Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Revisorn viktig i kampen mot ekobrott

Med den djupgående insyn en revisor har i ett företags ekonomiska förehavanden, är revisionen ett av samhällets absolut viktigaste verktyg för att upptäcka ekonomisk brottslighet eller terrorfinansiering. När revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades för åtta år sedan gick därför en viktig kontrollinstans delvis förlorad. Riksrevisionen har nu utvärderat reformen och kommit fram till att revisionsplikten bör återinföras.

AV BDO

Granskningen presenterades i en rapport som kom ut i slutet av december. Den visar att reformen har haft få positiva effekter och medfört en ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet.

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i syfte att förenkla administrationen och minska kostnaderna för företagare. Förhoppningarna var att reformen, tillsammans med andra regelförenklingar, skulle stärka bolagens konkurrenskraft och bidra till fler företag som växer och anställer fler.

Förhoppning om högre lönsamhet har inte infriats

Granskningen visar att många bolag har valt bort revision och därmed gjort en mindre besparing. Övriga förhoppningar har dock inte infriats. Till exempel växte aktiebolag som valde bort revision långsammare i nettoomsättning och personalstyrka – både jämfört med sig själva innan revisionsplikten togs bort och jämfört med bolag som behöll revision. Inte heller lönsamhet eller företagsöverlevnad blev bättre i bolag utan revision.

– Revision handlar ju inte bara om att granska siffor. På BDO erbjuder vi ett mervärde genom att vi sätter oss in i våra kunders verksamheter och föreslår förbättringar. Vi identifierar även risker som kan bli kostsamma för företaget om man inte tar itu med dem. Det kan handla om allt ifrån att förbättra redovisningen, till att säkerställa att företaget följer de skatteregler som gäller för verksamheten. Dessutom kan vi komma med råd som bidrar till långsiktig utveckling, säger John Osser, Affärsområdeschef Revision på BDO.

Riksrevisionen konstaterar att en hel del av de negativa konsekvenser som befarades inför reformen blivit verklighet. Till exempel betalar bolag som valde bort revision mindre i bolagsskatt, som en följd av lägre tillväxt. En trolig förklaring är att dessa bolag i större utsträckning redovisar lägre ekonomisk aktivitet i syfte att krympa sin vinst för att undkomma skatt, tror Riksrevisor Helena Lindberg.

– Reformen har lett till ökad risk för skattefusk samtidigt som den, i kombination med andra regelförenklingar, har försvårat myndigheternas möjligheter att upptäcka kriminalitet, säger hon i ett pressmeddelande.

En viktig kontrollinstans för ekonomiska oegentligheter

Reformen har försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet. Till exempel har antalet anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten minskat kraftigt, från cirka 300 per år till i princip noll. Samtidigt har Skatteverket fått in betydligt färre så kallade orena revisionsberättelser från revisorer, vilket lett till att Skatteverket går miste om tidiga indikationer på att allt inte står rätt till i ett bolag. John Osser poängterar att det trots allt är så att de flesta företag vill följa lagar och regler men att sådant som penningtvätt och terrorfinansiering kan vara mer förekommande bland mindre bolag än större, då insynen där är mindre.

– Här har revisionen varit en mycket viktig kontrollinstans, så ser man till möjligheterna att upptäcka och bekämpa den här typen av organiserad brottslighet vore det naturligtvis önskvärt att så många företag som möjligt lät sig granskas oavsett regelverk.

Riksrevisionen konstaterar i sin granskning även att regeringen inte har följt upp reformens effekter, vilket aviserades vid införandet, samtidigt som riksdagen bett regeringen överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att verka för att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs. 

– Det här har varit en omstridd reform där revisionsbranschen hela tiden pekat på riskerna med att avskaffa revisionsplikten. Det är därför glädjande att en oberoende granskning konstaterar att reformens negativa effekter på samhället överväger, vilket vi från början framhållit. Det är därmed uppenbart att revisionen gör nytta och bidrar till ett hållbart samhälle, avslutar John Osser.

John Osser

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons