Grant Thorntons fasad. Foto: Grant Thornton
Grant Thorntons fasad. Foto: Grant Thornton
Revision

Revisorer överklagar Grant Thornton-dom

Tre tidigare partners, varav en av dem tidigare vice vd, överklagar tingsrättens dom där de förlorade skadeståndsmålet mot Grant Thornton.

Publicerad 2017-04-20

Revisorerna som gemensamt vänt sig till tingsrätten för att stämma den tidigare arbetsgivaren Grant Thornton och krävt skadestånd om 2,63 miljoner kronor jämte ränta, förlorade målet i domstolen. Nu vänder sig trion till Arbetsdomstolen för att klaga på domen.

Revisorerna vill att Arbetsdomstolen klargör var gränsen går för en arbetstagares lojalitetsplikt vid en förvärvssituation som trion var i samt vilka åtgärder en arbetstagare får göra innan förvärvsfrågan ställs till arbetsgivaren utan att man ska riskera att förlora sin anställning.

Tingsrätten konstaterade att det i sig inte kan anses vara illojalt att fråga sin arbetsgivare om verksamheten han eller hon arbetar på är till försäljning. detta gäller även om arbetstagaren nyligen sagt upp sig. "Lika lite kan en önskan i sig att förvärva en verksamhet från arbetsgivaren vara illojal", hänvisar revisorerna till i domen.

Grant Thornton har under processen hävdat att revisionsbyrån skulle ha hamnat i en utpressningssituation om dessa revisorer ställt frågan om ett förvärv, vilket utgjorde en grund för avskedandet.

"Av intresse för rättstillämpningen är huruvida en så stor aktör inom en viss bransch som Grant Thornton mot sin vilja skulle kunna tvingas att sälja en verksamhet till några enskilda arbetstagare", skriver revisorstrion.

De hänvisar till att de aldrig skulle ha kunnat förvärva Nyköpingskontoret utan att Grant Thornton accepterade att sälja detta.

De menar dessutom att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering avseende den åberopade bevisningen och att detta lett till ett felaktigt domslut.

Revisorerna hänvisar till att det i målet handlat mycket om ord-mot-ord och att det av praxis framgår att det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att omständigheterna utgör skäl för avskeda arbetstagarna. Enligt revisorerna har inte tingsrätten "hållit strikt på denna bevisbörderegel" då det inte framgår av tingsrättens dom "på vilken part tingsrätten har lagt bevisbördan eller vilket beviskrav som tillämpats".

Revisorerna skriver i överklagandeskriften att tingsrätten i hög grad bortsett från deras uppgifter som de lämnat under sanningsförsäkran och istället fäst tilltro till Grant Thorntons företrädares och medarbetares uppgifter.

Som exempel tar de upp vittnesuppgifterna från två tidigare kollegor som var med under partnersmötet i Nyköping när trion berättade om sina förvärvsplaner. De skriver att dessa kollegor måste ha missförstått vissa delar av vad som sades under mötet och har sedan "möjligtvis med hänsyn till sina lojalitetsband till Grand Thornton, överdrivit och förstärkt andra delar".

Revisorstrion hänvisar även till två paragrafer i Partneravtalet som gäller alla delägare i Lindeberg intressenter (Grant Thornton) vilka ger exempel på två sätt att lämna revisionsbyrån. Att lämna "i godo" samt att lämna "i fientlighet". Själva anser de att det tänkta förvärvet skulle ske efter en överenskommelse mellan dem och Grant Thornton och att de i och med detta var "good-leavers". Dessa två paragrafer sätter värdet på den lämnande partnerns aktier. Förvärvskalkylen baseras på paragrafen "i godo". Detta bevisar, menar revisorerna, att deras avsikter inte var illojala utan tvärtom fredliga.

Revisorerna pekar även på att varken Grant Tjornton eller tingsrätten har kunnat motivera hur ett aventuellt köp skulle kunna genomdrivas av ett fåtal fysiska personer mot arbetsgivarens vilja till undermåliga villkor.

"På vilket sätt skulle köpet kunna ske mot Grant Thorntons vilja? Grant Thornton hade helt uppenbarligen varit den starkare parten vid en sådan förhandling enbart genom sin storlek och hade kunnat säga nej eller komma med ett motbud", skriver revisorstrion.

Platsannonser