Undersökning

Rekordhögt sparande på bankkonto

Hushållens finansiella sparande under det första kvartalet 2020 uppgick till 127 miljarder kronor.

Publicerad 2020-05-22

Stora bankinsättningar och högt hushållssparande första kvartalet

Hushållen gjorde rekordstora nettoinsättningar på bankkonto och rekordstora nettoförsäljningar av fonder under kvartalet. Även om hushållen hade ett högt finansiellt sparande så minskade deras finansiella nettoförmögenhet med 1 123 miljarder. Det framgår av SCB:s sparbarometer.

Under första kvartalet 2020 uppgick nysparandet i finansiella tillgångar till 177 miljarder kronor samtidigt som skulderna ökade med 50 miljarder kronor, vilket resulterade i ett positivt finansiellt sparande på 127 miljarder kronor. Detta är det högsta finansiella sparandet som uppmäts för ett första kvartal. Hushållen sparade främst på bankkonto med nettoinsättningar på 86 miljarder kronor.

Hushållen nettosålde fonder för 52 miljarder kronor under första kvartalet 2020, vilket är den största nettoförsäljningen av fonder någonsin. Aktiefonder och andra fonder, där fond-i-fond, hedgefonder och övriga fonder ingår, nettosåldes för 24 respektive 27 miljarder kronor. Under samma period nettosålde hushållen även börsnoterade aktier för 6 miljarder.

Under de senaste kvartalen har hushållen i större utsträckning än tidigare köpt aktier och fonder när börsen har stigit och sålt när börsen har sjunkit. Enligt Affärsvärldens generalindex sjönk börsen med 18,4 procent under första kvartalet 2020. Det är den största nedgången för ett enskilt kvartal sedan tredje kvartalet 2011, då börsen sjönk med 19,8 procent. Under det första kvartalet 2020 nettosålde hushållen börsnoterade aktier och fonder för totalt 58 miljarder kronor, vilket kan jämföras med nettoförsäljningen på 15 miljarder kronor under tredje kvartalet 2011.

I och med att börsen sjönk kraftigt under första kvartalet, så minskade hushållens finansiella förmögenhet då stora delar av hushållens finansiella tillgångar är aktierelaterade. Hushållens finansiella nettoförmögenhet minskade under första kvartalet i år med 10 procent i jämförelse med föregående kvartal, vilket är en nedgång med 1 123 miljarder.

Hushållen har under de senaste åren gjort stora nettoinsättningar på bankkonto trots ett lågt ränteläge. Under det första kvartalet i år var nettoinsättningar på bankkonto de högsta någonsin och uppgick till 86 miljarder kronor. Det näst högsta sparandet på bankkonto för ett motsvarande kvartal var 2007, då hushållen sparade 38 miljarder kronor.

Det finns ett samband mellan hushållens nettoinsättning på bankkonto och nettoköp av fonder. Under första kvartalet i år var det både stora nettoinsättningar på bankkonto samt stora nettoförsäljningar av fonder. Under fjärde kvartalet 2019 var mönstret det omvända med låga nettoinsättningar på bankkonto och stora nettoköp av fonder.

Hushållens nettoköp av nya bostadsrätter uppgick under första kvartalet 2020 till 9 miljarder. Det är de lägsta nettoköpen för ett första kvartal på fem år. I jämförelse med fjärde kvartalet 2019 så var nettoköpen knappt hälften så stora. Nya bostadsrätter består av ombildade hyresrätter och nyproducerade bostadsrätter. Hushållens ägande i bostadsrätter är en finansiell tillgång och ingår i Sparbarometern. Däremot ingår inte småhus med äganderätt då det är en real tillgång. Hushållens tillgångar i bostadsrätter uppgick till 2 927 miljarder kronor vid utgången av kvartalet.

Hushållens nettoupplåning, nytagna lån minus amorteringar, uppgick under första kvartalet 2020 till 51 miljarder kronor, vilket var högre än motsvarande kvartal föregående år. Den årliga tillväxttakten på lån steg under kvartalet och uppgick till 4,9 procent. De senaste fem kvartalen har den årliga tillväxttakten på lån varit runt fem procent, vilket är en avmattning från 2016 då tillväxttakten låg på åtta procent.

Hushållens lån, som främst består av lån i bank- och bostadsinstitut samt CSN-lån, uppgick vid första kvartalets slut till 4 483 miljarder kronor.

 

Platsannonser