Timkravet är kvantitativt och därför stelbent. RI frågar sig om ett kvalitativt krav inte bättre skulle svara upp mot tidens behov och utmaningar.
Revision

Revisorsinspektionen vill lätta på timkravet

Revisorskåren krymper och åldras. Samtidigt ställs nya krav på revisionen. Revisorsinspektionen föreslår därför flexiblare regelverk för auktorisation av revisorer. 

Uppdaterad 2018-10-30
Publicerad 2018-10-30

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för hur revision kan bedrivas effektivt, vilket också ökar behovet av olika specialistkompetenser ute på revisionsbyråerna.

Samtidigt blir antalet auktoriserade revisorer färre och revisorskåren har blivit allt äldre. 

“Den sårbarhet som följer av detta har blivit mer påtaglig eftersom avgångarna från yrket till stor del avser de yngre åldersgrupperna”, skriver Revisorsinspektionen (RI) i ett PM.

PM:et publiceras inför ett seminarium nästa vecka. Seminariet ingår i en serie om revisorsyrkets attraktionskraft. Nästa vecka står förändrade krav för auktorisation i fokus för diskussionen.

RI föreslår att det så kallade timkravet ska reformeras, så att det blir mer flexibelt och lättare att komma tillbaka till yrket för den som varit borta en tid.

Även den som har en annan yrkesbakgrund än den för revisorsyrket traditionella bör med flexiblare krav kunna erbjudas en väg in i yrket, vilket realtid.se skrivit om tidigare med anledning av de nya utbildningskraven.

Efter utbildningskravet vill RI nu titta på timkravet.

Timkravet beräknas på den femårsperiod som närmast föregår ansökan om auktorisation eller fortsatt auktorisation. Den som söker för första gången ska ha ett minimum av praktisk erfarenhet, samtidigt som hen måste uppfylla särskilda så kallade utbildningskrav och ha godkänt resultat på revisorsexamen.

För den som ansöker om fortsatt auktorisation krävs förutom timkrav även krav på fortbildningstimmar. 
 
Nu ifrågasätter RI om timkravet är rätt sätt att utvärdera en revisors kompetens.

“Timkravet är utpräglat kvantitativt till sin karaktär. Det lämnar inte utrymme för tillgodoräknande av andra erfarenheter än revisionsverksamhet, oavsett om de är relevanta för sökandens kompetens vid utövandet av yrkesmässig revision”, skriver tillsynsmyndigheten.

I stället för kravet på 100 fortbildningstimmar föreslår RI ett mer kvalitativt mått som fångar om revisorn har den kompetens som behövs. 

Det kvalitativa måttet för fortbildningen kunde exempelvis utformas i likhet med de så kallade lärandemålen före den grundläggande revisorsutbildningen. 

För närvarande håller branschorganisationen FAR, tillsammans med universitet och högskolor, på at ta fram lärandemål för samtliga ämnesområden som ingår i den teoretiska utbildningen för revisorer. 

Fakta timkrav

Sökanden ska under de fem år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar.
Mer än 750 av revisionstimmarna ska ha avsett företag med krav på revisionsplikt. 
Timkravet gäller på samma sätt för alla sökande:
a) Den som för första gången ansöker om auktorisation som revisor efter att ha avlagt revisorsexamen.
b) Den som ansöker om fortsatt auktorisation som revisor.
c) Den som efter att ha lämnat yrket vill bli auktoriserad igen.

Platsannonser