FinansNyhet

Resurs: Fortsatta utmaningar i Norge tredje kvartalet

Resurs BankResurs Bank
Nils Carlsson, vd, Resurs Holding. Foto: Resurs Holding
Publicerad

Nischbanken Resurs redovisar tillväxt i Norden, exkluderat Norge. Rörelseresultatet minskar för det tredje kvartalet och niomånadersperioden januari-september.

Marlène Sellebråten

Nischbanken Resurs rörelseresultatet för det tredje kvartalet 20202 minskade med 8 procent till 380 miljoner kronor jämfört med motsvarabde kvartal föregående år. Utlåning till allmänheten uppgick till 31 188 miljoner kronor, vilket är en ökningen med 4 procent i lokal valuta. Rörelsens intäkter minskade med 2 procent till 908 miljoner kronor och rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 575 miljoner kronor. K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 36,8 procent, en minskning från 37,6%. Kreditförlustnivån ökade till 2,5 procent (2,0 procent), med anledning av den tidigare högre lånebokstillväxten. Det framgår av Resurs Holdings delårsrapport för de tredje kvartalet 2020.

– Det tredje kvartalet innebar en totalt sett fortsatt stabil finansiell utveckling för Resurs, där vår affärsmodell återigen visade sin styrka genom våra möjligheter att gasa och bromsa i takt med skiftande förutsättningar på de nordiska marknaderna och i olika branscher. Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 575 MSEK och var stabilt jämfört med föregående år. Kreditförlustnivån i det tredje kvartalet uppgick till 2,5 procent, vilket var i linje med det andra kvartalet 2020. Hittills ser vi inga tecken på att kundernas betalningsmönster har påverkats av covid-19, men då det väntas ta tid innan vi fullt kan överblicka pandemins effekter ligger den extra kreditreserveringen om 75 MSEK vi gjorde under årets första kvartal kvar, kommenterar Resurs Holdings vd Nils Carlsson i rapporten.

För niomånadersperioden januari-september 2020 minskade rörelseresultatet med 15 procent till 1 019 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period föregående år. Kreditförlustnivån ökade till 2,8 procent (2,1%), med anledning av den tidigare högre lånebokstillväxten samt den extra kreditreserveringen om 75 miljoner kronor som gjordes i första kvartalet.

Annons

– Med målet att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och tillväxt på den nordiska marknaden tar vi nu nästa steg genom att inleda vår transformationsresa där vi bland annat ska bli mer datadrivna och tech-orienterade. Under kommande år kommer stegvisa investeringar att göras med fokus på affärsdrivande IT-projekt och tekniska lösningar vilket möjliggör skalbara och molnbaserade lösningar. På så sätt stärker vi våra förutsättningar för att långsiktigt erbjuda den nordiska marknaden innovativa tjänster och produkter tillsammans med en snabb, enkel och säker kundupplevelse, säger Nils Carlsson i rapporten.

Under det gångna kvartalet genomförde Resurs åtgärder i syfte att maximera synergier mellan bankens olika marknader, däribland utökades koncernledningen och ett led i beslutsfattandet togs bort för att skapa snabbare beslutsprocesser, skriver bolaget. Som Realtid tidigare skrivit har nischbanken även aviserat att personalstyrkan ska minskas med cirka 70 tjänster under det fjärde kvartalet, en personalminskning som beräknas genereraårliga besparingar om cirka 43 miljoner kronor. 

Möjlig ökning av utlåning i Norge

Som en följd av att ny lagstifning trädde i kraft i Norge anser banken att banken kan varit för restriktiva i sina kreditbedömningar, vilket till viss mån förklarar bankens negativa utveckling i Norge.

Annons

– Under kvartalet fanns det positiva signaler om återhämtning från pandemin på alla våra marknader förutom på den norska, som sedan tidigare är utmanande i kraft av förändrad lagstiftning, införande av Gjeldsregistret och, under det senaste halvåret, pandemins effekter. Låneboken i sin helhet var stabil jämfört med föregående år och uppgick till 31 188 MSEK, exkluderat den norska marknaden var ökningen 12 procent. Vår bedömning är att vi, sedan förändringen av den norska lagstiftningen och införandet av Gjeldsregistret under 2019, har varit för restriktiva i våra kreditbedömningar i Norge och ser nu över möjligheterna att öka vår utlåningstillväxt, säger Nils Carlsson i en skriftlig kommentar.

Annons