Refaat El-Sayed blev känd som framgångsrik entreprenör med pencillintillverkaren Fermenta under 1980-talet. I samband med doktorsbluffen 1986 lämnade han bolaget.
Refaat El-Sayed blev känd som framgångsrik entreprenör med pencillintillverkaren Fermenta under 1980-talet. I samband med doktorsbluffen 1986 lämnade han bolaget.
Juridik

Refaat drar tillbaka del av stämning

Refaat el-Sayed väljer att dra tillbaka skadeståndsanspråket mot advokat Fredrik Elmér men uppger samtidigt att Kanter Advokatbyrå har fört fram felaktiga påståenden om honom som person.

Publicerad 2019-04-08

Refaat el-Sayed väljer nu att svara på Kanter Advokatbyrås svaromål på stämningen han lämnat in. I inledningen skriver Refaat el-Sayed att han ”frånfaller sitt yrkande om personligt betalningsansvar för advokat Fredrik Elmér”. Anledning är att advokaten utfört sitt arbete i egenskap av anställd vid Kanter Advokatbyrå. Advokatbyrån har i svaromålet påpekat att ”det personliga betalningsansvaret för advokater som driver sin verksamhet genom juridisk person för vårdslös rådgivning är borttaget sedan många år”.

Refaat el-Sayed reagerar nu starkt på att advokatbyrån ”fört fram felaktiga, spekulativa och ovidkommande påståenden om Refaat el-Sayed och hans person”. Avsnittet i svaromålet heter ”klientens bevekelsegrunder för att inge en klandertalan”.

Där framgår bland annat att Refaat el-Sayed var nära att bli en ”riktigt stor spelare inom svenskt näringsliv” genom en affär med Volvo. Advokatbyrån skriver att avslöjandet om att han ljugit om att han doktorerat i mikrobiologi ”resulterade i en katastrof och fritt fall för klienten”. Vidare nämns olika rättstvister, konkursen och fängelsestraffet han dömdes för år 1990. ”Någon comeback blev det aldrig fråga om för Klienten”. Advokatbyrån nämner i svaromålet att tvisten med Industrivärden uppfattades ”som en möjlighet till någon form av revansch för honom”.

Kanter Advokatbyrå uppger bland annat att beslutet att initiera en klandertalan påverkades, med all säkerhet, av att han själv inte finansierade Advokatbyråns arvode utan den kostnaden togs av en extern finansiär.

Refaat el-Sayeds ombud Percy Bratt skriver att det är ”beklagligt och anmärkningsvärt att Kanter Advokatbyrå valt att inkludera dessa påståenden i utformningen av sitt svaromål” då dessa är just ”felaktiga, spekulativa och ovidkommande”.

Refaat el-Sayed upprepar, via sin advokat Percy Bratt, det som sades i stämningsansökan: att det var advokat Fredrik Elmér som informerade Refaat el-Sayed att det fanns möjlighet att angripa skiljedomen mellan Refaat el-Sayed och Industrivärden genom en klandertalan.

Enligt Refaat el-Sayed tog Fredrik Elmér del av ljudinspelningarna från förhandlingarna i skiljeförfarandet för att få möjligheterna till en klandertalan godkänd.

Refaat el-Sayed beslutade då att inleda en klandertalan och Kanter Advokatbyrå och advokat Fredrik Elmér fick uppdraget att biträda och företräda Refaat el-Sayed.

”Med anledning av Kanter Advokatbyrå KB:s genom advokat Fredrik Elmér vårdslösa rådgivning – som i allt väsentligt inte haft grund i de faktiska förhållandena och i övrigt saknat rättslig relevans – beslutade Refaat el-Sayed att inleda klandertalan”, skriver Percy Bratt.

Vidare skriver han att om advokatbyrån och advokaten hade tillvaratagit Refaat el-Sayeds intressen skulle de istället ha informerat Refaat el-Sayed om faktumet att en klandertalan var utsiktslös.

Refaat el-Saeyds ombud skriver att om advokatbyrån och advokaten ”hade vidtagit den aktsamhet som uppdraget krävt” skulle en klandertalan aldrig inletts. De menar att Refaat el-Sayed har åsamkats skada dels  av rättegångskostnad om cirka 2,5 miljoner kronor och dels Industrivärdens rättegångskostnad om 1 miljon kronor som Refaat el-Sayed förpliktigats att ersätta.

Kanter advokatbyrå motsatte sig att Refaat el-Sayed personligen lidit skada dels då fakturorna inte var ställda till honom utan till hans bolag. Ombudet Percy Bratt skriver dock att Refaat el-Sayed förde klandertalan i egenskap av processkommissionär för RQA Holding AB:s räkning. Det var således Refaat el-Sayed som var ansvarig för rättegångskostnaderna och därmed skadelidande.

Som bevisning i målet åberopar Refaat el-Sayed bland annat förhör med sig själv, vittnesförhör med en person som ska berätta om sina iakttagelser i samband med kontakterna med Kanter Advokatbyrå och advokat Fredrik Elmér samt e-post från advokat Fredrik Elmér som ska styrka att Kanter Advokatbyrå meddelat att det finns goda grunder för klander.

Refaat el-Sayed uppger, via sitt ombud Percy Bratt, att han vill att målet ska sättas ut för muntlig förberedelse så snart som möjligt.

Platsannonser