Konjunktur

Reporäntan oförändrad

Riksbanken har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0 procent

Uppdaterad 2020-02-12
Publicerad 2020-02-12

"Den starka konjunkturen i Sverige har mattats av och blivit mer balanserad. Såväl den globala som den svenska ekonomin har utvecklats i linje med Riksbankens prognoser i december och utsikterna för inflationen och konjunkturen är i stort sett oförändrade,". skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

"Även om fallande energipriser väntas dämpa inflationen i år bedömer Riksbanken att den därefter kommer att vara nära målet på 2 procent. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent. Prognosen för räntan är densamma som i december. Reporäntan väntas vara kvar på 0 procent under nästan hela prognosperioden, vilket bidrar till en god ekonomisk utveckling och en inflation nära målet", skriver Riksbanken vidare.

Den globala industrikonjunkturen har mattats av, men de senaste månaderna har olika indikatorer för tillväxten stabiliserats och en del av den osäkerhet som tyngt den globala utvecklingen under en längre tid har minskat något. Inflationen i omvärlden är fortfarande dämpad, särskilt i euroområdet, och det globala ränteläget fortsätter att vara lågt. Följderna av det nya coronaviruset väntas minska den globala tillväxten på kort sikt, men det är i dagsläget svårt att fullt ut bedöma de ekonomiska konsekvenserna.   

Riksbanken bedömer att BNP-tillväxten blir måttlig i år men att den ökar gradvis från slutet av 2020 då efterfrågan i omvärlden stabiliseras samtidigt som investeringarna och konsumtionen i Sverige ökar lite snabbare. Sysselsättningsgraden väntas vara fortsatt hög ur både ett historiskt och ett internationellt perspektiv.  

Inflationen har varit nära Riksbankens mål på 2 procent sedan början av 2017. Den ovanligt milda vintern och lägre oljepriser bidrar till fallande energipriser, vilket Riksbanken bedömer kommer att hålla nere inflationen 2020.

"Olika mått på den underliggande inflationen har varit relativt stabila strax under 2 procent de senaste åren. Detta talar för att inflationen kommer att vara nära 2 procent när effekterna av låga energipriser klingar av."

Utvecklingen sedan det penningpolitiska mötet i december har i stort blivit som Riksbanken förväntade sig och revideringarna av konjunktur- och inflationsutsikterna på lite sikt är små. Prognosen för reporäntan är densamma som i december och räntan väntas vara oförändrad under nästan hela prognosperioden. Enligt beslutet i april 2019 köper Riksbanken statsobligationer till ett nominellt belopp om sammanlagt 45 miljarder kronor från juli 2019 till december 2020. Den expansiva penningpolitiken bedöms skapa förutsättningar för en balanserad konjunktur och en inflation nära inflationsmålet.

Riksbanken utesluter inte att penningpolitiken kan behöva anpassas om konjunktur- och inflationsutsikterna förändras. Förbättrade utsikter skulle kunna motivera en högre ränta. Men om ekonomin istället skulle utvecklas sämre än väntat kan direktionen komma att såväl sänka reporäntan som vidta andra åtgärder för att göra penningpolitiken mer expansiv.

"För att minska riskerna som är förknippade med hushållens skuldsättning och komma tillrätta med strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden behövs det åtgärder inom bostads- och skattepolitiken och en ändamålsenlig utformning av makrotillsynen."

Platsannonser