Ett av förslagen från finansminister Magdalena Andersson är att redan när någon förfalskar en identitet ska Skatteverket kunna utreda brottet.
Skatter

Regeringen vill skärpa skattetillägget

Regeringen vill att skattetillägget ska höjas och samtidigt ge Skatteverket fler redskap för att stoppa förfalskade identiteter och bekämpa den organiserade brottsligheten.

Uppdaterad 2017-12-12
Publicerad 2017-12-12

Lagförslagen presenterades på tisdagen och ingår i ett tolvpunktsprogram från regeringen mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt.

Förslaget som öppnar för högre avgifter vid fel och fusk i deklarationen handlar om hur beräkningen av skattetillägg ska ändras. Det handlar om att skattetillägget vid inkomstbeskattningen ska beräknas på underlag av undanhållet belopp, istället för som idag på underlag av undandragen skatt.

Skattetillägget är en administrativ avgift som tas ut av den som till exempel har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen.

Förslaget innebär att storleken på skattetillägget inte längre kommer att variera beroende på vilket inkomstslag som avses, eller om skattetillägget avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon.

– Ett välfungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen och vår skattefinansierade välfärd. Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och ett korrekt uttag av skatter och avgifter, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

När det gäller andra skatter än inkomstskatt, till exempel mervärdesskatt, föreslås att skattetillägget även i fortsättningen ska beräknas på undandragen skatt.

Ett förhöjt skattetillägg kunna tas ut vid två fall. När det handlar om undandragande av betydande skattebelopp eller vid upprepade felaktigheter, enligt förslaget. Syftet med detta är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt, enligt regeringen.

Det höjda skattetillägget bedöms stärka statskassan med cirka 250 miljoner kronor per år när det är infört.

Skatteverket ska få utreda fler brott

Det andra förslaget från regeringen handlar om förfalskade intyg och identiteter som kan användas vid till exempel penningtvätt eller annan organiserad brottslighet. Att manipulera id-handlingar eller intyg med mera är ofta början på en lång rad av brott, däribland skattebrott.

Förhoppningen är att många brott kan stoppas i ett tidigt skede genom att Skatteverket ges befogenhet att utreda dem, bedömer regeringen.

– Det handlar om att stoppa livsnerven i den organiserade brottsligheten, nämligen pengarna, säger finansminister Magdalena Andersson vid presskonferensen där förslagen presenteras.

Falska eller manipulerade handlingar är ofta starten för en lång kedja av brottslighet som förfalskning, bedrägerier och penningtvätt. Denna brottslighet är i regel grov och utövas ofta som ett led i annan brottslighet och bedrivs i nätverk, systematiskt eller i organiserad form.

Förslaget innebär att Skatteverket ges rätt att på eget initiativ arbeta mot ett stort antal brott, såsom olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning, som är kopplade till användandet av falska eller manipulerade intyg om brotten har samband med Skatteverkets verksamhet samt penningtvättsbrott.

Förslaget, som nu ska ut på remiss, kommer ursprungligen från Skatteverket. Tidigare har myndigheten först kommit in ett senare skede, när de misstänkta skattebrotten redan är ett faktum.

– Det handlar om att förstärka det brottsbekämpande arbetet mot organiserade brottsligheten. Att Skatteverket på eget initiativ och självständigt ska kunna arbeta mot ett stort antal brott som bygger på falska eller manipulerade intyg, säger Magdalena Andersson.

Även förslaget om höjt skattetillägg ska ut på remiss. De båda förslagen till lagändringar kan träda i kraft 2019.

Platsannonser