Annons

Annons

Real Holding obs-noteras

Efter kallelsen till extrastämman har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna under observation.

Real Holding i Sverige AB, vars aktier är listade på Nordic MTF, offentliggjorde via ett pressmeddelande den 14 september 2017 att bolaget beslutat om att kalla till en extra bolagsstämma. Efter kallelsen tog NGM-börsen beslutet att "med omedelbar verkan placera aktierna och relaterade instrument i Real Holding i Sverige AB under observation tills vidare", framgår det av ett pressmeddelande.

Extrastämman ska besluta om förslag som innebär att aktieägare och preferensaktieägare kan bli utspädda med så mycket som 94,6 procent.

Förslaget som extrastämman ska besluta om innebär nämligen dels att bolaget löser in sina utestående preferensaktier mot nyemitterade stamaktier i bolaget men rör även även beslut om en företrädesemission för bolagets stamaktieägare på 63,86 miljoner kronor. De föreslagna emissionerna kommer resultera i en betydande ökning av antalet aktier i bolaget, vilket leder till de ovan nämnda utspädningen.

Annons

Annons

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade på observationsavdelning om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende priset på aktierna. Bolaget poängterar i pressmeddelandet att orderböckerna i de berörda instrumenten rensas vid placeringen under observation.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons