarna kommer på skam. Å andra sidan får han inte ta ställning. Han poängterar att han förhåller sig neutral till vad som händer varnade revisorer. ”Vi spekulerar inte i att ett disciplinärende ska leda till en särskild utgång”, skriver han till Realtid.se.

Men utan disciplinärenden blir det förstås varken varningar eller konsekvenser.

Blir det ännu färre ärenden 2011?

– Det tror jag inte, men vi lägger över mer på den löpande kvalitetskontrollen, säger Peter Strömberg.

– Dessutom räknar jag med att få förstärkningar.

Medlemmarnas avgifter räcker till fler medarbetare, men Peter Strömberg har inte hunnit anställa i den takt han har velat.

Inte tandlöst

Så skriver nämnden om vad som väntar en revisor som blir anmäld:

”Under hösten har det i media förts en debatt om RN:s övriga disciplinära åtgärder där dessa framställs som lama genom att det ”inte händer något” med den revisor som meddelas en erinran eller en varning. RN vill kommentera detta.

RN:s sanktionssystem är disciplinärt. Detta system, till skillnad från exempelvis ett

straffrättsligt eller ett skadeståndsrättsligt system, syftar till att förmå den som brister i sin revisionsutövning att rätta sig och om detta inte sker vidta åtgärder till samhällets skydd, så att den olämplige revisorn berövas möjligheten att verka som revisor.

En erinran eller en varning enligt revisorslagen är därför inte förknippad med några andra rättsverkningar än att en allvarligare disciplinär åtgärd kan komma ifråga om förseelsen upprepas. När det gäller en utfärdad varning gäller att, om förseelsen upprepas, godkännandet eller auktorisationen kan upphävas redan på den grunden.

RN har också en praxis som innebär att om de brister som redan första gången leder till att en revisor varnas är av särskilt allvarlig karaktär, så inleds inom ett eller två år en fördjupad kvalitetskontroll av revisorns verksamhet.

Det nyss nämnda är de enda rättsverkningar en erinran eller en varning har. En annan sak är att en sådan disciplinär åtgärd kan ha andra sorters verkningar eller konsekvenser för revisorn. Dessa är emellertid inte en del av RN:s sanktionssystem och kan därför inte följas upp rättsligt av RN. Bland sådana verkningar kan nämnas att de större revisionsföretagen har system som innebär att ersättningen kan påverkas för såväl delägare som anställda när kvalitetsbrister konstateras.

Det förekommer ofta att blivande klienter kontaktar RN för att höra efter om en eller flera revisorer ”har något på sig”. Anledningen till frågan är troligen att undvika att välja belastade revisorer till revisionsuppdrag. Även från utlandet förekommer frekvent liknande frågor. Det är också väl känt att en erinran eller en varning allmänt sett i revisorskretsar betraktas som en inte obetydlig chikan och att RN:s beslut om disciplinåtgärder röner en relativt stor uppmärksamhet i pressen i de delar av landet som ligger utanför de stora städerna.

Slutligen kan nämnas att ett antal revisorer som är föremål för disciplinärenden väljer att under ärendets handläggning avsäga sig sitt godkännande eller sin auktorisation. Under året skedde detta i inte mindre än 11 fall.”

Källa: Revisorsnämndens årsredovisning för år 2010.

Annons