Grant Thorntons fasad. Foto: Grant Thornton
Grant Thorntons fasad. Foto: Grant Thornton
Revision

Revisorer förlorar skadeståndstvist mot Grant Thornton

Tingsrätten ger Grant Thornton stöd i beslutet att sparka tre partners, varav en av dem tidigare vice vd, som arbetat på revisionsbyrån mellan 15 och 25 år.

Publicerad 2017-03-17

Revisorerna som stämt den tidigare arbetsgivaren Grant Thornton döms nu att betala sammanlagt cirka 1,4 miljoner kronor i rättegångskostnader till Grant Thornton.

Lars Leijdborg, Peter Gustafsson och Göran Jonsson som var seniora partners på Grant Thornton har gått till tingsrätten och krävt ett skadestånd om totalt drygt 2,63 miljoner kronor jämte ränta från den tidigare arbetsgivaren. De krävde upprättelse efter att de blev avskedade hösten 2015. Grant Thornton hävdade å sin sida att revisorerna agerat illojalt och konspirerat mot revisionsbyrån för att kunna starta upp en egen kokurrerande verksamhet. Domstolen har nu valt att gå på revisionsbyråns linje.

Göran Jonsson var fram intill tiden för avskedandena vice vd i Grant Thornton och stämningen mellan honom och resten av ledningen var minst sagt spänd. Det handlade främst om att han var kritisk till hur verksamheten i Grant Thornton bedrevs samt till den affärsplan som framtagits.

Förtroendekris

Tingsrätten skriver i domen att det framgår av den ”samlade utredningen att Göran Jonssons förtroende till ledning och styrelse, och vice versa, totalt raserades under perioden. Det är tydligt att situationen som uppstod varit en annan än den normala och det är förståeligt att styrelse/ledning i Grant Thornton upplevde befinna sig i en förtroendekris”.

Bakgrunden till konflikten bottnar i ett försök från de tre kärande att köpa loss Grant Thorntons verksamhet i Nyköping.

LÄS MER: Revisorer kräver upprättelse mot Grant Thornton.

Tingsrätten konstaterar att planeringen och förberedelseåtgärderna att förvärva Nyköpingsverksamheten skedde i tiden när Göran Jonsson och Grant Thornton befann sig i en djup förtroendekris. Detta ger starkt stöd för Grant Thorntons version, enligt domstolen.

Domstolen skriver även att det är tydligt att Lars Lejdborg, som var affärsområdeschef och adjungerad till företagsledningen, samt Peter Gustafsson, som var  kontorschef på Nyköpingskontoret,  har distanserat sig från ledningen och i första hand varit lojala med Göran Jonsson och de gemensamma förvärvsplanerna. Planer som de låtit hålla hemligt för Grant Thornton.

Handlat illojalt

Domstolen, som i domen försöker reda ut om revisorerna handlat illojalt, pekar på att förvärvsplanerna var långt gångna och att det i stort sett endast var frågan om att ”byta skylt” vid given tidpunkt. Enligt tidsplanen skulle trion komma igång med den egna verksamheten den 1 december 2015. Så sent som den 7 juli presenterades planerna för de lokala kollegorna som trion också ville få med i förvärvsplanerna.

Domstolen skriver att förvärvspriset om 10,1 miljoner kronor inte heller var baserat på marknadsmässiga villkor utan ”istället grundar sig på illojala överväganden”. ”Detta talar med styrka för att det planerade förvärvet stått i direkt strid med Grant Thorntons intressen”, står att läsa i domen.

Tingsrätten pekar på vittnesförhöret med Grant Thorntons före detta vd Peter Bodin som förklarade vilken utpressningssituation som Grant Thornton skulle ha hamnat i om delägarna skulle kunna tvinga Grant Thornton att sälja Nyköpingskontoret.

Riskscenario

Riskscenariot hade varit att revisionsbolaget inte skulle haft en möjlighet att möta upp ett bud utan att drabbas av stora kostnader. Delägarna skulle suttit på kunderna och de anställdas lojalitet och Grant Thornton skulle riskera att bli kvar med stora lokal- och personalkostnader men utan kunder. Peter Bodin uppgav under förhör att han haft denna dialog med Göran Jonsson vid ett flertal tillfällen.

"Uppgiften om att Peter Bodin avtalat med Göran Jonsson om detta utgör ytterligare ett stöd för att arbetstagarna haft det illojala syfte som Grant Thornton hävdat i målet".

Tingsrätten slår även fast att revisorernas version om att planen "varit ett frivilligt förvärv från Grant Thornton i god sämja, är en tillrättalagd berättelse". Domstolen anser att det sannolikt var så att revisorernas plan var att få Grant Thornton att tvingas sälja kontoret till ett underpris.

Domstolen skriver vidare att det "visserligen i sig inte anses illojalt av en arbetstagare att fråga sin arbetsgivare om verksamheten han eller hon arbetar på är till försäljning... Lika lite kan en önskan i sig att förvärva en verksamhet från arbetsgivaren vara illojal". Domstolen hänvisar dock till de förberedelser och åtgärder som kan behöva vidtas innan frågan om ett förvärv lyfts med arbetsgivaren och menar att dessa kan utgöra en lojalitetskonflikt.

Högre krav på lojalitet

Stockholms tingsrätt skriver även att revisorerna "mot bakgrund av sina positioner haft en mycket omfattande lojalitetsplikt gentemot bolaget som medfört att Grant Thornton har haft anledning att ställa större krav på lojalitet på dem än på många andra anställda".

Domstolen avslutar domskälen med att konstatera att "situationen som uppstod när arbetsgivaren fick kännedom om planerna måste ha framstått som ett mycket allvarligt hot mot bolagets verksamhet, särskilt mot Nyköpingskontoret men också i viss utstäckning mot bolagets verksamhet i sin helhet". Tingsrätten klargör att Grant Thornton har haft skäl att omedelbart avskeda Göran Jonsson, Lars Lejdborg och Peter Gustafsson från deras tjänster, därmed ogillas deras skadestånstalan mot Grant Thornton.

Platsannonser